Aidat

Vantaan kaupungin rakennusjärjestyksen 21 a §:n mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § :n
mukaista toimenpidelupaa ei tarvita:
1. kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan rakentamiseen, kun aita
tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2 metriä korkea ja muita alueita vasten enintään
1,6 metriä korkea, ja kun kuntatekniikan keskus hyväksyy niiden rakentamisen,
2. tonttien välisen aidan rakentamiseen, kun aita tukimuureineen on enintään 1,6 metriä
korkea, ja kun naapuritontin omistaja tai haltija hyväksyy niiden rakentamisen,
3. tontin sisäisten aitojen ja tukimuurien rakentamiseen.
Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, tulee rakentamisessa noudattaa voimassa olevan
asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä. Mikäli asemakaavan
määräyksiä tai säännöksiä ei noudateta, voi rakennusvalvontaviranomainen määrätä aidan
muutettavaksi tai purettavaksi.
Aidat tulee pitää asianmukaisessa kunnossa siten, etteivät ne rumenna ympäristöä. Tonttien välisen
aidan rakentamisesta ja huollosta tulee sopia naapureiden kesken.

Ajankohtaista