Hulevedet

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilla alueilla muodostuvaa sade- ja sulamisvesien pintavaluntaa. Mitä tiiviimmin rakennettu alue on ja mitä suurempi osa valuma-alueen pinnoista on vettä läpäisemätöntä, sitä enemmän ja nopeammin muodostuu pintavaluntaa.

Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja tonttikoon pienentyessä yhä laajemmat vettä imevät maapinnat ovat peitossa joko talon tai asfalttipinnan alla. Myös ennen vettä haihduttaneet puut ovat poissa tai niiden määrä on vähentynyt.

Sateet koettelevat kuivatusjärjestelmiä

Rakennusten kuivatusjärjestelmät joutuvat koetukselle etenkin silloin, kun sateet ovat pitkäaikaisia ja rankkoja. Sateet tuovat maastoon enemmän vettä kuin järjestelmä kykenee kuljettamaan pois. Vesi jää seisomaan ja maaperä alkaa vettyä.

Itseaiheutettuja ongelmia

Ongelmia voivat aiheuttaa myös asukkaat itse esimerkiksi tukkimalla avo-ojia tai korvaamalla ojan liian pienellä putkella halutessaan tonttimaan tehokkaampaan käyttöön.

Tonttien väliset avo-ojat tarvitsevat kunnostusta

Ojia ei aina muisteta puhdistaa. Hyvin hoidetusta ojasta lehdet ja risut haravoidaan pois sekä ojan pohjalle ja esimerkiksi tonttiliittymän rumpuihin kertynyt liete poistetaan säännöllisesti.

Alueilla, joissa sadevesiviemäröintiä ei ole, korostuu kiinteistön omistajien vastuu yleisen kuivatusjärjestelmän eli avo-ojien huollosta ja toimivuudesta.

Uudisrakennuksen kuivatusjärjestelmät

Uudisrakennuksen rakennuslupaa käsiteltäessä rakennusvalvonta katsoo, että tontin ja uudisrakennuksen kuivatusjärjestelmät toimivat myös rakentamisen jälkeen. Alueilla, joilla on sadevesiviemäröinti, ongelma poistuu liittymällä sadevesiviemäriin. Tällöin joudutaan usein rakentamaan kiinteistön kuivatusjärjestelmä osin tai kokonaan uudestaan. Rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat vähäisiä verrattuna niihin vahinkoihin, joita vesi perustuksille ja koko talolle voi aiheuttaa.

Ajankohtaista