Resurssiviisas Vantaa

Vantaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteita määrittää resurssiviisauden tiekartta. Sen avulla tavoitellaan hiilineutraalia ja jätteetöntä tulevaisuuden kaupunkia, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi – samalla luoden edellytyksiä kestävälle hyvinvoinnille.

Työn taustalla on luonnonvarojen hupeneminen ja ilmastonmuutos, jotka pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Nopeasti kasvavan Vantaan haasteena on, miten tämä tehdään huolehtimalla samalla myös kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja kaupungin elinvoimasta. Resurssiviisaus tarkoittaakin kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla - vastuullisesti.

Neljää kaistaa pitkin eteenpäin

Resurssiviisas Vantaan neljä kaistaa: Energiantuotanto ja -kulutus, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen.

Vantaan tiekartalla edetään neljällä kaistalla, joita ovat energiankulutus ja -tuotanto, yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, kulutus ja materiaalit sekä vastuullinen vantaalainen. Jokaiselle kaistalle on määritelty vuotta 2030 kuvaava tavoitetila, jonka avulla suunnataan kohti resurssiviisasta Vantaata. Tavoitetila 2030.

Resurssiviisauden keskiössä on kiertotalous, uusiutuva energia sekä ympäristövastuullisesti toimivat asukkaat ja yritykset. Kunnianhimoisten ympäristötavoitteiden lisäksi Vantaa aikoo resurssiviisauden toimintamallin avulla vahvistaa aluetaloutta ja työllisyyttä, luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä parantaa asukkaiden hyvinvointia.

Tiekarttaa tukevat myös monet kaupungissa käynnissä olevat hankkeet esimerkiksi kiertotalouden edistämiseksi. Vantaa valittiinkin marraskuussa 2017 yhdeksi kymmenestä kiertotalouden edelläkävijäkunnasta, jotka ovat sitoutuneet viemään kiertotaloutta määrätietoisesti eteenpäin. Lisäksi Vantaa on mukana muun muassa Smart & Clean-säätiössä.

Resurssiviisas kaupunki tehdään yhdessä

Vantaalla tiekarttatyötä koordinoi ympäristökeskus. Kaupungin yhteinen tiekartta määrittää koko kaupunkia koskevat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Toimenpiteet tarkentuvat jokaisen toimialan omilla toteutussuunnitelmilla. Suunnitelma tehdään valtuustokausittain. Toteutussuunnitelmat korvaavat kaupungissa aiemmin käytössä olleet ympäristöohjelmat.

Resurssiviisaalla alueella asukkaat voivat kehittää omaa ympäristöään kestävämmäksi yhteisöllisellä toiminnalla, jolloin asukkaiden viihtyvyys myös kasvaa. Asukkaiden lisäksi mukaan halutaan kaikki yritykset ja yhteisöt– kaikki vantaalaiset. Ota yhteyttä!

Vantaan kiertotalouden tiekartta

Vantaa laati kiertotalouden tiekartan osana Suomen ympäristökeskuksen koordinoinaa "CIRCWASTE - kohti kiertotaloutta" -hanketta.

Kiertotalouden tiekartta

Circwaste-hanke

Ajankohtaista