Asiakasmaksut ja maksukatto

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2020 (pdf)

Siirry sivulla:

Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut
Hammashuollon maksut
Maksukatto
Vapaakortti
Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut
Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen
Oikaisuvaatimus

Terveysasemien ja terveyskeskuspäivystyksen maksut

Terveysasemalla tapahtuvasta lääkärin vastaanottokäynnistä peritään 16,40 euron käyntimaksu 18 vuotta täyttäneitä. Käyntimaksukatto on kalenterivuodessa 49,20 euroa. Asiakasmaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä lääkärin vastaanottokäynniltä, minkä jälkeen palvelu on maksutonta kalenterivuoden loppuun.

Peijaksen terveyskeskuspäivystyksen vastaanotosta peritään terveyskeskuspäivystysmaksu 20.00–08.00 välisenä aikana ja viikonloppuna lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä. Terveyskeskuspäivystyksen käyntimaksu on 32,70 euroa.

Terveysaseman lääkärin vastaanottokäynnistä ei peritä maksua

• alle 18-vuotiailta

• neuvolan lääkärissäkäynniltä

• perhesuunnittelukäynniltä, silloin, kun siihen ei liity sairaanhoitoa

• kehitysvammaisilta

• julkisessa laitoshoidossa olevilta

• jatkuvan kotihoidon asiakkailta

• tartuntatautilain mukaisesta hoidosta

• kouluterveydenhuollon erityistutkimuksista, koulutapaturmista

• isyystutkimukseen liittyvältä käynniltä

• työvoimaviranomaisen vaatimasta tutkimuksesta

• kutsuntatarkastuksesta, varusmiehiltä, siviilipalvelusmiehiltä

• vangeilta, pidätetyiltä

• sotainvalideilta

• rintamaveteraaneilta

• koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimipisteissä tapahtuvista sairaanhoidollisista lääkärikäynneistä

• diabeetikoiden ja reumapotilaiden jalkahoidosta

• maksukaton täyttymisen jälkeen

Sivun alkuun

Peruuttamaton vastaanottoaika

Peruuttamattomasta lääkärin vastaanottoajasta peritään 50,80 euron sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Sivun alkuun

Suun terveydenhuollon maksut

Suun terveydenhuollon hoitokäynnistä peritään asetuksen mukainen perusmaksu ja maksut hoitotoimenpiteistä. Hammashoito on maksutonta 0–17-vuotiaille ja kehitysvammaisille. Veteraanien hammashoito on maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta.

Hammashoidon asiakasmaksut eivät kerrytä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille säädettyä maksukattoa.

Vantaalaisilla on mahdollisuus käyttää myös yksityisiä hammashoidon palveluja, joista voi saada Kela-korvauksen. Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos ei osallistu yksityisen hammashoidon kuluihin.

Peruuttamattomasta suunterveydenhuollon hoitokäynnistä peritään 50,80 euron sakkomaksu 15 vuotta täyttäneeltä asiakkaalta. Katso tarkemmat ohjeet vastaanottoajan peruuttamisesta.

Palvelun maksuttomuus ei vapauta peruuttamattoman käynnin sakkomaksusta. Sakkomaksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

Maksukatto

Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuilla on maksukatto, eli vuosittainen omavastuu. Maksukatto on 683 euroa vuonna 2020. Maksukattoa kerryttävät laissa määrätyt kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä kunnan ostamista palveluista perittävät asiakasmaksut. Alle 18-vuotiaan käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton täyttymisen jälkeen palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu päivämaksu 17,90 euroa maksukaton täyttymisen jälkeen.

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveysaseman lääkärikäyntien maksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa
 • päiväsairaalan ja osavuorokautisen laitoshoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgian maksut
 • fysioterapiamaksut
 • sarjahoidon maksut
 • kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

 • hammashoidon maksut
 • sairaankuljetusmaksut
 • maksut lääkärintodistuksista
 • yksityislääkärin lähetteellä tehtyjen laboratorio- ja kuvantamistutkimusten maksut
 • kotihoidon ja tukipalveluiden maksut
 • tulosidonnaiset maksut
 • asumispalveluiden maksut
 • maksut, jotka on korvattu asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta

Sivun alkuun

Vapaakortin hakeminen

Maksukaton täyttymisen seuraaminen on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan saamissa laskuissa on merkintä niiden palveluiden kohdalla, jotka kerryttävät maksukattoa. Kun asiakasmaksuja on kertynyt yli 683 euroa, asiakkaan tulee hakea vapaakorttia. Vapaakortin myöntää se yksikkö, jossa maksukatto tulee täyteen. Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Vantaan kaupungin tuottamissa palveluissa, vapaakorttia haetaan asiakasmaksutiimistä.

