Ilman ja maaperän suojelu

Mies ja nainen kävelyllä metsässä.

Ilmanlaadun seuranta

Ilmanlaadusta huolehtiminen on keskeistä asumisviihtyvyyden ja terveyden ylläpitämisessä. Vantaalla ja muualla pääkaupunkiseudulla ilmanlaadun seurannasta, tutkimuksesta sekä suunnittelusta huolehtii HSY yhteistyössä kaupunkien ympäristökeskusten kanssa. Merkittäviä ilmanlaatua heikentäviä tekijöitä Vantaalla ovat katupöly ja pakokaasut.

Vantaalla ilmanlaatua seurataan pysyvästä mittauspisteestä Tikkurilassa ja yhdestä tai useammasta siirrettävästä mittauspisteestä. Tietoa ilmanlaadusta löytyy HSY:n ilmanlaadun seurannan sivulta.

Pilaantuneet maat valvonnassa

Vantaalla on alueita, joissa ihmistoiminnan jäljiltä maaperään on joutunut erilaisia haitta-aineita. Vantaan ympäristökeskus ylläpitää rekisteriä ja kartta-aineistoa pilaantuneista maa-alueista. Ympäristökeskus myös antaa lausuntoja ja tiedottaa asukkaita pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamista mahdollisista rajoituksista. Pilaantuneita maa-alueita kunnostetaan tarvittaessa.

Kemikaalivalvonta

Kemikaalilaki ohjeistaa ja määrittelee kemikaalien käyttöä, varastointia ja valvontaa. Keskeisellä sijalla on kemikaalien markkinavalvonta, josta vastaa kemikaalilain valvonnan ylimpänä tahona Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Vaarallisten kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tulee tehdä kemikaali-ilmoitus kunnan pelastusviranomaiselle. Vantaalla kemikaali-ilmoitus tehdään Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Ajankohtaista