Muut ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset

Toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Polttonesteiden jakeluasema, asfalttiasema, pienet energialaitokset ja osa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävistä toimijoista kirjataan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ympäristöluvan sijaan. Näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimukset on määritelty asetuksissa.

Uudesta toiminnasta, toiminnan oleellisesta muuttamisesta tai viimeistään määräajan umpeuduttua toiminnasta tulee ilmoittaa Vantaan kaupungin ympäristökeskukseen ympäristöhallinnon lomakkeella. Ympäristökeskus ei tee kirjaamisesta päätöstä.

Ilmoitus toimitetaan osoitteeseen:
Vantaan kaupunki
Kirjaamo/Ympäristökeskus
PL 1100
01030 Vantaan kaupunki

Jakeluasemat

Polttonesteiden jakeluasema, jonka polttonesteiden säiliötilavuus on vähintään 10 m³, kirjataan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020) ja Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemilla (415/1998)

Asfalttiasemat

Asfalttiasemalla tarkoitetaan kiinteää tai siirrettävää asfalttimassaa valmistavaa laitosta. Toiminnassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010)

Pienet energialaitokset

Pienellä energialaitoksella tarkoitetaan vähintään 5 MW:n, mutta alle 50 MW:n laitosta tai 1-5 MW:n laitoskokonaisuutta, mikäli ne sijaitsevat samalla laitosalueella. Toiminnassa on noudatettava Valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010).

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta

Valtioneuvoston asetuksen orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta (435/2001), joka on astunut voimaan 4.6.2001, tavoitteena on vähentää ns. VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds). Ne ovat haitaksi terveydelle ja aiheuttavat alailmakehän otsonipitoisuuden kohoamista.

Asetuksessa on määritelty ympäristösuojeluasetuksen lisäksi sellaiset toiminnot, joille tulee hakea ympäristölupa sekä toiminnot, joiden tulee ilmoittautua ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten. Tällaisia toimintoja ovat mm.

  • painatus
  • pintojen puhdistus
  • ajoneuvojen maalaus ja korjausmaalaus
  • jatkuvatoiminen nauhapinnoitus
  • maalaus ja pinnoitus

Lupa- tai ilmoitusvelvollisuus riippuu vuosittain käytettävästä orgaanisen liuottimen määrästä (t/a).

Ilmoittaminen poikkeavasta ja koeluontoisesta tilanteesta

Ilmoitus poikkeavasta tilanteesta

Poikkeuksellinen tilanne jätehuollossa tai muu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttava tilanne edellyttää, että toiminnanharjoittaja tekee ympäristökeskukseen ilmoituksen mahdollisimman pian poikkeuksellisen tilanteen huomattuaan.

Ilmoittaminen koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteinen toiminta, joka pysyvänä edellyttäisi ympäristölupaa, edellyttää että toiminnanharjoittaja tekee ympäristökeskukseen ilmoituksen viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnanaloittamista. Ympäristölautakunta antaa ilmoituksesta maksullisen päätöksen.
Ilmoitukset koeluonteisesta toiminnasta tai poikkeuksellisista tilanteista tehdään Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta.

Lannan aumaaminen tai poikkeustilanteessa levittäminen pellolle

Maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetaan määräyksiä valtioneuvoston ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014) . Asetuksessa on määräyksiä mm. lantaloiden vähimmäiskoosta, lannan levittämisestä poikkeustilanteessa, lannan ja muiden lannoitteiden levitysajoista ja typpimääristä, suojavyöhykkeistä, jaloittelualueista sekä lannan aumauksesta.

Asetuksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehtävä kirjallinen ilmoitus, jos

  • poiketaan lantalan vähimmäiskoosta ja aumataan lantaa (aumausilmoitus-lomake)
  • levitetään lantaa poikkeustilanteessa (lantapoikkeus-lomake)

Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa etukäteen ympäristönsuojeluosastolle, joka tarkastaa ilmoitukset. Ilmoitus tehdään pääsääntöisesti internetissä Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta. Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä Lupapisteen kautta, ota yhteyttä ympäristökeskuksen ympäristötarkastajiin (yhteystiedot löytyvät kohdasta Eläintilojen ympäristösuojelu).

Ajankohtaista