Vantaanlaakson päiväkoti

Vantaanlaakson päiväkoti

Vantaanlaakson päiväkoti sijaitsee rauhallisella sekä luonnonläheisellä pientaloalueella. Päiväkodin lähiympäristö tarjoaa loistavat mahdollisuudet liikkumiseen, ulkoiluun ja retkeilyyn ja hyödynnämme tätä ympäristöä toiminnassamme ahkerasti. Monipuolinen toiminta, liikunnallisuus sekä lasten luontosuhteen vahvistaminen on meille tärkeää. Sisällä monipuoliset jakotilat tarjoavat hyvät puitteet pienryhmätyöskentelylle. Panostamme rauhalliseen leikkiympäristöön, jossa lapsia ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja ottamaan toiset huomioon. Lasten sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen vahvistaminen on toiminnassamme keskiössä.​

Vantaanlaakson päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää:​ Peukaloiset 0-3 vuotiaat​, Tiitiäiset 0-3vuotiaat​, Maahiset 2-5vuotiaat​, Menninkäiset 2-5 vuotiaat​ ja Haltiat 5-6 vuotiaat.

Yhteinen oppimisympäristömme

Oppimisympäristöjä suunniteltaessa ja muokatessa huomioimme lasten toiveet ja tarpeet ja osallistamme lapsia oppimisympäristöjen luomiseen. Pidämme oppimisympäristöt selkeinä ja käytämme kuvia havainnollistamisen apuna.​

Lapset luovat päivittäin omia oppimisympäristöjään hyödyntämällä ryhmissä olevia leikkitauluja. Leikkitaulut ovat käytössä kaikilla yli 3-vuotiailla lapsilla ja niitä käytetään pedagogisesti. Niiden avulla lapset voivat valita itselleen leikkipaikan ja siellä leikittävän leikin sekä leikkikaverit. Välillä kasvattajat valitsevat yhdessä lasten kanssa leikkiryhmän, jolloin ryhmäytymistä ja kaveritaitoja tuetaan. ​

Oppimisympäristöjä laajennetaan ja lähiympäristöä hyödynnetään viikoittain: urheilukenttä, metsä, leikkipuisto, kirjasto ja kulttuuripalvelut kuuluvat säännöllisesti yksikkömme oppimisympäristöihin. ​

Säännöllisellä pienryhmätoiminnalla ja talomme monipuolisia jakotilojamme hyödyntämällä luomme kiireettömämpää ilmapiiriä ja lapsilähtöistä toimintaa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Varhaiskasvatuksessa hyvinvointityöllä tarkoitetaan hyvän oppimisen, kasvun ja kehityksen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Hyvinvointityötä tehdään yhteistyössä lasten huoltajien kanssa ja tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi. ​​

Kiinnitämme erityistä huomiota toimivaan, positiiviseen ja sensitiiviseen vuorovaikutukseen; lapset otetaan lämpimästi vastaan aamuisin ja sylissä olemiselle annetaan aikaa. Kiireettömässä toimintaympäristössä kasvattajilla on mahdollisuus pysähtyä lasten oppimistilanteisiin.

​Etenkin toimintakauden alussa ryhmäytymiseen ja yhteisten sopimusten läpikäymiseen panostetaan. Ryhmissä käydään läpi yhdessä lasten kanssa kunkin ryhmän sopimukset ja lapset osallistuvat sopimusten tekemiseen. Huoltajia informoidaan ryhmissä tehtyjen sopimusten sisällöistä. Kaveri- ja tunnetaitoja sekä turvataitoja harjoitellaan erilaisia menetelmiä hyödyntäen mm. "Stop, lopeta, mä en tykkää tosta" -menetelmä, vuorovaikutusleikit, tunnekortit ja draamaharjoitukset. ​Toimintayksikön Kiusaamisen ehkäisy -suunnitelma päivitetään vuosittain.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Panostamme avoimeen ja luottamukselliseen vuorovaikutukseen huoltajien kanssa. Päivittäiset tuonti- ja hakutilanteet ovat tärkeitä tilanteita molemminpuoliseen kuulumisten vaihtoon. Kaikille lapsille tehdään vuosittain varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksessa olevalle esiopetuksen suunnitelma, jolloin huoltajat ja varhaiskasvatuksen opettaja keskustelevat lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Huoltajille järjestetään myös erilaisia vanhempaintilaisuuksia ja päiväkodin yhteisiä juhlia, joiden tavoitteena on informoida huoltajia päiväkodin ajankohtaisista asioista sekä mahdollistaa huoltajien osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. ​

Kaikissa lapsiryhmissä on käytössä suljetut Facebook- tai Instagram-ryhmät, joissa huoltajat saavat infoa mm. valokuvien avulla ryhmän toiminnasta. Lisäksi tiedotamme sähköpostitse ja ryhmien omilla info-tauluilla huoltajia. Noudatamme viestinnässä tietosuojaa.​

Yksikössämme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, jonka toimintaan kaikki halukkaat huoltajat voivat osallistua. Vanhempaintoimikunta järjestää perheille mm. erilaisia tapahtumia ja juhlia yhteistyössä päiväkodin kanssa.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8:30-12:30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma