Rautpihan päiväkoti


Rautpihan päiväkoti tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta voimavarakeskeisellä työotteella ja suurella sydämellä Vantaan Koivukylässä. Päiväkoti on avoinna arkisin 6.30–17.00 välisenä aikana.​

Rautpihan yhteisön lähtökohtana laadukkaalle varhaiskasvatukselle on ensisijaisesti lapsen ja perheen etu. Rautpihan toimintakulttuurille on ominaista yhdessä tekeminen. Rautpihan päiväkoti on neliryhmäisen päiväkodin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kasvupolun alle 3-vuotiaille lapsille aina esiopetusikään asti.

Panostamme toiminnassamme myönteiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Vahvana toimintaamme ohjaavana viitekehyksenä on positiivinen pedagogiikka. Rautpihan yhteisö kehittää jatkuvasti toimintaa palvellakseen asiakasperheitään parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä kasvattaja kannustaa, kehuu ja innostaa kokeilemaan. Lapsen omalle tekemiselle ja asioiden omaksumiselle varataan aikaa. Tärkeää on kasvattajan läsnäolo havainnoinnissa ja uusien asioiden omaksumisessa.​

Päiväkodissa korostuu eri kulttuurien kohtaaminen arjessa sekä myönteiseen vuorovaikutukseen painottuva toimintakulttuuri. Kieli- ja kulttuuritietoisuus ovat myös luonnollinen osa kasvatuksen-, opetuksen- ja hoidon kokonaisuutta. Turvallinen ja läsnä oleva aikuinen, rakentava vuorovaikutuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa sekä myönteinen, kunnioittava ja hyväksyvä kohtaaminen ovat tärkeä osa Rautpihan päiväkodin toimintaa.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Rautpihan päiväkodissa toimii neljä lapsiryhmää. Ryhmien omassa käytössään on jokaisessa kaksi suurempaa tilaa sekä pienempi leikkitila. Omien ryhmätilojen lisäksi yhteisessä käytössä ovat päiväkodin yhteinen liikuntasali, kuvataidehuone, musiikkihuone sekä majaleikkitila. Sisäeteiset ja käytävät ovat myös leikkitilaa, joissa lapsilla on erilaisia leikin mahdollisuuksia mm. hiekkaleikki, lukunurkka, roolileikki ja legoleikki. Liikuntasalin, lähimetsien sekä päiväkodin pihan lisäksi päiväkodin tiloissa on mahdollisuus liikunnallisiin leikkeihin esim. kiipeilyseinä, tasapainopuut, mopoja ja palloja ym. liikkumiseen innostavia elementtejä.

Päiväkodin pihalla järjestetään vapaiden leikkihetkien lisäksi runsaasti ohjattuja liikuntaleikkejä, joilla mm. varmistetaan, että kaikki lapset pääsevät mukaan yhteiseen leikkiin. Fyysinen oppimisympäristö rakentuu lasten mielenkiinnon kohteista ja sekä monipuolisista lasten oppimista edistävistä elementeistä. Myönteinen, kannustava, sensitiivinen ja toisia kunnioittava kohtaaminen sekä eri kielten ja kulttuurien arvostaminen näkyy Rautpihan toimintakulttuurissa ja on tärkeä osa Rautpihan oppimisympäristöä. Rautpihan päiväkodissa työskentelee kasvatushenkilöstön lisäksi kehittäjäopettaja, joka yhteistyössä päiväkodin yhteisön kanssa arvioi ja kehittää päiväkodin toimintakulttuuria ja oppimisympäristöä. ​

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Jokaisen lapsen hyvinvointi on ainutlaatuinen ja arvokas asia, jota vaalimme Rautpihan päiväkodissa. Hyvällä, kannustavalla, kunnioittavalla ja avoimella yhteistyöllä toimimme yhdessä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatushenkilöstön lisäksi päiväkodissa työskentelee lapsi- ja perheohjaaja, joka antaa lisätukea sekä ohjausta lapsille, lapsiryhmille, perheille sekä henkilöstölle. Tämän lisäksi esiopetuksessa oleville lapsille on tarjolla kuraattorin ja psykologin palvelut. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee myös osaltaan lasten hyvinvointityötä.

Rautpihan päiväkodille on laadittu oma kiusaamista ennaltaehkäisevä suunnitelma, joka on osa yksikön hyvinvointi työtä ohjaavaa suunnitelmaa. Lapsi- ja yksikkökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi Rautpihan päiväkoti tekee hyvinvoinnin edistämistyötä Havukosken alueen verkostossa yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä, jonka tavoitteena on edistää alueen lasten hyvinvointia. ​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestinnässämme painottuu yksilöllisyys, kunnioitus, monikanavaisuus ja avoimuus sekä erilaiset tavat kommunikoida. Tärkeimmät asiat käymme perheiden kanssa kasvokkain tai puhelimitse, perheiden toiveita kunnioittaen ja huomioiden. Viestinnässä huomioitavaa on rauhallisuus, puheen rinnalle eri kommunikoinnin tuet mm. kuvat, tukiviittomat, googlekääntäjä, tulkit, selkokielinen puhe, henkilöstön eri kielitaitojen hyödyntäminen, eleet ja piirtäminen. On tärkeää aina varmistaa että on syntynyt yhteinen käsitys / ymmärrys tilanteesta tai asioista. Yleiset tiedotteet lähetämme sähköpostitse, lasten lokeroihin ja useimmilla eri kielillä, jotta viesti tavoittaisi mahdollisimman hyvin myös eri kieliset perheet. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30 – 12.30

Valmistava opetus:​ 12.30 – 13.30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma