Päätöskäsittelyssä

Kaupunginhallituksessa 15.10 mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Kuusijärven asemakaava ja asemakaavan muutos sekä maanalainen asemakaava

Asemakaavamuutos mahdollistaa Kuusijärvelle ja Sipoonkorpeen suuntaaville vierailijoille tarkoitetun suuremman pysäköintialueen ja uusien, turvallisempien ajoyhteyksien rakentamisen. Kuusijärven rannan läheisyyteen sijoitetaan alueen vierailijoita palvelevia rakennuksia sekä luontomatkailuun erikoistuneiden yritysten tukikohtatiloja. Lähivirkistysalueelle linjataan uusia latuja ja reittejä. Luontoarvot turvataan. Lue lisää kaavasta,

Vapaalassa Piikkirinteelle kerrostalo

Piikkirinne 3:n tyhjälle tontille kaavoitetaan kerrostaloa. Uudisrakennus sijaitsee Rajatorpan keskeisessä risteyksessä Piikkirinne 3 ja Nuijatie 15 kulmauksessa. Lue lisää kaavasta.

Osoitteesee.n Vanha Nurmijärventie 36 pientaloja

Osoitteessa Vanha Nurmijärventie 36 ja Vantaanlaaksontie 39 suunnitellaan lisää rakentamista. Kaavatyön tavoitteena on rakentaa tontin eteläisimpään osaan pientaloja, joijen maksimikoko 500 kem2. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi saatettavia asemakaavoja

Kivistön keskusta laajenee merkittävästi uudella Kivistöntähden alueella

Kivistöntähden asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan nykyisen asemakaavoittamattoman alueen muuttaminen monimuotoiseksi keskusta-asumisen alueeksi. Asemakaavan sallima kokonaisrakennusoikeus on 73 150 k-m². Kaava mahdollistaa uusia koteja noin 1 600 asukkaalle sekä uuden päiväkodin toteuttamisen. Lisäksi kaavaan kuuluu useita lähivirkistys- ja puistoalueita, katualueita sekä uusi Kehäradan ylittävä kevyenliikenteensilta. Lue lisää kaavasta.

Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan asuinkerrostalokorttelin rakentaminen, 11 000 k-m2, n. 220 asuntoa, Kelokuusenkujan ja Kelokuusenpolun väliseen kortteliin, muutetaan osa yleisten rakennusten korttelista (päiväkodin tontin pysäköintialueesta) Kelokuusenkujan katualueeksi sekä tarkistetaan Kelokuusenmäen, Vapaalanmetsän ja Kolokallion lähivirkistysalueiden kaavamerkintöjä luontoarvojen osalta. Asemakaavan alueella on lahokaviosammalta ja sen ydinaluetta. Kaava edellyttää maakaasuputken siirtoa, joka tehdään kesällä 2020. Lue lisää kaavasta.

Kilterinmäkeen uusia asuinkerrostaloja

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kilterinkuja 2:ssa olevan vajaakäyttöisen toimitilarakennuksen purku ja korttelin rakentaminen asuinkerrostalojen kortteliksi. Autopaikkojen korttelialueella korjataan aiempien asemakaavamuutoksien johdosta muuttuneet kortteli- ja tonttinumerot vastaamaan niitä, jotka saavat sijoittaa autopaikkoja alueelle. Lue lisää kaavasta.

Tonttien laajennuksia Petikontiellä

Petikossa Petikontie 23-25:n ja Kaakelikaari 2b:n toteille haetaan liikerakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T laajentamista autopaikkojen korttelialueelle LPA ja yleiselle pysäköintialueelle LP. Rakennusoikeudet tarkistetaan. Lue lisää kaavasta.

Nähtäville asetettavia asemakaavamuutoksia

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, joihintulee 350 asuntoa. Pysäköintilaitos tehdään noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle. Lue lisää kaavasta.

Aviapoliksessa Grand Wing alueelle toimistoja, hotelli ja elämyskeskus

Grand Wing kaava-alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Kaavamuutosehdotus on osa tekeillä olevaa koko korttelia koskevaa kaavamuutosluonnosta, johon suunnitellaan myös asumista.

