Kuski nousemassa auarausautoon

Auraus ja talvikunnossapito

Palaute

Mihin voin antaa palautetta talven kunnossapitotöistä?

Jos hiekoituksessa tai aurauksessa esiintyy ongelmia, niistä voit antaa palautetta kaupungin OmaVantaa-palautepalvelussa. Lisäksi palautetta voi antaa Aurauksen ja hiekoituksen pikapalaute -karttapalvelussa, jossa voi merkitä aurauksen tai hiekoituksen tarpeen kartalle.

Palautetta antamalla ei voi vaikuttaa aurauksen tai hiekoituksen työjärjestykseen, sillä työjärjestys päätetään koko kaupungin tilanne arvioiden. Runsaiden lumisateiden tai poikkeuksellisen liukkauden yhteydessä palautetta tulee runsaasti, joten niiden käsitteleminen vie useamman työpäivän. Kaikki palautteet tullaan kuitenkin lukemaan.

Jos liukastuu kaupungin ylläpitämällä katu- tai viheralueella, vois siitä hakea korvausvaatimusta kaupungilta täyttämällä korvausvaatimuslomakkeen.

Auraus

Miksi minun kotikatuani/käyttämääni katua ei ole aurattu?

Katujen auraus suoritetaan pääsääntöisesti kunnossapitoluokituksen kiireellisyysjärjestyksessä.

Kadut ovat lain mukaan pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Tämä johtaa käytännössä siihen, että pelastus-, palvelu- ja työmatkaliikenteen turvaamiseksi joudutaan ensin kunnossapitämään joukkoliikennekadut sekä muut vilkkaasti liikennöitävät kadut. Vasta tämän jälkeen päästään tulemaan asuntokaduille. Jos lumisade kestää pitkään, saatetaan asuntokaduille päästä vasta päiviä lumisateen loppumisen jälkeen.

Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt pyritään tekemään välittömästi auraustöiden jälkeen.

Hankalimmat kelit niin liikkujien kuin kunnossapitäjienkin kannalta ovat viime talvien tapaisia: ensin tulee märkää lunta reilusti, sitten vettä päälle ja seuraavana päivänä pakkanen, joka jäädyttää sohjon epätasaiseksi jääksi.

Mistä tiedän, mihin kunnossapitoluokkaan kukin katu kuuluu?

Vantaalla on noin 1600 kilometriä hoidettavaa katualuetta. Kadut on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan:

1. kunnossapitoluokkaan kuuluvat vilkkaat joukkoliikennekadut ja pääkadut kuten esimerkiksi Asolanväylä ja Raappavuorentie ja tärkeimmät kevyen liikenteen väylät,
2. luokkaan kuuluvat muut joukkoliikennekadut ja tärkeimmät kokoojakadut ja
3. luokan muodostavat asunto- ja tonttikadut.

Kunnossapitoluokkaa määriteltäessä perusteena on liikennemäärä, liikenteen laatu ja tarpeet. Erityistarpeita aiheutuu esimerkiksi rekka- ja linja-autoterminaaleista, jyrkistä mäistä ja vilkkaasta kevyestä liikenteestä asemille johtavilla käytävillä.

Katuluokituksissa ja käytännön toimissa on pyritty myös huomioimaan päiväkodit, koulut, terveyskeskukset ja muut palvelukeskukset.

Kunnossapitoluokat kartalla (1 lk. merkitty punaisella, 2 lk. sinisellä, 3 lk. vihreällä ja ELY-keskuksen vastuulla olevat väylät oranssilla sekä Finavian ja yksityisten tiekuntien tiet valkoisella).

Aurausreittien suunnittelussa on otettu huomioon myös kaluston sujuva liikkuminen. Aurauskauden ajaksi joudutaan käytäville sijoitetut betoniporsaat ja ajoestetolpat siirtämään sivuun sekä kaluston että kulkijoiden liikkumisen mahdollistamiseksi.

Ajoratojen ja käytävien aurauksen ajoittaminen ja yhteensovittaminen aiheuttaa ajoittain ongelmia, koska ajorata tulisi aurata ensin, ettei vieressä oleva kevyenliikenteenväylä tukkeutuisi. Monen koneyksikön yhteensovittaminen ei kuitenkaan aina onnistu.

Miksi katujen auraajat eivät poista tonttiliittymään työntämäänsä lumivallia?

Aurauksessa tonttiliittymään syntyvän lumivallin poisto on tontinomistajan tehtävä.

