Tontin lohkominen

Tontilla tarkoitetaan kaupungin asemakaava-alueella olevaa itsenäistä kiinteistöä, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tontti on tällöin:

Tonttijaon laadinnan jälkeen tontti muodostetaan lohkomisella, jonka suorittaa toimitusinsinööri kiinteistörekisterin pitäjän määräyksestä. Tontin rajat merkitään maastoon ennen toimituskokousta, josta tiedotetaan asianosaisille. Lisäksi toimituksessa voidaan perustaa ja poistaa rasitteita. Toimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Tontin lohkominen suoritetaan maanomistajan hakemuksesta ja sitä haetaan lomakkeella: tonttijako- ja kiinteistötoimitushakemus. Lähetä täytetty lomake sähköpostilla mio@vantaa.fi. Liitä mukaan mahdolliset liitteet, esim. valtakirja. Myydyn määräalan käsittäessä tonttijaon mukaisen tontin lohkominen tulee vireille ilman eri hakemusta maanmittaustoimiston toimitettua mittaus- ja geopalveluille tiedon määräalan lainhuudosta. Kiireellisissä tapauksissa erillisellä hakemuksella voi nopeuttaa toimituksen käynnistymistä ja itse toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Mikäli myyty määräala ei vastaa tonttijaon mukaisen suunnitellun tontin aluetta, lohkomista ei voida laittaa vireille ennen kuin maanomistaja on hakenut tarvittavaa tonttijakoa tai sen muutosta ja tonttijako on hyväksytty.

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa toimituksen hakija. Lohkomismaksu vaihtelee tontin koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta.

Jos lohkottava tontti muodostuu koko kiinteistöstä, voidaan se tietyin edellytyksin rekisteröidä tonttina kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä nopeasti ilman lohkomistoimitusta. Kustannus on tällöin huomattavasti alhaisempi. Mikäli tontin alueeseen kuitenkin kohdistuu poistettavia rasitteita, tontti lohkotaan ja rasitteet poistetaan, mikä nostaa hintaa jonkun verran. Maastotöitä ei näissä tapauksissa tehdä.

Tontin lohkominen vie aikaa hakemuksesta tontin rekisteröimiseen noin 2-3 kk.