Kaavaan tulee yhteensä 24 195 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kaavassa annettu kerroskorkeus on 8 kerrosta, osa rakennuksista rakentuu luultavasti tätä matalammiksi. Käyttötarkoitus muuttuu toimistorakennusten korttelialueesta, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja katualueeksi. Alue on nykyisellään pääosin matalaa pensaikkoa ja puustoa.Lue lisää kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakunilassa Saagatien länsipäätyyn asumista ja lähivirkistysaluetta

Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti. Kaava-alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Kerrosala on 6 700 k-m2, käsittäen sekä rivi- että kerrostaloja. Tämä mahdollistaa kodit noin 170 uudelle asukkaalle. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaluustossa 21.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Tikkurilassa Kielotie 38-44, suojelukaava

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää.Lue lisää kaavasta.


Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 8.9. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Hakunilassa Saagatien länsipäätyyn asumista ja lähivirkistysaluetta

Saagatien päässä sijaitseva julkisille lähipalveluille kaavoitettu, rakentamaton tontti muutetaan asuinkäyttöön. Suunnittelualue sijaitsee 1990-luvulla rakennetun asuinalueen laidalla. Asuinalueen katuverkko ja kunnallistekniikka on rakennettu suunnittelualueelle asti. Kaava-alueen laajuus on noin 1,7 hehtaaria, josta rakentamista osoitetaan noin 1,3 hehtaarin alueelle. Kerrosala on 6 700 k-m2, käsittäen sekä rivi- että kerrostaloja. Tämä mahdollistaa kodit noin 170 uudelle asukkaalle. Lue lisää kaavasta.

Kaupunginvaluustossa 24.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen. Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit. Lue lisää kaavasta.

Vierumäenmetsän luonnonsuojelulain mukainen rauhoittaminen

Kaupunginhallituksessa 24.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Avia-aukion pohjoispuolella rakennetaan noin 600 asukkaan asuinkerrostalot eli koti noin tuhannelle asukkaalle. Aukion laidalle sekä Aviabulevardin ja Aviakujan kulmaan sijoittuu liike- ja palvelutiloja.Lue lisää kaavasta.

Grand Wing Auramoon monipuolisten toimintojen alue

Grand Wing Auramo kaavaluonnosalueesta suunnitellaan kaupunkimainen, monipuolisten toimintojen alue. Alueelle tulee asumista jopa 1200 uudelle asukkaalle, toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palvelevia pysäköintitaloja. Lue lisää kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.8. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asia

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Entinen linja-autojen kääntöpaikka ja kevyen liikenteen väylä sekä muuta katualuetta Santamäentien ja Sahratien risteyksen tuntumassa muutetaan kolmeksi omakotitontiksi, yhteensä 540 k-m2. Kääntöpaikka toimii nyt rekkaparkkina. Lue lisää kaavasta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 2.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asia

Pientalotontteja Santamäentielle Hämeenkylässä

Osoitteessa Santamäentie 15 sijaitsee raskaan liikenteen pysäköintipaikka, joka on ennen toiminut linja-autojen kääntöpaikka. Tämän tilalle suunnitellaan kolmea omakotitonttia. Kevyen liikenteen väylän siirtoa kadun varteen tutkitaan. Poistettiin esityslistalta esittelijöiden toimesta.Lue lisää kaavasta.

Kaupunginhallituksessa 1.6. mm. seuraavat asemakaava- ja yleiskaava-asiat

Aviapolis eteläinen

Asemakaavan muutoksella vahvistetaan Aviapoliksen palvelujen asiakaspohjaa, laajennetaan Aviaaukiota sekä muutetaan korttelin muita järjestelyjä. Asuinrakentamisen määrää nostetaan voimassa olevaan asemakaavaan nähden 8 100 k-m2:lla. Asumista tulee yhteensä 33 100 k-m2, mikä sijoittuu sekä AK-korttelialueelle (23 800 k-m2) että C-korttelialueelle (9 300 k-m2). Alueelle rakennetaan noin 650 kotia noin tuhannelle asukkaalle, eli noin 150 asuntoa enemmän voimassa olevaan kaavaan nähden. Liike- ja toimistorakentamista on yhteensä 11 750 k-m2. Rakentamisen määrä on kaikkiaan 44 850 k-m2. Lue lisää kaavasta.