Asiakasmaksutiimi palvelee maksukattoa koskevissa kysymyksissä, selvittää maksukertymät ja myöntää vapaakortit:

Sivun alkuun

Maksukyvyn mukaan määräytyvät asiakasmaksut

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu

Kotihoidon palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, jos asiakkaalla on kotihoidon käyntejä kerran viikossa tai useammin. Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun (1) laadun ja määrän, (2) perheen koon sekä (3) palvelun käyttäjän maksukyvyn mukaan määräytyvä kohtuullinen kuu-kausimaksu. Asiakasmaksu määritellään asiakkaan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verovapaiden tulojen perusteella. Laskelmassa huomioidaan bruttomääräiset tulot.

Asiakasmaksu määritellään oheisen taulukon perusteella.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu

Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostettua palveluasumista järjestetään erityisesti iäkkäille sekä myös vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 256,13 euroa kuukaudessa. Käyttövara on tarkoitettu kattamaan asiakkaan henkilökohtaiset menot, kuten lääkekustannukset, terveydenhuolto- ja hammashoitokulut sekä silmälasit, vaate- ja hygieniakulut.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisioista suurempituloinen on muuttanut hoivakotiin. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisioille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on saanut paikan hoivakodista, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti.

Asiakas maksaa erikseen asumisesta ja saamistaan palveluista, jolloin asiakasmaksu jaetaan kahteen erilliseen kuukausimaksuun:

 • Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa huoneenvuokralain mukaisen vuokrasopimuksen ja maksaa vuokran suoraan palveluntuottajalle. Vuokra huomioidaan palvelumaksussa vähennyksenä.
 • Asiakas maksaa palvelumaksun Vantaan kaupungille. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Sivun alkuun

Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen laitoshoidon maksu peritään hoidon alkamisesta lähtien, kun ympärivuorokautisen laitoshoidon arvioidaan kestävän yli kolme kuukautta. Muutoin maksu määrätään sen jälkeen, kun henkilö on ollut laitoshoidossa yli 3 kuukautta ja hänen toimintakykynsä on heikentynyt niin, että häntä on edelleen hoidettava laitoksessa.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asiakkaalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Maksu sisältää asiakkaan tarvitseman ylläpidon, hoidon ja palvelut, muun muassa lääkkeet. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 110,00 euroa kuukaudessa.

Pariskuntien osalta asiakasmaksu määritellään yhteenlaskettujen nettotulojen perusteella, jos puolisoista suurempituloinen on laitoshoidossa. Tällöin maksu on enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista tuloista. Käyttövaraksi puolisoille jää 57,5 prosenttia nettotuloista. Jos taas puolisoista pienempituloinen on laitoshoidossa, maksu määritellään yksinomaan hänen nettotuloistaan 85 prosentin laskentakaavan mukaisesti.

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu

Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksu määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksu peritään kuukausittain ja se määritellään nettotulojen perusteella. Yksin asuneella maksu on enintään 85 prosenttia nettotuloista, jättäen kuitenkin käyttövaraksi vähintään 256,13 euroa kuukaudessa. Alle 16-vuotiaalta peritään harkinnan mukaan elatusapu, lapsilisä, vammaistuki ym. sosiaaliturvaetuudet ylläpidon korvaukseksi. Käyttövara määräytyy lapsen yksilöllisen tarpeen mukaan, kuitenkin 15 % tuloista tai vähintään 110 €.

Asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Tarvittaessa asiakkaan on mahdollista hakea asiakasmaksun alennusta tällä lomakkeella. Päätös asiakasmaksun alentamisesta tehdään yksiköllisen harkinnan perusteella huomioiden asiakkaan ja hänen perheenjäsentensä tulot ja menot sekä varallisuus. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen taloudellisilla syillä tai elatusvelvollisuuden vaarantumisen takia koskee (a) sosiaalihuollon maksuja ja (b) terveydenhuollon maksukyvyn mukaan määräytyviä maksuja. Asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen ovat ensisijaisia toimenpiteitä toimeentulotukeen nähden

Pitkäaikaisen laitoshoidon, palveluasumisen ja kotihoidon maksut voidaan alentaa tai jättää perimättä myös huollollisten syiden perusteella. Asiakkaan on myös mahdollista sopia maksusuunnitelmia laskuttajan kanssa, jos laskun maksaminen kerralla ei ole mahdollista.

Sivun alkuun

Oikaisuvaatimus

Asiakasmaksusta annettuun päätökseen ja laskuun saa vaatia oikaisua Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaanti päivästä lukien, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen katsotaan saapuneen asianosaisen tiedoksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu, ellei asiassa muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa Vantaan kaupungille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä, vaikka siitä tekisi oikaisupyynnön.

Postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa
Käyntiosoite: Asematie 7, 01300 Vantaa
Sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi
Faksi: 09 8392 4163

Sivun alkuun

Ajankohtaista


Twitter