Kun ryhdytään höyläämään, tiehöylän perässä kulkee yleensä kuormaaja, joka avaa tonttiliittymät. Jalkakäytävän reunalle kertyvän lumivallin kaupunki ajaa tarvittaessa pois, mikäli se haittaa liikennettä. Runsaiden lumisateiden jälkeen lumen poiskuljetus voi kestää useita viikkoja.

Ongelmana ja valitusten aiheena on tonteilta kadulle ja jopa kadun yli naapurin puolelle työnnetty lumi. Tätä tapahtuu sekä omakoti- että kerrostaloalueilla.

Ohjeita tontin omistajalle tai haltijalle talvikunnossapidosta

Paljonko Vantaalla käytetään rahaa talvikunnossapitoon?

Talvikunnossapidon kulut riippuvat lumen määrästä, ja vaihtelevat 4-7 miljoonan euron välillä. Katujen auraaminen runsaslumisena talvena tuplaa kustannukset. Yksi kunnon lumimyräkkä maksaa kaupungille noin 100 000 euroa. Viime vuosina kunnossapidon kustannukset ovat katualueilla olleet alle 2,0 euroa neliölle vuodessa.

Suurimmat menoerät ovat auraus, liukkauden torjunta, lumen poisajo ja hiekoitushiekan poisto. Tällä hetkellä Vantaalla on ylläpitoon neliömetriä kohden puolet vähemmän rahaa kuin esimerkiksi Espoossa. Valtakunnallisen palvelututkimuksen mukaan laatutasossa ei ole kuitenkaan suuria eroja kaupunkien välillä.

Vantaalla kadunpidon vuosibudjetti kaikkine korjauksineen, puhtaanapitoineen ja talvikunnossapitoineen on noin 12 miljoonaa euroa. Hoidettava pinta-ala kasvaa Vantaalla vuosittain hurjaa vauhtia ja se luo haasteita kunnossapitoon ohjattujen määrärahojen polkiessa paikoillaan.

Kenen vastuulla ovat talven kunnossapitotyöt?

Vantaalla aurauksista 65 % tehdään kaupungin väellä ja loput urakoina. Kaupungilla on kolme yksityistä urakka-aluetta, Korso, Koivukylä ja Hakunila, joita hoitaa kokonaan yksityinen urakoitsija. Tämän lisäksi kaupungin muilla alueilla käytetään yksityisiä koneurakoitsijoita sekä autoja ja autonkuljettajia mm. lumenajoon ja aurauksiin kaupungin oman kaluston apuna.

Lumimyräkässä auraustöissä ahertaa kaupungin omaa väkeä noin 50 henkeä ja sopimusurakoitsijoita saman verran. Kalustoon kuuluvat katuhöylät, aura-autot, suola- ja hiekoitusautot sekä kuorma-autot lumenkuljetusta varten. Jalkamiehet hoitavat portaat, linja-autopysäkit ja vastaavat.

Kunnossapidosta vastaa Vantaan rajojen sisäpuolella myös mm. ELY ja Väylävirasto (isoimmat väylät, mm. Kehä III, Lahdenväylä, Tuusulanväylä, Hämeenlinnanväylä), Finavia (lentoaseman ympäristö), yksityiset henkilöt (tiekunnat ja kiinteistöt). Juna-asemien ja niiden ympäristöjen talvikunnossapito jakautuu kaupungin, Väyläviraston ja VR:n kesken, esimerkiksi asemalaiturille vievät portaikot eivät ole kaupungin kunnossapidon piirissä. Kiinteistöjen sisääntuloväylien (kiinteistöliittymät) avaamisesta vastaavat kiinteistöjen omistajat.

Milloin auraus aloitetaan?

Lunta pitää olla 3-5 senttiä, jotta sitä päästään ensimmäisen kerran auraamaan. Tätä ennenkin teitä voidaan jo suolata ja hiekoittaa. Aurausta voidaan suorittaa myös ennakoivana kunnossapitotoimenpiteenä.

Kevyen liikenteen väylät

Miten Vantaalla hoidetaan kevyen liikenteen väyliä talviaikaan?

Kevyenliikenteen väylät hoidetaan periaatteessa vierellä kulkevan kadun kunnossapitoluokan mukaisesti. Väylillä pyritään kuitenkin priorisoimaan mm. koulujen, päiväkotien, terveysasemien ja sairaaloiden läheisyydet. Vantaalle on myös suunnitteilla ns. ”laatukäytäviä” pyöräilyn pääväylille. Näillä väylillä pyritään toteuttamaan tehostettua talvikunnossapitoa.

