Vesihuolto

Työmies liittämässä putkea runkolinjaan

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla pääasiallisena vesihuoltolaitoksena toimii Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (jäljempänä HSY). Vantaalla vesihuoltoa suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä HSY:n ja kaupungin kesken.

Vedenkuljetuspalvelut 2020

Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus on tehnyt sopimuksen 26.3.2019 Eerola – Yhtiöt Oy:n kanssa vedenkuljetuspalvelujen tarjoamisesta vedenpuutteesta kärsiville asuinkiinteistöille Vantaalla. Sopimuskautta on jatkettu yhdellä optiovuodella vuoden 2020 loppuun asti. Palveluun kuuluu vedenhankinta ja kuljettaminen sopimushintaan vedenpuutteesta kärsiville yksityisille asuinkiinteistöille, joiden ei ole teknisesti mahdollista liittyä yleiseen vesijohtoon.

Katso asukastiedote kohdasta linkit ja liitteet.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien avulla Vantaa ottaa kantaa siihen, missä ja millä aikataululla järjestetty vesihuolto laajentuu eri alueille. Kehittämissuunnitelmissa keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittymisen aiheuttamien vesihuollon muutostarpeiden sekä nykyisten verkostojen ulkopuolella sijaitsevien ja vesihuollon tarpeessa olevien alueiden tunnistamiseen. Kehittämissuunnitelma ei ole sitova oikeusvaikutteiden asiakirja vaan tavoitteellinen suunnitelma, jossa esitetään kunnan vesihuollon kehittämisen suuntaviivat ja periaatteet.

Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelma on hyväksytty marraskuussa 2017 . Samanaikaisesti Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman kanssa on laadittu HSY-alueen seudullinen vesihuollon kehittämissuunnitelma, jotta varmistetaan suunnitelmien vuorovaikutteisuus ja alueellinen tasapuolisuus.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmien tarkastelujakso on kymmenen vuotta ja päivitysväli neljä vuotta.

Vesihuollon toiminta-alue

Vesilaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue on esitetty kaupungin karttapalvelussa. Kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus vesihuoltoon toiminta-alueella.

Liittymisvelvollisuudesta vapautuksesta on tietoa sivulla talous- ja jätevedet. Toiminta-alueen ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta (vesihuoltolaki 6 §).

Vesihuollon toiminta-alue ennakoi verkostojen laajentumista, ja sen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

Päivittäinen asiointi ja häiriöt vesihuollossa

Vesihuollon liittymisasioissa, muissa päivittäiseen vesihuoltoon liittyvissä asioissa ja mm. vedenjakelun häiriöistä saa lisätietoa HSY:n internet-sivuilta www.hsy.fi.

Hulevesien hallinta

Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet johdetaan Vantaalla avo-ojissa ja hulevesiviemäreissä. Kiinteistöjen välisten rajaojien ja ajoliittymärumpujen kunnossapito on kiinteistöjen vastuulla. Hulevesien hallinnasta on lisätietoa sivulla hulevedet.

Kiilan alueen vesihuollon rakentaminen ja liittymishalukkuuskyselyn tulokset

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) valmistelevat yleisen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston toteuttamista Kiilan alueelle. Kiilan alue on Vantaan vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 ensimmäiseksi aikataulutettu kehittämisalue.

Suunnittelun lähtötiedoiksi Kiilan alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kartoitettiin alustavalla liittymishalukkuuskyselyllä alkuvuodesta 2018 . Kyselyn tulosten perusteella laadittiin yleissuunnitelma vesihuollon toteuttamisesta, ja toteutussuunnittelun lähtötiedoiksi alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta kartoitettiin tarkemmin uudella liittymishalukkuuskyselyllä helmi-huhtikuussa 2019 .

