Rautkallion päiväkoti

Rautkallion päiväkoti tarjoaa kieli- ja kulttuuritietoista varhaiskasvatusta voimavarakeskeisellä työotteella ja suurella sydämellä Vantaan Koivukylässä. Päiväkoti on avoinna arkisin 6.30–17.00 välisenä aikana.

Rautkallion päiväkodin yhteisön lähtökohtana laadukkaalle varhaiskasvatukselle on ensisijaisesti lapsen ja perheen etu. Rautkallion päiväkoti on neliryhmäisen päiväkodin palvelukokonaisuus, joka tarjoaa kasvupolun alle 3-vuotiaille lapsille aina esiopetusikään asti. Panostamme toiminnassamme myönteiseen ja arvostavaan kohtaamiseen. Toimintaamme ohjaavana viitekehyksenä on positiivinen pedagogiikka. Rautkallion yhteisö kehittää jatkuvasti toimintaa palvellakseen asiakasperheitään parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä kasvattaja kannustaa, kehuu ja innostaa kokeilemaan. Lapsen omalle tekemiselle ja asioiden oppimiselle varataan aikaa. Tärkeää on kasvattajan läsnäolo havainnoinnissa ja uusien asioiden oppimisessa.

Päiväkodissa korostuu eri kulttuurien kohtaaminen arjessa sekä myönteiseen vuorovaikutukseen painottuva toimintakulttuuri. Kieli- ja kulttuuritietoisuus ovat luonnollinen osa kasvatuksen-, opetuksen- ja hoidon kokonaisuutta. Turvallinen ja läsnä oleva aikuinen, rakentava vuorovaikutuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa sekä myönteinen, kunnioittava ja hyväksyvä kohtaaminen ovat tärkeä osa Rautkallion päiväkodin toimintaa.

Rautkallion päiväkodin varhaiskasvatus perustuu Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetus Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan, joiden pohjalta laadimme vuosittain toimintasuunnitelmat koko toimintayksikölle ja lapsiryhmille. Lasten ja huoltajien on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.​

Yhdessä oppien, kasvaen ja toisiamme kunnioittaen rakennamme lapsille turvallista kasvu- ja oppimisympäristöä. Huomioimme lapset yksilöinä ja tuemme lasten luovuutta ja oman persoonallisuuden kehittymistä sekä kannustamme oma-aloitteisuuteen. Suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti toimimalla tarjoamme lapsille kehitystason mukaisesti haasteellista toimintaa.​

Yhteinen oppimisympäristömme

Fyysinen oppimisympäristö rakentuu lasten mielenkiinnon kohteista ja sekä monipuolisista lasten oppimista edistävistä elementeistä. Myönteinen, kannustava, sensitiivinen ja toisia kunnioittava kohtaaminen sekä eri kielten ja kulttuurien arvostaminen näkyy Rautkallion päiväkodin toimintakulttuurissa ja on tärkeä osa oppimisympäristöä.

Lapset toimivat paljon pienryhmissä. Oppimisympäristöjä muokataan lasten tarpeita vastaavaksi. Aamupäivällä eriytämme ryhmien toimintaa siten, että osa lapsista toimii sisätiloissa, osa ulkoilee päiväkodin pihalla tai retkellä lähialueilla. Retkiä teemme leikkipuistoihin, läheiseen metsään, tai lähellä sijaitsevaan kirjastoon. Tehtävämme on luoda lasten päivästä myönteinen, lämmin ja turvallinen. Toiminnoissamme käyttämämme ohjaavat kuvat ovat käytössä tarpeen mukaan kaikissa päivittäisissä tilanteissa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Jokaisen lapsen hyvinvointi on ainutlaatuinen ja arvokas asia, jota vaalimme Rautkallion päiväkodissa. Hyvällä, kannustavalla, kunnioittavalla ja avoimella yhteistyöllä toimimme yhdessä lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kasvatushenkilöstön lisäksi päiväkodissa työskentelee lapsi- ja perheohjaaja, joka antaa lisätukea sekä ohjausta lapsille, lapsiryhmille, perheille sekä henkilöstölle. Tämän lisäksi sekä esiopetuksessa, että varhaiskasvatuksessa oleville lapsille on tarjolla kuraattorin ja psykologin palveluja. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee myös osaltaan lasten hyvinvointityötä. Päiväkodille on laadittu oma kiusaamista ennaltaehkäisevä suunnitelma, joka on osa yksikön hyvinvointi työtä ohjaavaa suunnitelmaa. Lapsi- ja yksikkökohtaisen hyvinvoinnin lisäksi Rautkallion päiväkoti tekee hyvinvoinnin edistämistyötä Havukosken alueen verkostossa yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä, jonka tavoitteena on edistää alueen lasten hyvinvointia.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Lasten asioista viestitämme huoltajille henkilökohtaisissa keskusteluissa, puhelimitse ja ilmoitustaulun tiedotteilla. Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirjeet lähetämme huoltajille sähköisesti.​

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen nettisivuilla on lasten huoltajille tärkeää tietoa varhaiskasvatuksesta (mm. maksuista).

Viestinnässämme painottuu yksilöllisyys, kunnioitus, monikanavaisuus ja avoimuus sekä erilaiset tavat kommunikoida. Tärkeimmät asiat käymme perheiden kanssa kasvokkain tai puhelimitse, perheiden toiveita kunnioittaen ja huomioiden. Viestinnässä huomioitavaa on rauhallisuus, puheen rinnalle eri kommunikoinnin tuet mm. kuvat, tukiviittomat, googlekääntäjä, tulkit, selkokielinen puhe, henkilöstön eri kielitaitojen hyödyntäminen, eleet ja piirtäminen. On tärkeää aina varmistaa että on syntynyt yhteinen käsitys / ymmärrys tilanteesta tai asioista. Yleiset tiedotteet lähetämme sähköpostitse ja mahdollisuuksien mukaan myös useimmilla eri kielillä, jotta viesti tavoittaisi mahdollisimman hyvin myös eri kieliset perheet. ​

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista