Ympäristöluvat ja -määräykset

Moni toiminto tarvitsee luvan

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa.

Maisemaa tai maastoa muuttava toiminta tarvitsee maisematyöluvan. Maanrakennustyöhön tarvitaan maisematyölupa, ja maa-ainesten ottamiseen kaupalliseen tarkoitukseen on oltava maa-aineslupa. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastoajoon tarvitaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa, kun toiminta on toistuvaa tai toiminnasta on odotettavissa huomattavia haittoja ympäristölle.

Tietyt toimet rakentamisessa ja asumisessa vaativat lupakäsittelyn:

  • öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden käsittely
  • sekä mahdollinen vapautus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon ja viemäriin.

Ilmoituksen vaativia toimia

Meluilmoitus on tehtävä erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Rakennusten ulkoseinien ja muiden ulkorakenteiden korjaaminen ja purkaminen vaatii ilmoituksen ympäristökeskukseen.

Ympäristönsuojelulain mukaisesti ilmoitus tarvitaan poikkeamisesta karjanlannan varastoinnissa sekä poikkeavasta ja koeluontoisesta tilanteesta. Ilmoituksen vaativia poikkeavia tilanteita ovat esimerkiksi poikkeamat jätehuollossa tai muu poikkeuksellisia päästöjä aiheuttava tilanne. Ilmoitusvelvollisuus koeluontoisesta tilanteesta syntyy silloin, kun toiminta jatkuessaan edellyttäisi ympäristölupaa.

Nämä toiminnot kirjataan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ympäristöluvan sijaan

  • polttonesteiden jakeluasema,
  • asfalttiasema,
  • pienet energialaitokset ja
  • osa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävistä toimijoista
  • betoniasemat

Näiden toimintojen ympäristönsuojeluvaatimukset on määritelty asetuksissa.

Ympäristönsuojelumääräykset ja ohjeet

Vantaan ympäristönsuojelumääräykset nojaavat ympäristönsuojelulakiin ja koskevat sellaista ympäristölle mahdollista haittaa aiheuttavaa toimintaa, joka ei tarvitse ympäristölupaa.

Jätteiden käsittelyä ohjeistavat HSY:n jätehuoltomääräykset ovat yhteiset koko pääkaupunkiseudulle.

Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä täydentävät ja tarkentavat erilaiset ohjeet, esimerkiksi kompostointiin, pienpolttoon ja autojen pesuun.

Ajankohtaista