Uusimman liittymishalukkuuskyselyn tulokset

Kyselyitä toimitettiin Kuutamo-, Nykullan-, Täysikuun-, Katriinan-, Aurinko- sekä Tähtitaivaantien ja Tähtitaivaankujan kiinteistöille yhteensä 64 kpl helmikuussa 2019 . Vastauksia palautettiin 44 kpl, eli koko alueen vastausprosentti oli 69%.

Kysyttäessä kiinteistöjen halukkuutta liittyä alueelle toteutettavaan vesihuoltoon vastaukset jakautuivat seuraavasti:
-75% vastaajista olisi halukas liittymään ja
-25% vastaajista ei haluaisi liittyä.

Kyselyn tulosten perusteella on tehty päätös vesihuollon toteuttamisesta ja hankkeen edistämisestä toteutussuunnitteluvaiheeseen. Arvioitu ajankohta rakentamisen aloittamiselle on v. 2019-2020 .

Jatkotoimenpiteet

Rakennussuunnittelun lähtötietoja varten suoritettavien pohjatutkimusten toteutus on aloitettu. Samassa yhteydessä otetaan yhteyttä maanomistajiin, joiden kiinteistöillä pohjatutkimuksia toteutetaan.

Vesihuollon sijoittamisesta yksityisen omistamalle maalle keskustellaan suunnittelutyön yhteydessä maanomistajien kanssa.

Suunnittelun etenemisestä tiedotetaan suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. Lisäksi rakennussuunnitteluvaiheessa järjestetään asukastilaisuus.

Kiilan alueen liittymishalukkuuskyselyn aluerajauskartta
Liittymishalukkuuskyselyn aluerajaus

Lisätietoja vesihuollon toiminta-alueesta ja liittymisestä

Jos vesihuoltoverkosto päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jolla vesihuoltoon liittyminen on pakollista. Toiminta-alue määritetään asuinrakennuksille 100 metrin etäisyydelle vesihuoltolaitoksen runkolinjoista (putkista). Liittymisvelvollisuus ei koske tätä etäämpänä sijaitsevia rakennuksia. Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät.

Laissa mainittujen perusteiden täyttyessä vapautusta liittymisvelvollisuudesta voi anoa Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta vasta siinä vaiheessa, kun verkosto on rakennettu valmiiksi.

Vesihuoltolaitoksen veloittamista maksuista ja taksoista saa tietoa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:n internetsivuilta https://www.hsy.fi/fi/asiointi/uudelle-asiakkaalle/vesihuolto/Sivut/default.aspx. Hinnaston 2018 mukaisesti HSY:n verkostoihin liityttäessä peritään liittymismaksu, liitostyömaksu vesijohtoon ja jätevesiviemäriin sekä tonttijohtojen rakentamismaksu 0-3 metriä, jotka ovat esimerkkitapauksissa yhteensä noin:

omakotitalo 100 m2 6000 € (sis. alv)
omakotitalo 150 m2 7700 € (sis. alv)
omakotitalo 251 m2 10500 € (sis. alv)

Vesihuoltolaitoksen runkojohdosta eteenpäin kiinteistön putkien rakentaminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ohjeellisena arviona tonttijohdon rakentamiskustannuksille voidaan pitää noin 100 €/m, mutta muun muassa maaperäolosuhteet vaikuttavat kunkin tontin toteutuskustannuksiin. Lisäkustannuksia saattaa tulla mahdollisesti tarvittavasta kiinteistökohtaisesta jätevedenpumppaamosta.

Lisätietoja HSY:ltä: https://www.hsy.fi/fi/asiointi/Sivut/default.aspx

HSY:n yhteyshenkilö: Teemu Keitaanpää puh. 050 437 0973, teemu.keitaanpaa@hsy.fi

Vantaan kaupungin yhteyshenkilö: Elina Kettunen, puh. 050 302 4296, elina.kettunen@vantaa.fi

Riipiläntien varren ja Reunan alueiden vesihuolto

Vantaan kaupunki ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ovat yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa käynnistäneet vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston yleissuunnittelun Riipiläntien varren ja Reunan alueille.

