Yksityistieasiat

Vantaalla on toimivia, yksityisiä tiekuntia yli 200 kappaletta. Kaupunki kunnossapitää näistä noin sataa tiekuntaa, mutta loput ovat tiekuntien hoidossa. Yksityistiet ovat, vaikka kunnossapitosopimus olisikin kaupungin kanssa voimassa, yksityisten kiinteistönomistajien ja tieosakkaiden hallinnoimia. Kaupunki ei ole enää vuosiin tehnyt uusia tiekuntien ja kaupungin välisiä kunnossapitosopimuksia asemakaavan ulkopuolisille yksityisteille. Asiasta on tehty periaatepäätös lautakunnassa 2000 –luvun alussa.

Kaupunki avustaa kunnossapitosopimusten ulkopuolisia yksityistiekuntia rahallisesti keväisin anottavilla yksityistieavustuksilla. Avustukset ovat suuruudeltaan muutamasta sadasta eurosta vajaaseen kahteen tuhanteen. Avustuksien suuruus määräytyy mm. tien pituudesta, liikennemääristä ja julkisen liikenteen reitityksestä. Kaupunki jakaa avustuksia harkinnanvaraisesti ja määrärahojensa puitteissa myös yksityisteiden perusparannuksiin, päällystämisiin, valaistuksen parantamiseen ja tietoliikennekaapelointiin. Näitä avustuksia voi hakea koko vuoden aikana vapaamuotoisilla anomuksilla. Anomuksista tulee käydä ilmi avustuskohde sekä toimenpiteet ja liitteenä tulee olla korjaustoimista tehty kokouspäätös. Myönnetyt avustukset maksetaan tiekunnille toteutuneita kulutositteita vastaan.

Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa . Yksityistieasioita hoitaa Maanmittauslaitos. Kaupungilla ei ole enää uuden Yksityistielain mukaan hallinnolisia toimenpiteitä tiekuntia kohtaan.

Liikenteenohjauslaitteet yksityisteillä

Tieliikennelain 71§:n mukaisesti liikenteenohjauslaitteen asettaa muulle kuin maantielle, kadulle tai kunnan hallinnoimalle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Liikenteenohjauslaitteella tarkoitetaan liikennevaloa, liikennemerkkiä tai tiemerkintää. Tienpitäjä on näissä tilanteissa tiekunta tai kiinteistö, jonka piiriin tie kuuluu, sen omistaja tai haltija.

Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa kaupungin suunnitteluyksikköön, osoitteeseen lausunnot.liikennesuunnittelu@vantaa.fi . Hakemuksen liitteeksi tarvitaan suunnitelma, jossa on esitetty kaikki ne liikenteenohjauslaitteet sijainteineen, joille suostumusta haetaan (linkki esimerkkisuunnitelmaan). Lisäksi liitetään pöytäkirjakopio tiekunnan kokouksesta, jossa liikennemerkkien asettamisesta on päätetty. Jos tiekuntaa ei ole, päättävät tieosakkaat asiasta yhteisesti ja tuolloin hakemus tulee olla kaikkien tieosakkaiden allekirjoittama. Hakemus tulee nimetä Suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi/ ”tienpitäjä”.

Hidastealoitteet yksityisteillä

Tiekunnan kunnossapitämälle yksityistielle tiekunta voi rakentaa hidasteita ilman kaupungin suostumusta, mikäli liikennemerkkimuutoksia ei tule. Rakennustapa on kuitenkin hyväksytettävä Kadut ja puistot palvelualueella kirjavuuden välttämiseksi.

Hidasteet on merkittävä asianmukaisin tiemerkinnöin (ruutumaalaus asfaltissa) sekä heijastavilla reunapaaluilla, joilla varmistetaan näkyvyys myös talvella. Rakentaja (tiekunta) on vastuussa hidasteista ja niiden aiheuttamista vahingoista. Jos hidaste aiheuttaa kohtuutonta tärinää tai vaurioita rakennuksille, on rakentajan viivytyksittä poistettava hidaste omalla kustannuksellaan.