Kaavatyö alkaa

Nyt on osallistumisen ja arvioinnin aika!

Tonttia laajennetaan Petikossa

Tiilenpolttajankuja 3b:n tonttia laajennetaan kapealle viheralueelle, jossa on hulevesioja. Lue lisää kaavasta.

Ylästössä Kalliosolantiellä muutetaan tontin käyttötarkoitus

Tontin käyttötarkoitus monipuolistuu osoitteessa Kalliosolantie 7 teollisuus-, varasto ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Lue lisää kaavasta.

Petikossa Tiilenlyöjänkujalle liike- ja toimistotiloja

Osoitteessa Tiilenlyöjänkuja 1 tavoitteena on purkaa nykyinen vanhahtava punatiilinen teollisuusrakennus ja rakentaa sen paikalle uusi kaksikerroksinen liike- ja toimistorakennus autokauppaa varten.

Hämevaarassa pientaloasumista Vaakapuistoon

Puistoalueet muutetaan asuinpientaloille. Suurin kerrosluku on kaksi. Rakennukset on rakennettava polveillen ja värittäen omakotimaiseksi. Suunnitteluaineisto nähtävillä 5.10.2020 asti

Koivukylän kaavarunko

Tavoitteena on saada Koivukylän keskustasta laadukas, toimiva ja uudistuva, kuitenkin niin, että sen tunnistettava hahmo säilyy. Kaavarunko on yleissuunnitelma, jossa sovitaan raami keskusta-alueen kehittämiselle ja täydentämiselle. Työ keskittyy mm. Koivutorin ympäristöön, Kytötien itäpuolen kerrostaloihin sekä liikkumiseen alueella. Laajempi tarkastelualue ulottuu radan yli marketeille sekä Rautkallion puiston itäpuolelle. Pohjoisessa rajana on Peijaksentie ja etelässä Koivukylänväylä.

Asemakaava-arkkitehti tavattavissa Koivutorin asukastilaisuudessa ke 26.8.2020 klo 14 – 18.

Kivistössä käynnistyy Kvartsijuonen asemakaavoitus

Alue sijaitsee Kivistön Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän ja Kivistön asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita keskusta- ja kaupunkikorttelikoteja noin 850 uudelle asukkaalle sekä julkisia ja kaupallisia palveluja kuten päiväkoti. Pysäköinti keskitetään pysäköintilaitokseen.

Hiekkaharjussa Suopursuntielle asuinkerrostalo

Kielotien ja Valkoisenlähteentien risteykseen suunnitellaan asuinkerrostaloa, jossa olisi kerroksia kuudesta kahdeksaan. Kivijalkaan risteysalueelle sijoittuisi liiketilaa. 1930-luvulla rakennettu funkistalon suojelua ja korjaamista asuinkäyttöön tutkitaan.

Vieteritielle pientalotontteja

Hämevaaraan Vieteririnteelle kaavoitetaan lisää pientalotontteja.

Vieteritielle lisää rakennusoikeutta

Hämevaarassa kahden omakotitontin rakennusoikeutta korotetaan.

Backaksen kartanon alueelle elämyspuisto

Tavoitteena on suojella historiallinen kartanomiljöö, mahdollistaa alueelle tapahtuma- ja elämyspuiston rakentaminen, uuden päivittäistavaramyymälän rakentaminen sekä Ylästöntien varteen uusien asuinrakennusten rakentaminen. Kartanomäki säilyisi jokseenkin nykyisellään.

Aviapolikseen toimistoja ja hotelli

Osoitteessa Tietotie 9 ja 11 Finnairin pääkonttorin viereen suunnitellaan uutta toimistorakentamista, hotellia ja pysäköintilaitosta. Alue on osa Aviapolikseen rakentuvaa lentokenttäkaupunkia ja sijoittuu ratikkapysäkin kohdalle.

Länsimäen kaavarunko

Alue rajautuu pohjoisessa Porvoonväylään ja idässä Kehä III:seen. Tulevaisuudessa Länsimäen kehitys tukeutuu Vantaan ratikkaan. Työllä halutaan turvata keskustan kehitys, kuten täydennysrakentaminen, laajeneminen koilliseen sekä kävely- ja ulkoilureitit. Työ ohjaa asemakaavoitusta. Mielipiteet 19.6. mennessä, nro 091700.

Kerro mielipiteesi Länsimäestä ja vastaa kyselyyn. Kysely auki 19.6. asti.

Mikkolan kerrostaloalue laajenee

Muutosalue sijaitsee Kaakkoisväylän ja Pihkalantien risteyksessä. Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa enintään 23 000 kerrosneliömetrin laajuinen asuinrakentaminen, josta olemassaolevien rakennusten osuus on noin 4 100 kem². Rakentaminen on enintään 8-kerroksista. Tietoa kaavasta.

