Nähtävillä olevat kaavat

Näihin kaavatöihin voit vaikuttaa juuri nyt

Seuraavat asemakaavaehdotus ja asemakaavan muutosehdotukset kuulutetaan nähtäville MRA 27 §:n nojalla 20.05.-18.06.2020.
Ehdotukset ovat nähtävillä maankäytön asiakaspalvelussa, Vantaa-info Dixi, 2. kerros, Ratatie 11, 01300 Vantaa.

Kielotie 38-44 asemakaavan muutosehdotus 002314

Kaupunginosa 61 Tikkurila,kortteli 61303 ja osa korttelia 61300 sekä katualuetta.
Alue rajautuu Lummetiehen, Kielotiehen ja Oksanmäkeen.
Lännessä rajana on Orvokkitie ja Kämmekkäkuja.

Kuusijärvi 2 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus sekä maanalainen asemakaavaehdotus 971100

Kaupunginosa 97 Kuninkaanmäki.
Asemakaavan muutos, Kuusijärven virkistysalue, urheilu- ja virkistysalueet, katualueet, vesialue.
Uusi asemakaava, yleisen tien alue, suojaviheralue, yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva alue, maanalainen asemakaava ja osa Vuosaaren satamarataa
Alue käsittää Kuusijärven sekä sitä ympäröivät virkistys- ja metsäalueet.

Ehdotus, joka on nähtävillä myös Vantaa-info Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Piikkirinne 3 asemakaavan muutosehdotus 002415

Kaupunginosa 13 Vapaala, osa korttelia 13082.
Alue sijaitsee osoitteessa Piikkirinne 3.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki,

kirjaamo@vantaa.fi tai Vantaa-infojen toimipaikkoihin. (Vantaa-infon yhteystiedot ja aukioloajat)

VANTAAN YLEISKAAVAEHDOTUS (YK0048) ON NÄHTÄVILLÄ

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n nojalla 22.4. – 18.6.2020. Ehdotus on nähtävillä Vantaa-infoissa Myyrmäessä ja Maankäytön asiakaspalvelussa Tikkurilassa.

Yleiskaavaehdotus koskee koko Vantaan kaupungin aluetta. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.

Kaupunginhallitukselle osoitettavat muistutukset on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjaamoon: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki, kirjaamo@vantaa.fi tai Webropol-lomakkeella, joka on verkkosivulla https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Muistutuksen voi toimittaa myös Maankäytön asiakaspalveluun, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa tai Vantaa-info, Myyrmäki, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa.

Vantaa-infoilla on virka-ajoista poikkeavat aukioloajat. (Vantaa-infon yhteystiedot ja aukioloajat)

Vantaalla 22.4.2020 VANTAAN KAUPUNGINHALLITUS

Asetettu nähtäväksi Vantaan kaupungin verkkosivuille http://www.vantaa.fi/kuulutukset
--------

Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi yleisötilaisuuksia ei järjestetä.

Kuulutus, kaavan aineisto ja tietoa vuorovaikutusmahdollisuuksista saa verkkosivulta: https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020.

Verkkosivuilla voi tutustua yleiskaavaehdotukseen ”Tarinakartan” avulla ja kysyä suunnittelijoilta

”Osallistuva Vantaa”-sivustolla. Lisäksi kaavan sisällöstä kerrotaan videoilla. 9.5.2020 julkaistavassa Asukaslehdessä on esitelty yleiskaavaehdotuksen sisältöä ja vuorovaikutusta.

Yleiskaavan henkilökunnalla on nähtävilläoloajan puhelinpäivystysaika maanantaista keskiviikkoon klo 9.00-11.00.

Mari Siivola, (yleinen, työpaikka-alueet), 040 336 0159
Virpi Mamia (yleinen, asuminen), 050 302 9244
Jonna Kurittu, (yleinen, palvelut), 050 302 9346
Eeva-Maria Niemi, (kauppa), 050 302 9412
Antonina Myllymäki, (tekninen verkosto), 040 758 6275
Laura Muukka, (maisema, kulttuuriympäristö, virkistys), 050 302 9396
Paula Kankkunen, (luonto), 050 302 3992
Joonas Stenroth, (liikenne), 050 302 9278

Suunnittelijoihin voi olla yhteydessä sähköpostilla yleiskaava@vantaa.fi

YVA-KUULUTUS

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen hankkeen maantien 152 aluevaraussuunnitelman välillä Hämeenlinnanväylä - Tuusulanväylä ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostuksen) vireilläolosta (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä; 252/2017).

Uudenmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki ja Tuusulan kunta laativat aluevaraussuunnitelmaa maantien 152 toteuttamisesta. Hankkeen tavoitteena on muodostaa uusi tieyhteys Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45) välillä. Työ liittyy kiinteästi käynnissä olevaan kaavoitukseen. YVAmenettelyssä tutkittavat vaihtoehdot on muodostettu edeltävien selvitysten, maankäytön tarpeiden ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden perusteella. Myös ympäristöarvoista on saatu reunaehtoja suunnitteluun.

YVA-selostuksessa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden YVA-menettelyn aikana selvitetyt ympäristövaikutukset.

YVA-menettelyn tutkittavat vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Vaihtoehto 1 (VE 1) sisältää uuden maantietasoisen väylän Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän välillä. Siinä Reunassa vaihtoehtoiset linjaukset Reuna 1A ja Reuna 1B.
  • Vaihtoehto 0+ (VE 0+) on pelkän Focus-alueen toteutus eli vaihtoehto sisältää uuden maantietasoisen väylän Myllykyläntien ja Tuusulanväylän välillä. Yhteys palvelee Focuksen asemakaavaaluetta kytkien sen Tuusulanväylään ja muuhun tie- ja katuverkkoon

YVA-selostus ja kuulutus ovat sähköisesti nähtävillä 20.4. - 19.6.2020 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa) sekä www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA

Hankkeesta ei järjestetä esittelytilaisuutta. Korvaavaa esittelymateriaalia julkaistaan hankkeen verkkosivuilla https://vayla.fi/hameenlinnanvayla-tuusulanvayla 5.5.2020 jälkeen.

Selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELYkeskukseen viimeistään 19.6.2020. Viitteeksi: UUDELY/12908/2019.

ELY-keskuksen yhteystiedot ovat:

  • Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan perustellun päätelmän antamisen jälkeen internetissä osoitteessa www.ymparisto.fi/MT152parantaminenYVA .

Tämä kuulutus julkaistaan 20.4.2020 ja pidetään nähtävillä 19.6.2020 saakka osoitteessa www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse -> Uusimaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Vantaan kaupungin ja Tuusulan sekä Nurmijärven kuntien verkkosivuilla.

Helsingissä 17. päivänä huhtikuuta 2020

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ajankohtaista

Twitter