Päättyvien vuokrasopimusten uusiminen

Kaupunginhallitus päätti 9.9.2019 § 20 vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleisistä vuokrausperiaatteista.

Kaupunginhallituksen päätös 9.9.2019 § 20

Korsossa vuonna 2023 päättyvät sopimukset

Vantaan kaupungin omistamien tonttien maanvuokrasopimuksia päättyy vuonna 2023 yhteensä noin 30 tontilla.

Uusien maanvuokrasopimusten vuokrausehdoista on päättänyt kaupunginhallitus. Maanvuokrasopimusten uusimisen valmistelusta vastaa Kiinteistöt ja tilat -palvelualue.

Yleisten ehtojen lisäksi uusiin maanvuokrasopimuksiin voidaan sisällyttää tonttikohtaisia lisäehtoja.

Tontinvuokrien kehitys Vantaalla

Vuonna 2023 päättyvät maanvuokrasopimukset on tehty 1970-luvulla. Silloisista sopimusehdoista ja Helsingin seudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta johtuen vuonna 2023 päättyvien sopimusten mukaiset vuokrat ovat jääneet osittain hyvin alhaisiksi verrattuna nykyhetken maanvuokratasoon.

Vantaan kaupunki perii asuinkäyttöön tarkoitetuilta pientalotonteilta nykyisin vuotuista maanvuokraa, joka on 4 % tontin käyvästä arvosta. Uudet vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Tavoitteena on kehittää maanvuokrasopimusten ehtoja ja vuokrauskäytäntöjä siten, että maanvuokran kehitys vastaisi nykyistä paremmin kiinteistöjen yleistä arvonkehitystä.

Tontin ostomahdollisuus

Kiinteistöjohtaja 14.2.2020 § 22 päätti, että 2023 vuoden lopulla päättyvien asuntotonttien sopimusten vuokralaisille tarjotaan myös mahdollisuutta tontin ostamiseen. Tästä tulee vuokralaisen ilmoittaa kaupungille kirjallisesti 30.6.2023 mennessä.

Milloin sopimukset tehdään?

Jos vuokralainen haluaa vuokrata tontin uudelleen samanlaiseen asuntotarkoitukseen, tulee hänen ilmoittaa kaupungille kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen vuokrakauden päättymistä (30.6.2023 mennessä) tai hän menettää etuoikeutensa.

Uusi maanvuokrasopimus tulee allekirjoittaa hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä, kuitenkin viimeistään 30. syyskuuta 2023.

Kaikkien vuokralaisten tulee huomioida, että mikäli sopimuksia ei allekirjoiteta ajoissa, siitä seuraa useita vuokralaiselle negatiivisia vaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi:

  • Maanvuokraoikeuteen ja rakennuksiin mahdollisesti vahvistetut kiinnitykset raukeavat, jos vuokraoikeuden kirjaamista ei saateta vireille maanmittauslaitokselle hyvissä ajoin ennen vanhan sopimuksen päättymistä. Koska vahvistetut kiinnitykset toimivat pankkien ja muiden rahoituslaitosten myöntämien lainojen vakuutena, on mahdollista, että pankit eräännyttävät lainat maksuun kiinnitysten rauetessa.
  • Sopimuksen allekirjoittamatta jättäminen jättää vuokralaisen 31.12.2023 jälkeen sopimuksettomaan tilaan. Vuokralaisen tulee erityisesti huomioida, että maanvuokralaskutus muuttuu joka tapauksessa uuden vuokrauspäätöksen mukaiseksi 1.1.2024 alkaen ja maanvuokrat peritään po. päätösten mukaisina. Vuokralaisella on toisin sanoen maksuvelvollisuus, koska vuokralainen pitää omistamaansa rakennusta kaupungin maalla, mutta asumisen ja rakennuksen pitämisen turvaavat sopimusehdot puuttuvat.
  • Mikäli vuokralainen on suunnittelemassa rakennuksen ja vuokraoikeuden myyntiä, vuokralaisella on velvollisuus kertoa ostajalle, että allekirjoitettua maanvuokrasopimusta ei ole, mikäli vuokralainen on jättänyt maanvuokrasopimuksen allekirjoittamatta. Vuokralainen vastaa menettelystään aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Kaikkien vuokralaisten tulee huomioida, että kaupunki ei vastaa mistään vuokralaisen menettelystä aiheutuvista sopimuksen allekirjoittamatta jättämisestä seuraavista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista.

Ajankohtaista