Kuusikkotien päiväkoti

Kuusikkotien toimintayksikköön kuuluu kaksi päiväkotia, Kuusikkotien ja Kuusikon päiväkodit. Päivittäinen toiminta-aikamme on maanantaista perjantaihin klo 6.00-17.00 välillä. Kuusikkotien päiväkoti on auki klo 6.00-17.00 ja Kuusikon päiväkoti on auki klo 6.30-17.00, lasten hoidontarpeiden mukaisesti.

Kuusikkotien päiväkodissa toimii 5 lapsiryhmää; Keltasirkut, Hippiäiset, Meriharakat, Vihervarpuset ja Laulurastaat. Laulurastaiden ryhmässä järjestetään esiopetusta. Kuusikon päiväkodissa toimii 3 lapsiryhmää; Tiitiäiset, Vipeltäjät sekä Montsaviikarit, jossa painottuu montessoripedagogiikka. Vipeltäjissä ja Montsaviikareissa järjestetään esiopetusta. ​

Toimintayksikössämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen lastenhoitajia, sekä avustaja. Kuusikkotien päiväkodissa työskentelee myös rveo, eli varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja ja Kuusikon päiväkodissa taidepedagogi. Henkilökunnallamme on vahva pedagoginen ammattitaito ja he ovat työhön sitoutuneita, kehittämis- ja uudistusmyönteisiä. ​

Korostamme toiminnassamme positiivista pedagogiikkaa vahvuusajatteluineen, kestävää kehitystä, sekä yhteisöllisyyttä. Tarjoamme toimintayksikössämme laadukasta varhaiskasvatusta turvallisessa toimintaympäristössä, jossa huomioimme lapsen yksilöllisyyden. Hyödynnämme toiminnassamme monipuolisesti lähiympäristöä ja tuemme lasten luontosuhteen luomista lähiluontoa arvostaen.

Yhteinen oppimisympäristömme

Lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet muokkaavat oppimisympäristöämme. Hyödynnämme erilaisia, monipuolisia oppimisympäristöjä, kuten retkikohteita, kirjastoa, uimahallia, Kuusikon koulun salia ja kaupungin järjestämiä yhteisiä tapahtumia. Lähiluonto on yksi tärkeimmistä oppimisympäristöistämme.​

Pidämme päiväkotimme tilat siisteinä yhdessä lasten kanssa. Tavarat ovat lasten käytettävissä ja niistä huolehditaan yhdessä. ​

Luomme lapsille turvallisen, kuuntelevan ja välittävän ilmapiirin, jossa lasten on hyvä olla. Harjoittelemme toisten huomioonottamista ja ryhmässä toimimista päivittäin.​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Toimintayksikkömme pelisääntöjä ovat huumori, me- henkisyys, avoimuus, luottamus ja rohkeus. ​Huomioimme kaikessa toiminnassamme turvallisuuden, lasten yksilöllisyyden ja mahdollistamme osallisuuden.​

Käytämme erilaisia menetelmiä, jotka tukevat lapsen kasvua ja kehitystä, esimerkiksi pienryhmiä ja kuvatukea. Olemme laatineet kiusaamisen ehkäisyn suunnitelman, jota noudatamme toimintayksikössämme. ​

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja on mukana lapsen kasvun ja oppimisen tuen asioissa. Teemme myös aktiivista yhteistyötä muun muassa lasta hoitavien tahojen, puheterapeuttien, toimintaterapeuttien ja neuvolan kanssa. ​

Esiopetuksen yhteistyötahoja ovat lisäksi esiopetuksen psykologi- ja kuraattori. Oppilashuolto kokoaa yhteen esiopetuksessa työskentelevät työntekijät, esiopetusikäiset lapset ja heidän vanhempansa, sekä asiantuntijat.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan toimintayksikkömme toimintaan heille sopivalla tavalla. Panostamme avoimeen vuorovaikutukseen vanhempien kanssa päivittäin.​

Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä on muun muassa aloitus-, vasu-, leops - ja hyve-keskustelut, sekä siirtopalaverit ja moniammatilliset yhteistyöpalaverit.​

Järjestämme toimintayksikössämme yhteisiä, osallistavia juhlia, kuten joulu- ja kevätjuhla, sekä vanhempainiltoja ja muita tapahtumia.​

Käytämme viestintäkanavina muun muassa kotikirjeitä, ilmoitustauluja, sekä suljettua Facebook-ryhmää. Nämä toimivat myös pedagogisen dokumentoinnin välineenä.​

Kuusikon päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta. ​​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30​

Valmistavaa esiopetusta järjestetään Kuusikkotien ja Kuusikon päiväkodeissa.

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma