Takaisinvedot

Säännösten mukaan elintarvikealan toimijoiden velvollisuutena on, kun tuote ei ole elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien vaatimusten mukainen ja kun tuote on mennyt jo kuluttajille, poistaa elintarvike markkinoilta (takaisinveto), ilmoittaa takaisinvedosta valvontaviranomaisille (kunta ja Ruokavirasto) ja ilmoittaa kuluttajille tuotteen virheestä ja takaisinvedon syystä sekä tuotteiden palauttamistavasta (esim. palauttamisesta ostopaikkaan).

Takaisinvetosuunnitelma yllämainittuine toimintoineen kuuluu yrityksen omavalvontasuunnitelmaan.

Takaisinveto

 • Toimijan tulee arvioida ei-turvallisen elintarvikkeen nauttimisesta aiheutuva riski.
 • Arvioinnissa on otettava huomioon varovaisuusperiaate: riskiä on arvioitava pahimman mahdollisuuden mukaan.
 • Viranomaisen tehtävänä on arvioida tehtyä riskinarviointia ja tehdä tarpeen mukaan yhteistyötä toimijoiden kanssa.

Ilmoittaminen viranomaisille

 • Toimijan tulee ilmoittaa takaisinvedosta heti Vantaan terveystarkastajalle (terveydensuojelu- tai elintarviketarkastaja)
 • Asiasta ilmoitetaan heti myös Ruokavirastoon
 • Ruokaviraston sivuilta löytyy takaisinvetolomake ohjeineen, ja lomake lähetetään Ruokavirastoon
 • Viestin aiheeksi merkitään ”takaisinveto”.
 • Takaisinvetolomakkeessa toimijan tulee kuvata:
  • tuote, jossa virhe on havaittu
  • virheen laatu ja toimenpiteet, joihin toimija on ryhtynyt/ryhtymässä
  • kerrotaan asiaa hoitavan henkilön nimi ja yhteystiedot

Lomakkeessa pyydettyjä tietoja tulee täydentää sitä mukaa, kun niistä saadaan tietoa (kuitenkin muutaman vuorokauden sisällä).

Vastuuviranomainen on kunta, jos takaisinvedettävää tuotetta on myyty tai tarjottu vain yhden kunnan alueella. Takaisinvetoilmoitus Ruokavirastoon pitää silti tehdä.

Ruokaviraston rooli, kun toimija ilmoittaa takaisinvedosta

Ruokavirasto ottaa tarvittaessa kantaa takaisinvedon riittävyyteen, ja lähettää kunnallisille valvontaviranomaisille ilmoituksen takaisinvedosta. Ilmoitus lähetetään toimijalle tiedoksi.
Ruokavirasto ratkaisee, lähetetäänkö asiasta tieto muihin EU-jäsenmaihin (RASFF-järjestelmä). Takaisinvedoista tiedotetaan Ruokaviraston verkkosivuilla.

Kuluttajien informointi

 • Toimijan tulee tiedottaa kuluttajia takaisinvedosta heihin kohdistuvan riskin minimoimiseksi.
 • Perinteisesti tiedottamisella tarkoitetaan tiedotetta STT:lle toimitus(at)stt.fi sekä maksullista lehti-ilmoitusta.
 • STT-tiedotteen ohella voidaan katsoa riittäväksi muutkin tiedottamiskanavat, joilla kuluttajat on kattavasti mahdollista tavoittaa.
 • Tiedotus rajoitetulle kuluttajaryhmille (esim. tuote on myynnissä etnisessä kaupassa) voi tapahtua esim. kaupassa olevalla tiedotteella.
 • Toimijan tulee antaa viranomaisille tekemässään takaisinvetoilmoituksessa selvitys siitä, miten se aikoo hoitaa ilmoittamisen kuluttajille tehokkaalla ja täsmällisellä tavalla.

Markkinoilta poistaminen, palauttaminen ja hävittäminen

 • Elintarvikealan toimijat ovat vastuussa markkinoilta poistettujen elintarvikkeiden palauttamisesta, korjaamisesta tai hävittämisestä.
 • Virheestä riippuen tuotteet voidaan saattaa määräysten mukaisiksi (esim. allergeeni merkitään), käyttää muuhun kuin elintarviketarkoitukseen tai hävittää.

Ajankohtaista