Hiekoitus

Milloin hiekoitus aloitetaan?

Hiekoitus aloitetaan sääennusteisiin tai säätilaan perustuen. Hiekoituksella pyritään estämään syntynyttä tai oletettavasti syntyvää liukkautta. Kaupunki ei varsinaisesti hiekoita ajoratoja, mutta ns. täsmähiekoitusta tehdään mm. mäkisille alueille ja linja-autopysäkeille. Jalkakäytäviä ja kevyen liikenteen väyliä hiekoitetaan talven aikana säännöllisemmin. Jalkakäytäviä ei pääsääntöisesti suolata.

Millaista hiekkaa/sepeliä Vantaalla käytetään?

Vantaan kaupungin kadunpito käyttää kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnassa ns. turvahiekkaa, jonka raekoko on sama kuin ”tappajasepeliksi” kutsutun hiekoitusmateriaalin. Turvahiekka eroaa normaalisti käytetystä hiekoitusmateriaalista kuitenkin siten, että sitä ei ole valmistettu murskaamalla. Tämän takia kyseisen kiviaineksen särmät eivät ole niin teräviä. Turvasepeliä käytetään yleisemmin mm. lasten leikkipaikoilla, esimerkiksi keinujen alla.

Talvipyöräilyn suosion lisääntyessä kadunpito sai aikoinaan Vantaallakin runsaasti palautetta rikkoutuneista pyörän kumeista. Teräväsärmäinen hiekoitusmateriaali puhkoi renkaita, varsinkin silloin, kun sepeli oli lumettomalla, joustamattomalla alustalla, suoraan asfaltin päällä. Nykyisin turvahiekkaa on Vantaalla käytetty kevyen liikenteen väylien liukkauden torjuntaan jo lähes kymmenen vuotta. Ja sen käyttöä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

Hiekoitukseen käytettävä materiaali on pestyä ja raekooltaan 1-6 mm. Kiviaineksen pesulla saadaan hienoaines (alle 1 mm) poistettua sepelin seasta. Tällä menetelmällä pyritään minimoimaan keväisiä pölyhaittoja. Murskaamattomalla sepelillä ei ole yhtä hyvä kitka-arvo kuin murskatulla kiviaineksella, mutta tällä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden välisellä kompromissilla kaupunki on pystynyt palvelemaan paremmin talvipyöräilijöitä, jalankulkijoiden turvallisuutta unohtamatta.

Kadunpito ei käytä talviaikaisessa kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnassa suolaa kuin poikkeustilanteissa tai erikoiskohteissa. Liukkaudentorjunta suoritetaan siis pääosin aina hiekoittamalla. Vaikka kevyen liikenteen väylät hiekoitetaankin pyöräily-ystävällisesti, niin kaupunki suosittelee talvipyöräilijöitä joka tapauksessa käyttämään polkupyörissään hyväkuntoisia, karkeakuvioisia ja pistosuojattuja päällyskumeja.

Milloin hiekoitushiekat poistetaan?

Hiekoitushiekat poistetaan keväisin heti säiden niin salliessa. Hiekanpoistossa käytetään aina jonkin verran vettä, joka tarkoittaa sitä, että yöpakkasten jälkeen tai tiepinnan ollessa vielä muuten hyvin kylmä, ei hiekannostoa voida suorittaa, jotta väylille ei aiheutettaisi ylimääräistä liukkautta.

Katupölykausi on yleensä pahimmillaan juuri silloin, kun talven selkä on jo taittunut ja kadut ovat kuivuneet, mutta ilma on kuitenkin öisin vielä pakkasen puolella. Kaupunki pyrkii kuitenkin toimillaan estämään keväisen katupölyn mahdollisimman minimiin. Hiekannostoon päästään usein maalis-huhtikuun vaihteessa. Tällöin, aivan kuten auratessakin, pääpaino kohdistetaan joukkoliikennekaduille sekä muille vilkkaasti liikennöidyille kaduille, koska katupölyn syntyvyyskin on näillä väylillä suurinta. Asuntokatujen hiekat nostetaan usein pääkatujen jälkeen. Toisaalta niissä hiekan, liikenteen ja katupölyn määräkin on kaikkein alhaisin. Periaate on, että kaikki kadut olisivat kertaalleen pestyjä ja puhdistettuja Vappuun mennessä. Pesukierroksia tehdään kevään ja kesän aikana jatkuvasti.

Ajankohtaista