Ankkapuiston ja Metsopuiston uudistus

Korsossa uudistetaan Ankkapuistoa ja Metsopuistoa.

Ankkapuisto

Ankkapuistossa syksyllä 2016 alkaneissa töissä ruopattiin puiston lammet, uusittiin Rekolanojan ylittävät neljä siltaa sekä tehtiin maisemanhoitotöitä.

Puiston neljä vanhaa siltaa purettiin ja korvattiin leveämmillä teräsrakenteisilla, puukantisilla silloilla. Eteläisimmän sillan padon juoksutusaukko on myös purettu ja sen alapuolelle rakennettiin luonnonmukainen kivikynnys, jonka jälkeen pato ei enää toimi kalojen nousuesteenä. Siltatyöt saatiin valmiiksi kesällä 2017.

Puiston lammet olivat rehevöityneet ja liettyneet, jonka vuoksi vesistö ruopattiin imuruoppaustekniikalla kesän aikana. Lisäksi lampiin muodostuneita saaria muotoiltiin uudelleen, jotta vesi pääsee virtaamaan aiempaa paremmin. Ruoppausmassoja kuivatetaan puistossa syksyyn 2018 asti.

Ankkapuisto on yksi Vantaan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) pilottikohteista. Puistossa on käynnissä uusiomassahanke, joka toteutetaan Ankkapuiston lampien kunnostuksesta syntyneitä massoja sekä muita käyttöön soveltuvia ja tutkittuja uusiomateriaaleja hyödyntäen. Kasvualustaa hyödynnetään puiston maastonmuotoilussa sekä uusien istutusalueiden toteuttamisessa. Lisäksi hankkeessa seurataan rakentamisesta syntyvien päästöjen määrää sekä tarkastellaan kustannus- ja resurssisäästöjä.

Työt ovat suunnitelmien mukaan valmiina syksyllä 2018. Tämän jälkeen puistossa jatketaan yleissuunnitelman toteuttamista, joka sisältää muun muassa istutusten, kalustuksen, reitistön sekä valaistuksen uusimista. Ankkapuistosta halutaan uudistuvaan Korson keskustaan liittyvä avoin, viihtyisä ja turvallinen puisto, jossa on toimintoja kaikille ikäryhmille. Lisäksi halutaan kunnioittaa alueen luonto- ja maisema-arvoja.

Puiston uudistustyöt ovat Tikkurilan jokirannan rakentamisen ohella Vantaan lähivuosien suurimpia puistohankkeita.

Metsopuisto

Metsopuiston yleissuunnitelma on valmistunut. Suunnittelun tavoitteena on ollut kattavan ja yhtenäisen ulkoilureittiverkoston luominen sekä alueen käyttöarvon, turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen niin, että alueen luontoarvot säilyvät. 1990-luvulla rakennetut reitit ja Rekolanojan ylittävät sillat parannetaan talvikunnossapidettäviksi. Samalla kunnostetaan Metsokotia palvelevat esteettömät reitit. Suunnittelu jatkuu rakentamissuunnitelmien laatimisella.