Viinikkalassa Voudintielle liikerakennuksia

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Voudintie 1:ssä sijaitseva kiinteistö Kehä III:n ja Vantaankosken entisen viilatehtaan välissä. Suojeltu vanha rakennus on muutettu ravintolaksi ja rakennusta on laajennettu useassa vaiheessa. Rakennuksen käyttötarkoitus ei vastaa nykyistä asemakaavaa, mikä hankaloittaa toiminnan kehittämistä. Rakennusoikeus säilyisivät ennallaan.

Pakkalassa Veromäen koulu laajenee

Veromäen koulun oppilasmäärä lisääntyy noin 200 oppilaalla vuoden 2020 syksyllä. Veromäen koulun kiinteistön asemakaavaa haluaa muuttaa, jotta koulun hiekkakentälle voitaisiin rakentaa tarvittava (ensisijaisesti tilapäinen) lisärakennus. Rakennusoikeuden määrää tarvitaan lisää noin 1 500-2 000 k-m2.

Tonttien laajennuksia Petikontiellä

Petikossa Petikontie 23-25:n ja Kaakelikaari 2b:n toteille haetaan liikerakennusten korttelialueen, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön KM, sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen T laajentamista autopaikkojen korttelialueelle LPA ja yleiselle pysäköintialueelle LP. Rakennusoikeudet tarkistetaan.

Varistoon Matkatielle sähköasema

Varistoon Matkatielle haetaan erityisalueen asemakaavoittamista lähivirkistysalueelle sähköasemaa varten. Samalla asemakaavaa ajantasaistetaan muiltakin osin.

Tikkurilan kaavarunko

Tikkurilaa on rakennettu viime vuosina vauhdikkaasti. Keskustaan tehdään kaavarungon tarkistusta, jossa pureudutaan kävelykeskustan, asemanseudun ja Kielotien kortteleihin. Työ valmistuu vuoden 2020 aikana. Työn alla oleva Tikkurilan kaavarunko 2020 on suunnitelma, joka ohjaa tulevaisuuden asemakaavoitusta. Työssä mietitään Tikkurilan tulevaisuutta 2040-luvulle asti. Kaavarunkoalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja sisältää koko Tikkurilan kaupunginosan. Tämän lisäksi alueeseen kuuluu osia Jokiniemestä, Hiekkaharjusta, Viertolasta ja Kuninkaalasta. Tietoa Tikkurilan kaavarungosta.

Veromiehessä toimitilakohde Mondoa käynnistyy

Kehäradan pohjoisaseman lähiympäristöön, Lentoasemantien ja Ilmakehäntien kulmaan suunnitellaan toimitilarakennusten korttelialuetta, johon sijoitettaisiin hotelli, toimistorakennuksia, vehreä sisäpiha ja pysäköintilaitos. Alue on osa kehittyvää Aviapoliksen keskuksen kaupunkirakennetta.

Aviapoliksen teematyö ohjaa kokonaisvaltaisesti alueen suunnittelua

Työllä ohjataan alueen asemakaavamuutoksia ja niihin liittyviä muita maankäytön suunnitelmia. Teematyössä tutkitaan mm. kaupunkivihreän sijoittumista, kävely-ympäristön periaatteita ja alueen kaupunkikuvallista identiteettiä. Työ keskittyy Veromiehen kaupunginosaan sekä osin Pakkalan pohjoisosiin. Tavoitteena on tehdä jopa 20000 uuden asukkaan kaupunginosa sekä työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille.

Pähkinänsärkijätielle asuinkerrostaloja

Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien koillisnurkaan nykyisen risteyksessä olevan liikerakennuksen, sen pohjoispuolisen huoltotontin sekä itäpuolisen pysäköintialueen kohdalle suunnitellaan 6-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja, pysäköintilaitos noin 225 autolle sekä liiketilaa Lammaslammentien ja Pähkinärinteentien varrelle.

Vantaankosken myllylle hotelli

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli.

Martinlaaksossa Laajakorvenkujalle kerrostaloja

SATO Oyj haluaa tiivistää tonttejaan lisärakentamisella osoitteissa Laajakorvenkuja 8 ja 10. Laajakorvenkuja 10:ssä tontti laajenee viereiseen Laajakorven puistoon noin 10 metrin levyisellä kaistaleella. Rakennukset ovat viisikerroksisia ja kerrosala yhteensä noin 3500 k-m².

Tikkurilassa Haxasin pihapiiriä täydennetään pien- tai rivitaloilla

Suunniteltavaan alueeseen kuuluu Ohratien, Elopolun, Satopolun ja Korsipolun rajaama tontti osoitteessa Ohratie 8 sekä korttelia ympäröivät katualueet. Historiallisesti arvokkaat päärakennus ja makasiinirakennus suojellaan myös jatkossa.

