Päätöskäsittelyssä

Kaupunginvaluustossa 18.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Backaksen kartano

Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Viinikkalassa Turvalaaksonkujan alueen muutos

Turvalaaksonkujan ja Turvalaaksonkaaren alueen toimistokortteli ja pysäköintialue muutetaan teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Kuohukujan ostarin tilalle asuntoja

Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle esitetään uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista 8-kerroksista asuinkerrostaloa ja yksikerroksista liikerakennusta. Rakentaminen sovitetaan näin Pohjois-Myyrmäen kaupunkirakenteeseen ja Uomatien kaupunkikuvaan.

Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle

Pohjois-Nikinmäen alue täydentyy kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Kaavamuutos sallii useita pientalotyyppejä. Uusi asuinkortteli muodostuu Pohjoisen Nikinmäentien varteen. Ikäihmisten palvelutalon sijaitsee Täkytien ja Harrikujan risteyksessä osittain yksityisellä maalla. Jokivarren vanhan koulun tontilla täydennetään suojelumerkintä. Viheralueen määrä pienenee hieman Siimapuistossa.

Veromiehessä Pyhtäänkorventien uusi asuinalue

Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 k-m2 noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa jasen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi. Korttelien rakennustehokkuudet ovat e=1,2.

Kaupunginhallituksessa 18.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan sijaiset 1.6.2020 alkaen

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Vekkox Oy:n Massaholmin kiviainesaluetta ja maankaatopaikkaa koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella

Kivistöntähden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, päiväkodin, kahden pysäköintilaitoksen, lähivirkistys- ja puistoalueiden sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön aseman läheisyyteen. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m2 , josta asumisen osuus on 69 700 k-m2 .

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Asuinrakentamisen määrää nostetaan voimassa olevaan asemakaavaan nähden 8 100 k-m2:lla. Asumista tulee yhteensä 33 100 k-m2, mikä sijoittuu sekä AK-korttelialueelle (23 800 k-m2) että C-korttelialueelle (9 300 k-m2). Alueelle rakennetaan noin 650 kotia noin tuhannelle asukkaalle, eli noin 150 asuntoa enemmän voimassa olevaan kaavaan nähden. Liike- ja toimistorakentamista on yhteensä 11 750 k-m2. Rakentamisen määrä on kaikkiaan 44 850 k-m2.

Kilterinkujalle uusia asuinkerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kilterinkuja 2:ssa olevan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purku ja korttelin rakentaminen asuinkerrostalojen kortteliksi. Kortteliin sijoittuu rakennusoikeutta asuinrakennuksille 18010 k-m2 sekä liiketiloille 160 – 200 k-m2. Autopaikkojen korttelialueella (15802) korjataan aiempien asemakaavamuutoksien johdosta muuttuneet kortteli- ja tonttinumerot vastaamaan niitä, jotka saavat sijoittaa autopaikkoja alueelle.

Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen, 11 000 k-m2 , n. 220 asuntoa, Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin, muutetaan osa yleisten rakennusten korttelista (päiväkodin tontin pysäköintialueesta) Kelokuusenkujan katualueeksi sekä tarkistetaan Kelokuusenmäen, Vapaalanmetsän ja Kolokallion lähivirkistysalueiden kaavamerkintöjä luontoarvojen osalta. Asemakaavan alueella on lahokaviosammalta ja sen ydinaluetta. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa, joka tehdään kesällä 2020. Jätettiin pöydälle.

Vaaralanlampien lähialueen virkistyskäyttöä kehitetään

Kaavamahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen. Lisäksi kaava vahvistaa Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Lampien aluetta tullaan kehittämään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Viertolassa Lauhatielle päiväkoti

Osoitteessa Lauhatie 19 Kurjenpolven päiväkodin alueen asemakaava uudistetaan vastaamaan tulevia tarpeita. Muutos mahdollistaa uuden kaksi- tai kolmekerroksisen päiväkodin rakentamisen. Lisäksi varaudutaan uudisrakennuksen myöhempään laajentamiseen. Uuden päiväkodin nimeksi on tulossa Lauhatien päiväkoti. Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.

Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen. Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit.

Kuusijärven ulkoilusillan nimeäminen, Kuninkaanmäki

Kaupunginhallituksessa 4.5. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava

Asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 21.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Piikkirinteelle kerrostalo

Rajatorpassa Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa.

Tikkurilassa Kielotie 38-44, suojelukaava

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää.

Kaupunginhallituksessa 20.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunginhallituksessa 6.4. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Yleiskaava 2020 (YK0048) ehdotus

https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle asemakaavamuutosehdotuksesta 002288 ja tonttijaosta, 81 Korso, 87 Vierumäki, 88 Vallinoja / Lehmustontie, tehdyistä valituksista

Kaupunginhallituksessa 23.3. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Ajankohtaista

Twitter