Maisemaa tai maastoa muuttavan toiminnan luvat

Maisematyölupa

Metsänhoidollisiin hakkuisiin tulee hakea maisematyölupa yleiskaavan VL ja VR alueilla ympäristökeskuksesta ellei toimenpide ole vähäinen. Lupahakemukseen on liitettävä hakkuusuunnitelma, josta on hyvä olla etukäteen yhteydessä lupakäsittelijään, koska kaupunkimetsänhoidon tavoitteet poikkeavat talousmetsänhoidon tavoitteista.

Maa-aineslupa

Maa- tai kallioperän ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan lupa. Jos toiminta liittyy rakentamiseen, ei maa-aineslupaa tarvita.

Maa-aineslupaa haetaan lupapistepalvelun kautta, ja luvan myöntää ympäristölautakunta. Käsittelystä peritään maksu ja lisäksi ottamisaikana vuosittain valvontamaksu otetun määrän mukaan.

Vähäistä kotitarveottoa voi tehdä ilman lupaa. Siitä on kuitenkin tehtävä ilmoitus Vantaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos määrä on enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä.

Maa-ainesten ottamista säädellään maa-aineslailla (MAL 555/1981). Lisätietoa valtion ympäristöhallinnon sivuilla.

Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, jota on haetaan Lupapiste -palvelun (www.lupapiste.fi) kautta. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Toiminnalle on oltava alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.

Ympäristökeskus

Pakkalankuja 5

Ajankohtaista

Twitter