Asiakas Vantaa-infon tiskillä

Henkilötietojen käsittely Vantaan kaupungilla

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on paitsi parantaa henkilötietojen suojaa myös vastata mm. digitalisaatioon ja globalisaatioon liittyviin uusiin tietosuojakysymyksiin sekä yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa.

Asetus on tuonut sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille uusia tehtäviä ja velvollisuuksia sekä antaa rekisteröidyille uusia oikeuksia, joista keskeisimmät ovat:

Selkeät informointiasiakirjat

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista. Asetuksen mukaan rekisteröityjä täytyy kuitenkin informoida ymmärrettävässä ja tiiviissä muodossa henkilötietojen käsittelystä. Aiemmat rekisteri- ja tietosuojaselosteet korvataan informointiasiakirjoilla.

Informointiasiakirjat

Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, miten hänen henkilötietojaan käsitellään kaupungissa. Tämä mahdollisuus tietojen tarkastamiseen on ollut olemassa jo ennen tietosuoja-asetusta eli tässä suhteessa mikään ei oikeastaan muutu. Jos tietojasi on kerätty, voit pyytää maksutta kopion tiedoistasi. Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla Vantaa-infossa. Henkilöllisyys tarkistetaan tarkastuspyynnön esittämisen yhteydessä. Puhelimitse tai sähköpostilla tulleita tarkastuspyyntöjä ei voida käsitellä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeutta sovelletaan silloin, kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Siirto-oikeus on niihin kaupungin rekistereissä oleviin tietoihin, jotka on kerätty vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen. Siirto-oikeutta ei ole tietoihin, jotka on kerätty yleistä etua koskevan tehtävän suorittamisessa tai julkisen vallan käyttämisessä.

Oikeus tiedon oikaisemiseen tai poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamiseen

Virheellisesti kirjatut tiedot oikaistaan tai poistetaan kokonaisuudessaan kuten aikaisemminkin kirjallisen pyynnön perusteella. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut. Tällöin hän voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön poistaa itseään koskevat tiedot järjestelmistä. Tämä ei koske kuitenkaan kaupungin lakisääteisiä rekistereitä.

Tiedon oikaisemis- tai poistamispyynnön käsittelyn ajan voidaan tietojen käsittelyä rajoittaa tältä osin. Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tämä ei koske kuitenkaan kaupungin lakisääteisiä rekistereitä.

Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Mikäli tiedot suojauksesta huolimatta joutuvat vääriin käsiin, kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kaupunki ilmoittaa sinulle tietojesi vuotamisesta välittömästi tai viimeistään 72 tunnin kuluessa asian havaitsemisesta, jos tietovuoto voi aiheuttaa merkittävää haittaa oikeuksillesi. Jos tietovuoto koskee suurta ihmisjoukkoa, eikä asia vaadi sinulta välittömiä toimenpiteitä, tietojen vuotamisesta voidaan ilmoittaa myös yleisellä tiedotteella. Henkilötietojen käsittelyssä tapahtuneiden rikkomusten osalta asia on mahdollista aina saattaa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Kaupungin tietosuojavastaava valvoo tietosuoja-asetuksen noudattamista henkilötietojen käsittelyssä.

Lisätietoja henkilötietojen tietosuojasta tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Vantaan tietotilinpäätös 2020

Tutustu Vantaan kaupungin tietotilinpäätökseen (pdf). Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan ja arvion henkilötietojen käsittelyn tilasta sekä asiaan liittyvistä uhista ja kehittämistoimenpiteistä.