Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat koskevat katuja, joita ratikan raiteet käyttävät. Lähtökohtana on vuonna 2019 valmistunut ratikan yleissuunnitelma, jonka ratkaisuja tarkennetaan ja muokataan. Samalla ratikkakatuihin liittyville kaduille suunnitellaan uudet järjestelyt. Puistojen osalta suunnittelmiin Lukeutuvat ne osuudet, joihin ratikka tai uudet liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia.

Ratikkakadut ovat pääosin olemassa olevia katuja. Niiden lisäksi suunnitellaan uusia katuyhteyksiä. Myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan koko suunnitteluosuudella. Muutoksia tulee muun muassa kevyen liikenteen siltoihin, joista osaa muokataan, osa korvataan suojateillä tai reittimuutoksilla ja osa suunnitellaan korvattavaksi uusilla silloilla. Ratikkakatujen johtosiirrot suunnitellaan yhteistyössä omistajien kanssa, ja samalla suunnitellaan valaistus. Reitin viihtyisyydestä huolehditaan muun muassa suunnittelemalla istutuksia sekä kaduille että pysäkkiympäristöihin.

Katu- ja puistosuunnittelu alkaa kokonaisuudessaan syksyllä 2020. Sen aloitusilmoituksena toimii ratikan jatkosuunnittelun osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Loppuvuodesta 2020 alkaen ratikan reitillä tullaan tekemään maastomittauksia sekä pohjatutkimuksia suunnittelua varten. Ensimmäiseksi laaditaan tilavaraukset ratikan asemakaavoja varten. Niistä tarkennetaan varsinaiset yksityiskohtaiset katu- ja puistosuunnitelmat.

Katu- ja puistosuunnitelmista esitellään ensin luonnokset, ja niistä voi jättää mielipiteitä kahden viikon ajan. Katusuunnitelmaluonnoksista ensimmäiset on esitelty. Tutustu luonnoksiin katujen suunnittelun verkkosivulla.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Tämän jälkeen ne asetetaan julkisesti nähtäville katusuunnitelmaehdotuksina. Ratikan katusuunnitelmaluonnosten mielipiteistä kootaan vuorovaikutusraportit. Vuorovaikutusraportissa on mielipiteiden lisäksi vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot. Vuorovaikutusraportit julkaistaan katujen suunnittelun verkkosivulla sekä ratikan verkkosivuilla Selvityksiä ja aineistoja-osiossa.

Tavoitteena on, että katusuunnitelmat ovat nähtävillä vaiheittain syksyn 2021 ja alkuvuoden 2023 aikana. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunnittelualueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse.

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat hyväksyy kaupunkitilalautakunta. Tavoitteena on, että ne voidaan hyväksyä pääosin vuoden 2022 aikana.

Ajankohtaista