Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjat ovat potilaan hoidossa käytettäviä, hoitopaikassa laadittuja tai sinne saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Lääkärin, sairaanhoitajan ja muun terveydenhuollon ammattihenkilön merkinnät potilaan tai asiakkaan hoidosta ovat potilasasiakirjoja riippumatta siitä, missä organisaatiossa potilasta tai asiakasta hoidetaan. Näin ollen terveydenhuoltohenkilöstö täyttää potilasasiakirjoja myös sosiaalihuollon laitoksessa.

Potilasasiakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tukemaan potilaan hyvää hoitoa. Niihin on merkittävä hyvän hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi.

Sivun alkuun

Potilastietojen pyytäminen

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus saada kopiot omista potilaskertomustiedoistaan. Kun tarvitset potilaskertomustietoja esim. henkilökohtaista käyttöä, yksityislääkäriä, vakuutusyhtiötä tai viranomaisia varten, täytä ja allekirjoita potilaskertomustietojen kopiopyyntö -lomake tai kirjoita yksilöity kopiopyyntö vapaamuotoisesti ja toimita pyyntö asioimaasi hoitopaikkaan.

Omia terveystietojaan voi saada suoraan nähtäväkseen myös sähköisen potilastiedon arkiston Omakannan kautta.

Kopiopyynnön voit tehdä myös henkilökohtaisesti omalla terveysasemallasi tai neuvolassasi tai muussa hoitopaikassa henkilöllisyytesi todistamalla. Röntgenkuvat tilataan HUS-Kuvantamisen lomakkeella.

Samojen tietojen pyytäminen on maksutonta kerran vuodessa. Mikäli edellisestä kerrasta on vähemmän kuin vuosi, peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistama kopio- ja käsittelymaksu ja mahdollinen postimaksu.

Alaikäisellä on oikeus pyytää itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan. Lainmukainen huoltaja voi pyytää alaikäistä koskevat tiedot, jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan. Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä 12 vuotta täyttäneen lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Potilaskertomustietojen kopiopyyntö.

Sivun alkuun

Potilasasiakirjamerkintöjen korjaaminen

Potilas/asiakas voi pyytää korjaamaan potilasasiakirjoissa olevia tietoja, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Oikeutta ei ole kuitenkaan vaatia lääkäriä muuttamaan tämän potilasasiakirjoihin kirjaamaa taudinmääritystä ja hoito-ohjeita.

Mikäli potilasasiakirjoissa on mielestäsi edellä mainitun kaltainen korjausta vaativa tieto, voit pyytää sen korjaamista. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta. Korjausvaatimuksessa tulee yksilöidä, mitä tietoja haluaa korjattavaksi ja millä perusteella. Omakätisesti allekirjoitetun korjausvaatimuksen voit tehdä alla olevalla Potilastietojen korjaamisvaatimus -lomakkeella (tai vapaamuotoisella kirjeellä). Korjausvaatimus lähetetään osoitteeseen Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Vantaan terveyskeskus (PL 1100, 01030 Vantaa) tai annetaan se ko. hoitoyksikköön.

Potilasasiakirjamerkinnät on korjattava niin, että sekä alkuperäinen että korjattu merkintä ovat luettavissa. Korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksen ajankohta ja peruste on merkittävä potilasasiakirjoihin. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy korjaamisvaatimusta, potilaalle/asiakkaalle annetaan kieltäytymistodistus, jossa näkyvät kieltäytymisen perustelut. Potilaalla/asiakkaalla on halutessaan mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Potilaskertomustietojen korjaamisvaatimus.

Claim for rectification of information data

Yrkande pa rattelse av fel i patient- och klientuppgifter

Rekisteritietojen tarkastus

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat rekisteritietonsa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi käyttää toisen puolesta valtakirjalla.

Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tehdään Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomakkeella, joka toimitetaan Vantaan kaupungin Kirjaamoon (PL 1100, 01030 Vantaa) tai Vantaa-infoon.

Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys tarkastetaan pyynnön esittämisen yhteydessä.Tarkastusoikeus on maksuton. Jos tarkastuspyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, kaupunki voi periä tarkastuspyynnöstä kohtuullisen maksun tai kieltäytyä toteuttamasta tarkastuspyyntöä. Mikäli tarkastuspyyntö on maksullinen, kaupunki tarkistaa, haluatko tiedot maksua vastaan ennen pyynnön toteuttamista.

Alaikäisellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus kieltää häntä koskevien tietojen antaminen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalleen, jos hän ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan. Lainmukaisella huoltajalla on oikeus tarkastaa alaikäistä koskevat tiedot, jos alaikäinen ei kykene itse päättämään hoidostaan.

Lääkäri tai muut ammattihenkilöt arvioivat hoitokysymyksissä 12 vuotta täyttäneen lapsen tai nuoren kehittyneisyyden.

Tarkastusoikeuden rajoittaminen

Tarkastusoikeus voidaan evätä tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan/asiakkaan terveydelle tai hoidolle tai muulle henkilölle (523/1999, § 27). Jos tarkastusoikeus evätään, siitä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa ilmenee kieltäytymisen perusteet. Tarkastuspyynnön esittäjällä on mahdollisuus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi, jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja tai hän ei ole saanut vastausta kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Request to review log report data

Sivun alkuun

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö (selvitys potilastietojen käsittelystä)

Potilasasiakirjat ovat salassa pidettäviä. Niiden salassapidosta ja terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuudesta laatia ja säilyttää potilasasiakirjat on säädetty laissa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Potilaalla on oikeus saada tietoonsa ketkä ovat käsitelleet häntä koskevia tietoja tai kenelle niitä on luovutettu sekä tietojen käytön ja luovutuksen perusteet (JulkL 621/1999 § 11 ja 12; AsiakasL 159/2007 § 18).

Potilastiedon arkiston Omakannan kautta voi seurata omien potilastietojensa luovutuksia ja missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietoja on käsitelty.

Jos epäilet, että tietojasi on käsitelty tai luovutettu ilman asianmukaista perustetta, voit pyytää käyttölokitietojen tarkastusta. Pyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitettuna Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö - lomakkeella ja toimitetaan Vantaan kaupungin Kirjaamoon, PL 1100, 01030 Vantaa

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö.

Sivun alkuun