Aviapolikseen uusi hotelli, toimistoa ja asumista

Osoitteeseen Markkatie 12-20 suunnitellaan uutta hotellia, toimistoa, palveluja ja pysäköintilaitosta sekä asuntoja noin 300 asukkaalle. Alue on osa uudistuvaa Huberilaa, josta rakentuu elävää ja viihtyisä kaupunkiympäristöä.

Turkoosikehän asemakaavoitus käynnistyy

Turkoosikehän suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 2000 asukkaalle.

Lumikvartsin asemakaavoitus käynnistyy

Lumikvartsin suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisia keskustakortteleita noin 1 500 asukkaalle. Mielipiteet 14.2.2020 mennessä, nro 232700. Lisätietoja Ville Leppänen, ville.leppanen2@vantaa.fi

Hakunilan keskustan laajennus 2

Hakunilan keskustan länsipuolella sijaitsevalle, käytöstä poistuvan bussivarikon alueelle ja sen ympäristöön suunnitellaan asumista noin 2500 asukkaalle, päiväkoteja sekä viheralueita. Lahdentien linjaus muutetaan Kyytitien tasoon.

Silkkitehtaantielle asumista

Kielotien ja Silkkitehtaantien väliin jäävä alue muuttuu asuinkerrostalorakentamiseen soveltuvaksi. Kielotien puoleiseen katutasoon edellytetään liiketilaa. Kerrosluku nousisi nykyisestä neljästä kerroksesta Kielotien puolella kahdeksaan ja harkituilta osiltaan jopa kahteentoista. Silkkitehtaantien puolella rakentaminen olisi maltillisemmin neljästä kuuteen kerrosta.

Kivistön keskustaan tapahtuma-areena

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivistössä Hämeenlinnanväylän ja Vantaankoskentien välissä, ja se rajautuu pohjoisessa kehärataan ja etelässä metsään. Alustavien suunnitelmien mukaan hanke sisältää täysimittaisen jalkapallokentän, liikuntapalveluja, toimisto- ja kokoustiloja sekä hotelli ja ravintolapalveluja. Areenan kapasiteetti on urheilutapahtumissa 13 000 katsojapaikkaa, lisäksi 5000 paikkaa oheistiloissa. Konserttitapahtumissa on 23 000 katsojapaikkaa. Autopysäköintiä tutkitaan rakenteellisena ratkaisuna maanalaisiin kerroksiin tai erilliseen pysäköintilaitokseen. Rakentamisen kerrosala olisi noin 40 000 m2.

Hakunilan keskustassa Hiirakkokuja uudistuu

Uusia asuinkerrostaloja on kortteliin suunnitteilla noin kuusi, joista pääosa sijoittuu Hakunilantien varteen. Rakennusten korkeudet vaihtelevat viidestä yhdeksään kerrokseen. Liike- ja palvelutilat sijoittuvat rakennusten kivijalkaan, Hakunilantien varteen. Asukaspysäköinti sijoittuu korttelin sisään maantasoon sekä Hiirakkokujan päätteeseen suunniteltuun pysäköintilaitokseen.

Kvartsikulmaan tehokas asuntorakentamisen alue

Alue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella. Etäisyys asemalle on noin 800 metriä ja Lapinkylän tulevalle asemalle 500 metriä. Suunnittelualue on laajentunut, jonka takia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty.

Viertolankujalle asuinkerrostaloja

Viertolassa Viertolankuja 4:ssä puretaan kolmekerroksinen toimisto- ja teollisuusrakennus. Talossa toimii nyt mm. Tanssiteatteri Raatikko. Tilalle kaavaillaan asuinkerrostaloja. Rakennusoikeus kasvaa. Kerrosluku on matalimmillaan kolme, enimmillään kahdeksan. Rakentaminen on korkeinta Tikkurilantien puolella ja madaltuu asteittain neljään kerrokseen Viertolankujan varressa.

Louhelan aseman viereen asuinrakentamista Patotie 2:ssa

Toimitilatontilla on 3-kerroksinen rakennus, jossa toimii mm. Vantaan musiikkiopisto. Rakennus puretaan. Kortteliin rakentaan asuinkerrostalo, jossa on myös liike- ja toimintatiloja sekä mahdollisesti pysäköintilaitos. Kaavarungossa esitettyä enimmäiskerroslukua (24 kerrosta) tutkitaan. Asuntorakentamista tutkitaan tornitaloon ja toimitilaa ensisijaisesti matalampaan siipeen Patoaukion laidalle.