Tutkimusluvat

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksen tekemiseen. Toimiala on kiinnostunut terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä palvelujärjestelmää kehittävistä tutkimuksista ja hankkeista. Tervetuloa tutkimaan Vantaalle!

Myönnetyt tutkimus- ja kehittämishankeluvat

Tutkimuslupahakemukset koronatilanteen aikana

Vallitseva koronatilanne vaikuttaa myös tutkimusten toteuttamiseen. Kaikkia tutkimuksia ei pystytä tällä hetkellä toteuttamaan. On hyvä varautua siihen, että tutkimuslupaprosessi kestää aiempaa pidempään. Ryhmähaastattelujen ja työpajojen osalta tulee harkita niiden toteuttamista etäyhteyksin fyysisten tapaamisten sijaan. Ne tutkimukset, joille on myönnetty lupa ja joiden aineiston keruuta ei voida toteuttaa esimerkiksi koronarajoitusten vuoksi, siirretään myöhempään ajankohtaan.

Tutkimusluvan hakijalle

Ennen tutkimusluvan hakemista tai tutkimusilmoituksen tekemistä tutustuthan huolellisesti tutkimustoiminnan ohjeisiin. Ole myös yhteydessä palvelualueeseen, johon tutkimus kohdistuu ja selvitä tutkimukselle yhteyshenkilö sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta ennen tutkimuslupahakemuksen tai tutkimusilmoituksen toimittamista. Palvelualueiden valmistelijoiden yhteystiedot löydät sivun alareunasta.

Tutkimuslupa tarvitaan kaikkiin tutkimuksiin, selvityksiin, kehittämis- ja yhteistyöhankkeisiin ja opinnäytetöihin, joissa kerätään tai käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakkaita tai potilaita koskevia tietoja. Tutkimuslupaa haetaan tutkimuslupahakemuslomakkeella.

Huomioithan, että lähtökohtaisesti tutkimuksen ei tule kohdistua omiin asiakkaisiin tai potilaisiin (ks. lisätiedot tutkimustoiminnan ohjeissa).

Tutkimuslupaa ei yleensä tarvita esimerkiksi opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin tai kirjallisuuskatsauksiin, joissa ei käytetä henkilötietoja.

Tutkimusilmoitus

Tutkimusilmoitusmenettely koskee tutkimuksia, joissa EI käsitellä henkilötietoja, mutta joissa tarvitaan yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Tällaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi opintoihin sisältyvät kirjallisuuskatsaukset tai sellaiset toimialan henkilöstöön kohdistuvat kysely- ja haastattelututkimukset, joissa ei käsitellä henkilötietoja. Haastattelun tallentaminen nauhoittamalla tai videoimalla katsotaan henkilötietojen käsittelyksi.

Tutkimusilmoituslomake palautetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@vantaa.fi) ennen tutkimustyöhön ryhtymistä. Tutkimusilmoituksen liitteenä tulee olla tutkimus- tai opinnäytetyösuunnitelma.

Toisiolain mukaiset tietolupapäätökset

Jos tutkimuksessa tarvittava aineisto sisältää sosiaali- ja terveyspalveluissa kerättäviä tietoja, lupaa haetaan niin ikään tutkimuslupahakemuksella. Tutkijan on tällöin kuitenkin huomioitava myös toisiolain vaatimukset (laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019).

Mikäli tutkimukseen tarvitaan tietoja vain Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen rekisteriaineistosta, luvan tietojen käyttöön antaa Vantaan kaupunki.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata myöntää 1.4.2020 alkaen tietoluvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön tutkimuksissa, joissa tarvitaan:

  • tietoja usealta eri rekisterinpitäjältä
  • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja
  • yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestäjän rekisteritietoja

Hyvä tietää hakemusta tehdessä

Tutkimuslupahakemukset ja tutkimusilmoitukset toimitetaan liitteineen Vantaan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@vantaa.fi). Tutkimustoiminnan ohjeissa on kerrottu tarkemmin tarvittavista liiteasiakirjoista. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liiteasiakirjat viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Tutkimustyön valmistuttua työ palautetaan pdf-muodossa kirjaamoon (kirjaamo@vantaa.fi) ja Vantaan kaupungin yhteyshenkilölle. Samalla tutkijan tulee ilmoittaa mahdollisen tutkimusrekisterin hävittämisestä.

Luvan hakeminen on maksutonta. Aineistojen poiminnasta ja yhdistämisestä voidaan periä työmäärän mukainen maksu. Luvan hakija saa arvion mahdollisista maksuista ennen kuin työhön ryhdytään.

Huomioithan, että aineiston keruuta ei voi aloittaa ennen myönnettyä lupaa.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkimuksen tekemisestä Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla: sostertutkimusluvat@vantaa.fi

Tutkimuslupa-asioiden valmistelijoiden yhteystiedot palvelualueittain:

  • Perhe- ja sosiaalipalvelut: Hanna Nummelin-Niemi (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)
  • Talous- ja hallintopalvelut: Eija Pyyhtiä (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)
  • Terveyspalvelut: Sari Huusko, Heidi Nurmi-Ahola (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)
  • Vanhus- ja vammaispalvelut: Saija Toura, Marja Uusitalo (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)
  • Suun terveydenhuollon liikelaitos: Anu Ramberg (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)