Sports grants

Vantaan kaupunki tukee seuroja sekä muita liikunta-alan toimijoita myöntämällä avustuksia vantaalaisiin kohdistuvaan liikuntatoimintaan. Vapaa-ajan lautakunta päättää vuosittain avustusmäärärahan jakautumisesta eri avustusmuotojen kesken. Avustusten myöntämisestä eri toimijoille päättää vapaa-ajan lautakunta liikuntajohtajan esityksestä.

Yleistä liikuntatoimintaan tarkoitetuista avustuksista

Liikuntalain määritelmän mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa, edistää kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Edelleen tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa, suvaitsevaisuutta ja eriarvoisuuden vähentämistä sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristöä kunnioittavaa kestävää kehitystä. Vantaan kaupungin liikuntatoimintaan tarkoitetut avustukset jakaantuvat seuraaviin avustusmuotoihin:

 1. Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
 2. Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
 3. Kohdeavustus liikuntatoimintaan
 4. Tilojen käytön tuki
 5. Liikunnan kumppanuudet
 6. Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Avustettavuus

Päästäkseen kaupungin tuen piiriin uusien liikuntajärjestöjen ja muiden toimijoiden tulee hakea avustettavuutta. Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu vantaalaisia palveleva toimija, jonka toiminta-alana on liikunta. Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa täyttämällä Avustettavuuden hakeminen / perustietojen ilmoitus- ja itsearviointilomakkeet. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen säännöt, pankin varmistama tieto tilin omistajasta sekä toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta. Avustettavuuden kriteerit ovat:

 • hallinnointi ja taloudenpito on vastuullista
 • vastuuhenkilöt on nimetty
 • toiminta on liikuntalain ja kaupungin arvojen mukaista
 • toimija sitoutuu yhteistyöhön kaupungin kanssa
 • toimija sitoutuu säännölliseen raportointiin ja arviointiin

Lisäksi liikuntajärjestöjen toiminta-avustuksen, vuokratuen ja subventoidun tilahinnoittelun (hinnaston seura maksuluokka) avustettavuuden lisäehdot ovat:

 • toimija on vantaalle rekisteröity yhdistys
 • yhdistys on ollut toiminnassa vähintään kokonaisen tilikauden
 • perustoiminnan piirissä on aktiivisesti vähintään 50 seuran jäsentä

Seurojen yhdistyessä ja muodostaessa uuden seuran tai toiminnan erkaantuessa vanhasta seurasta uuteen perustettavaan seuraan lisäehdot voidaan jättää huomiotta.

Toiminta-avustukset liikuntajärjestöille

Avustus on tarkoitettu perustoiminnan tukemiseksi rekisteröidyille vantaalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen. Avustusta haetaan kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta ja itsearviointia vastaan edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään. Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa matemaattiseen malliin perustuen.

Toiminta-avustukset erityisryhmille

Avustus on tarkoitettu vantaalaisille vammaisyhdistyksille, joiden toiminnasta osa on liikuntaa, tai muille vammaisyhdistyksille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin. Avustusta haetaan kuulutettuna hakuaikana jätettyä hakemusta ja itsearviointia vastaan edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään. Avustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti toiminnan laajuuteen ja laatuun perustuen.

Kohdeavustus

Kohdeavustuksilla tuetaan harrasteliikunnan toimintoja, jotka kohdistuvat vantaalaisiin. Kohdeavustuksia myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa hakemusta vastaan ilman erillistä hakuaikaa. Hakemus tulee jättää vähintään 21 vrk ennen toiminnan käynnistymistä tai tapahtumaa. Avustus maksetaan raportoidun toteutuman perusteella.

Tilojen käytön tuki - tilasubventiot ja vuokratuki

Kaupungin hallinnoimien liikuntatilojen hinnoitteluperusteet määrittelevät oikeuden tilojen maksuttomaan käyttöön ja subventioihin. Vuokratukea myönnetään Vantaalla sijaitsevissa muissa kuin kaupungin tai kaupungin omistaman yhtiön hallinnoimissa tiloissa tapahtuvaan säännölliseen liikuntatoimintaan. Vuokratukea haetaan hakulomakkeella kuulutettuna hakuaikana edellisen toimintavuoden toteuman perusteella, myöhästyneet ja puutteelliset hakemukset hylätään. Vuokratukea myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa säännöllisestä toiminnasta koituneisiin todellisiin kustannuksiin perustuen.

Kumppanuudet

Kumppanuuksia solmitaan arvokisatason yksilöurheilijoiden, ylimpien sarjatasojen ja arvokisatason joukkueiden sekä huomattavia kansainvälisiä tai kansallisia Vantaalla järjestettäviä tapahtumia järjestävien tahojen kanssa. Kumppanuuksia solmitaan käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti.

Kilpa- ja huippu-urheilutuki edustusjoukkueille

Kilpa- ja huippu-urheilutukeen ovat oikeutettuja ammattimaisesti toimivat vantaalaisia seuroja edustavat pääsarjatasojen aikuisjoukkueet, jotka pelaavat ottelunsa Vantaalla. Kyseessä on kokonaistukimalli, joka jakautuu sekä rahalliseen tukeen että tilojen käytön tukeen. Mainosmyynnistä muodostuva määräraha jaetaan siihen oikeutettujen joukkueiden kesken medianäkyvyysarvosta ja tunnettuudesta koostuvaan kaksiportaiseen indeksointimalliin perustuen. Kilpa- ja huippu-urheilutukea saavat joukkueet eivät ole oikeutettuja kumppanuuteen.