Suunnittelualuerajaus

Esisuunnittelun yhteydessä Riipiläntien alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta vesihuoltoverkostoon kartoitettiin alustavalla liittymishalukkuuskyselyllä syksyllä 2018. Alustavan liittymishalukkuuskyselyn tulosten perusteella hanketta päätettiin edistää. Lisäksi alustavassa kyselyssä Reunan alueen liittymishalukkuus todettiin korkeaksi, joten Reunan alueen vesihuollon yleissuunnittelu päätettiin tarkastella samanaikaisesti Riipiläntien kevyen liikenteen väylän suunnittelun kanssa.

Tällä hetkellä alueen kiinteistöjen liittymishalukkuutta kartoitetaan uudella liittymishalukkuuskyseyllä toteutussuunnittelun lähtötiedoiksi. Suunnittelua varten kiinteistöjen liittymishalukkuudesta tarvitaan lisätietoja, joiden perusteella päätetään, kuinka laajalle alueelle vesihuoltoverkoston suunnittelua jatketaan. Toteutussuunnittelua jatketaan niiden teiden osalta, joiden liittymishalukkuus on riittävän korkea.

Kustannukset

HSY perii liittymisestä maksun hinnastonsa mukaisesti. Lisäksi veden käytöstä peritään erilliset perus- ja käyttömaksut HSY:n voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Lisätietoja liittymisprosessista ja -maksuista on saatavilla HSY:n internet-sivuilta www.hsy.fi/fi/asiointi/uudelle-asiakkaalle/vesihuolto

Esimerkkikiinteistön (omakotitalo, kerrosala 150 m2) investointikustannukset koostuvat HSY:lle maksettavista kustannuksista ja muista kustannuksista.

HSY:lle maksettavat hinnaston 2019 mukaiset maksut likimäärin (sis. alv. 24 %):
• Liittymismaksu n. 4100 €
• Liitostyömaksu n. 1830 €
• Tonttijohtojen rakentamismaksu n. 3130 € yleisellä alueella, kun kaikki johdot ovat samassa kaivannossa

Kiinteistön muut kustannukset:
• Tonttijohtojen rakentaminen tontin puolella
• Mahdollisesti tarvittavan jätevedenpumppaamon kustannukset
• Tarvittavat tontin sisäiset vesi- ja viemäröintisuunnitelmat (kvv-suunnitelmat)

Vesihuollon toiminta-alue ja liittyminen
Jos vesihuoltoverkosto päätetään toteuttaa, sille määritellään toiminta-alue, jonka alueella on voimassa liittymisvelvollisuus. Toiminta-alueeseen tulevat kuulumaan pääasiassa noin 100 metrin päässä vesihuoltolaitoksen runkolinjoista (putkista) sijaitsevat asuinrakennukset. Liittymisvelvollisuus ei koske toiminta-alueen ulkopuolelle jääviä rakennuksia. Vapautus liittymisvelvollisuudesta voidaan myöntää, jos vesihuoltolaissa mainitut perusteet täyttyvät.

Lopullinen päätös vesihuollon toteutuksen laajuudesta tehdään uusimman liittymishalukkuuskyselyn tuloksen perusteella. Mikäli vastausprosentti tai liittymishalukkuus jää joillain teillä liian alhaiseksi, vesihuollon toteutussuunnittelua ei edistetä niiden osalta. Vuonna 2018 toteutetun alustavan kyselyn tuloksia ei huomioida uusimmassa liittymishalukkuuskyselyssä.

HSY:n yhteyshenkilö: Teemu Keitaanpää puh. 050 437 0973, teemu.keitaanpaa@hsy.fi

Vantaan kaupungin yhteyshenkilö: Elina Kettunen, puh. 050 302 4296, elina.kettunen@vantaa.fi

Ajankohtaista