Ilmoitus elintarviketoiminnasta toiminnan rekisteröintiä varten

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarviketoiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta toiminnan rekisteröintiä varten neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Lisäksi toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ilmoitus tehdään elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, Vantaalla ympäristökeskukseen.

Ilmoitus tehdään toimijan kotikuntaan, jos kyseessä on toiminta liikkuvassa elintarvikehuoneistossa, virtuaalihuoneistossa tai elintarvikehuoneistossa, jossa vain kuljetetaan tai säilytetään elintarvikkeita yhdessä tai useammassa kuljetusajoneuvossa/kontissa. Jos toimijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, elintarviketoimintaa koskevan ilmoituksen käsittelee se kunta, jonka alueella elintarviketoiminta aloitetaan.

Olennaisia muutoksia ovat esim.

  • huoneiston laajennus ja muutokset LVI-laitteissa,
  • merkittävä asiakaspaikkojen lisäys ja
  • uusien toimintojen käyttöönotto.

Ilmoituslomake on saatavilla Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelussa.

Aina ei tarvitse tehdä ilmoitusta

Ilmoitusta elintarviketoiminnan aloittamisesta ei tarvitse tehdä silloin, kun toiminta on elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä ja

  • toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. karkkien myynti vaatekaupan kassapisteellä, kahvin tarjoilu kampaamossa) tai
  • toimija on yksityinen henkilö (esim. leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla) tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. kirkon, koulun tai urheiluseuran myyjäiset).

Toimijan vaihtumisesta tai elintarviketoiminnan lopettamisesta ilmoitus

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus myös

  • toimijan vaihtumisesta
  • toiminnan keskeyttämisestä
  • toiminnan lopettamisesta.

Myös yrityksen nimen tai y-tunnuksen vaihtumisesta on ilmoitettava.

Soveltuuko tila elintarviketoimintaan?

Elintarvikehuoneistoa suunniteltaessa on varmistettava rakennusvalvonnasta, että tilan käyttötarkoitus vastaa toimintaa, ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat ovat suunniteltuun toimintaan riittävät ja asiakaspaikkamäärä on rakennusluvan mukainen. Palontorjunnan ja pelastusteiden osalta neuvontaa antaa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos. Myös vesipisteitä on oltava riittävästi.

Vaikka tilassa olisi aiemminkin toiminut elintarvikeyritys, tulee tilan soveltuvuus varmistaa. Aiemman yrityksen elintarviketoiminta on voinut olla erilaista tai se ei ole toiminut vaatimusten mukaisesti.

Omavalvonta

Elintarviketoimijan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jonka avulla hallitaan elintarviketoiminnan riskejä. Lisätietoa omavalvonnasta Omavalvonta ja hygieniaosaaminen sivulta.

Ilmoituksen käsittely

Tiedot elintarviketoiminnasta rekisteröidään ympäristöterveydenhuollon keskitettyyn toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmään. Toimijalle ilmoitetaan tietojen tallentamisesta, jolloin toimija saa todistuksen toiminnan rekisteröinnistä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu. Maksu peritään myös toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä, mutta ilmoituksen käsittely toiminnan loppuessa/keskeytyessä on maksutonta.

Tarkastukset

Elintarviketoiminta tarkastetaan 1, 3 tai 6 kk kuluessa toiminnan aloittamisesta, riippuen siitä millaista toimintaa harjoitetaan.

Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen elintarviketoimintaa valvotaan säännöllisin tarkastuksin valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksia voi toiminnan laadun ja laajuuden perusteella olla muutaman vuoden välein tai jopa useita vuodessa.

Jos tarkastuksella havaitaan, että asiat eivät ole kunnossa, tehdään sovitun määräajan jälkeen uusintatarkastus.

Tarkastukset ovat toimijoille maksullisia

Valvontamaksun suuruus muodostuu siitä, miten kauan tarkastuksen valmisteluun, matkoihin, tarkastamiseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan kuluu aikaa. Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukaan perittävä maksu on 60 €/tunti.