Vapaalan päiväkoti

Vapaalan päiväkodin alataloon kuuluu kaksi alle kolmevuotiaiden 12 lapsen lapsiryhmää, Auringonsäteet ja Sadepisarat. Ylätaloon kuuluu kaksi yli kolmevuotiaiden 21 lapsen ryhmää, Poutapilvet ja Tähdenlennot.​ Päiväkodin toiminta-aika on 6.30-17.00.​

Vapaalan esiopetukseen Rajatorpan koululla kuuluvat kaksi esiopeturyhmää. Tuulilaaksossa ja Kuusimetsässä on yhteensä 42 eskaria. Päiväkoti sijaitsee Vapaalan pientaloalueella.​

Päiväkodissamme on 108 lasta. Kasvattajia on 18 ja avustava henkilökunta. Kasvun ja oppimisen tuen lisäresursseina meillä on lisäksi taidepedagogi esiopetusryhmässä.​

Painotamme toiminnassamme positiivista pedagogiikkaa. Kasvattajamme ovat sitoutuneita kehittämään tätä työskentelyä.​

Leikillä ja leikin kautta oppimisella on suuri merkitys toiminnassamme ja panostamme leikkiympäristöjen kehittämiseen. Hyödynnämme oppimisympäristöinä lähiluontoa, ja sen tarjoamia mahdollisuuksia rikastuttaa mm. lasten leikkiä.​

Lukeminen ja tarinat ovat tällä toimintakaudella painopisteenämme kaikissa lapsiryhmissä.​ Meillä on aloitettu englannin kielirikasteinen esiopetus. Sitä toteutetaan laulujen, leikkien ja arjen tilanteiden avulla.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristöä ajattelemme laajana kokonaisuutena, johon kuuluvat psyykkinen turvallisuus ja hyvinvointi ja sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen tasapaino. Haluamme taata, että kaikilla lapsilla on hyvä ja turvallinen olo ja vuorovaikutussuhteet ovat luottamuksellisia ja avoimia. Korostamme turvallisuutta niin psyykkisesti kuin fyysisestikin. Lapsi huomioidaan yksilönä, ja tarvittaessa oppimisympäristöä muokataan tarpeen mukaan sopivaksi. Kasvattajat tunnistavat lasten erilaiset tarpeet. Rakennamme oppimisympäristöistä vaihtelevia ja uudenlaisiin leikkeihin motivoivia. Opettelemme sosiaalisia taitoja eri menetelmien kautta.

Käytämme päiväkodin tiloja monipuolisesti pienryhmien ja porrastettujen toimintojen avulla. Hyödynnämme päiväkotien lähiympäristön luontoa monipuolisesti metsäretkien avulla. Toimimme aktiivisesti metsässä. Huomioimme lasten mielenkiinnonkohteet ja tarjoamme elämyksiä metsässä rentoutumiseen, mutta metsässä on monipuolisia mahdollisuuksia suunniteltuun toimintaan ja monesti luonto tarjoaa paljon materiaaleja valmiiksi.​

Tutustumme lähialueen kulttuuritarjontaan. Käytämme kirjaston tarjontaa esimerkiksi satutuntien muodossa, jotka tarjoavat toisinaan mukavaa vaihtelua. Hyödynnämme myös kirjastoauton palveluja aktiivisesti. Läheinen urheilukenttä tarjoaa meille hienoja mahdollisuuksia liikkumiseen, samoin kuin Rajatorpan kalliosuoja, jossa käymme tatamilla ja pelaamassa sählyä. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Tavoitteiksi nousevat vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen, itsesäätelytaitojen vahvistaminen, tunnetaitojen harjoittaminen, empatiakyvyn kasvattaminen arjen toiminnoissa ja leikeissä. Kiireetön ilmapiiri mahdollistaa sen, että lapsilla on aikaa ja tilaa ilmaista tunteitaan ja kasvattaja pystyy tukemaan riittävästi tunne-elämäntaitoja. Lapsia osallistetaan toimintaan aktiivisesti, heidän mielipiteitään kuunnellaan ja heidän kanssaan pidetään säännöllisesti kokouksia. He saavat vaikuttaa toimintaan ideoimalla viikko-ohjelmaa, valitsemalla leikkejä leikkitaulusta ja kertomalla toiveitaan. Lasten kanssa on laadittu yhteiset säännöt, joiden mukaan toimitaan ja niihin myös palataan tarvittaessa.​

Ajattelun ja oppimisen tematiikka on mielestämme keskeistä. Lapsen oma kokemus erilaisista ilmiöistä on tärkeää. Ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä merkittäviä asioita ovat toiminnallisuus lapselle luontaisella tavalla, uteliaisuuden ja ilon kautta oppiminen, vuorovaikutuksellisesti yhdessä tekeminen, itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittyminen sekä hyvät oppimaan oppimisen taidot. Lapsia kannustetaan pohtimaan omia vahvuuksiaan ja asioita, missä kokevat tarvetta harjoitteluun. Aito uteliaisuus lapsessa motivoi etsimään tietoa ja kysymään kysymyksiä, joita pohtimalla yhdessä voidaan löytää vastauksia.​

​Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien toiveita kysytään mm. vanhempainilloissa. Yhteistoiminnallisen suunnittelun kautta vanhemmat saavat tuoda esiin ajatuksiaan varhaiskasvatuksesta ja kasvattajat ovat käyttäneet tuotoksia toiminnan suunnittelussa aktiivisesti. Vanhempaintilaisuuksissa on tapana pienryhmissä osallistaa vanhempia eri teemojen ympärillä ja näin saada arvokkaita mielipiteitä esille.​

Aloituskeskustelu on tärkeä lapsen aloittaessa meillä varhaiskasvatuksen.Vasu-keskusteluissa ja Leops-keskusteluissa vanhempien kanssa käydään läpi heidän näkemyksiään ja toiveitaan.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma