Kanniston päiväkoti

Kanniston päiväkoti

Päiväkoti on avattu vuonna 2011. Päiväkoti toimii Kanniston koulun kanssa saman katon alla. Päiväkodin ympäristössä on hiihtolatuja, luistelukenttä, pulkkamäki ja leikkipuistoja. Melkein päiväkodin pihasta pääsemme metsään leikkimään ja ihmettelemään. Päiväkodissa toimii kuusi lapsiryhmää, ​Männyt (3-5-v), Katajat (1-4-v), Tammet (1-4-v), Kuuset (5-6-v), Pihlajat (3-5-v) ja Koivut(6v).​

Tänä vuonna päiväkodin toiminnassa painottuu lukeminen ja lukemisen kulttuurin edistäminen ja tarinoiden siirtyminen leikkiä rikastamaan. Luomme osaltamme lapsille rikkaan kielellisen ympäristön, jossa lorutellaan, riimitellään ja luetaan ääneen. Lupauksemme on, että ääneen lukeminen ja satujen kertominen on osa kaikkien meidän lasten varhaiskasvatuspäivää. ​

Esiopetusryhmässä toteutetaan englannin kielirikasteista esiopetusta, jossa alle 25% toiminnasta järjestetään englannin kielellä. Käytännössä se tapahtuu laulujen, lorujen, leikkien ja keskeisten sanojen ihmettelyn kautta. Tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja positiivinen asenne kieltä kohtaan.

Yhteinen oppimisympäristömme

Kanniston ilmapiiri on kannustava, huumorintajuinen ja hyväksyvä. Ryhmien toiminnassa panostetaan lapsilähtöisyyteen, kiireettömyyteen, turvallisuuteen, pienryhmätoimintaan ja yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa. ​

Päiväkodilla on erinomaiset tilat toimintaan, jota lisää se, että saman katon alla toimii myös Kanniston koulu. Päiväkodilla on oma liikuntasali, jonka lisäksi koulun iso liikuntasali ja muut koulun tilat ovat tarpeen mukaan käytettävissä. Päiväkodilla on oma ruokasali. Kannustetaan liikkumiseen muokkaamalla oppimisympäristöä esim. teippauksilla ja tarjoamalla liikuntavälineitä myös ryhmien tiloissa. Lasten kanssa rakennetaan oppimisympäristöä rikastuttamaan leikkiä ja kiinnitetään huomiota leikkiympäristön siisteyteen ja siivotaan lopuksi jälkemme.​

Päiväkodissamme luodaan lapsille onnistumisen kokemuksia ja heidän toimintansa on merkityksellistä. Tätä toteutetaan esim. antamalla lapsille tehtäviä arjessa ja kannustamalla heitä auttamaan toinen toisiaan. Tunne- ja kaveritaitojen kehitetään seuraavasti: opetellaan toisen kohtaamista keskustelemalla lämpimästi, opetellaan odottamaan vuoroa, jakamaan leikki- ja opetusvälineitä ja leikkimään kaikkien kanssa. Luodaan rakenteilla ja kasvattajien läsnäololla mahdollisuuksia pitkäkestoisempaan leikkiin.​

Ulkoilut järjestetään päiväkodin aidatulla pihalla, joka on erikseen jaettu pieneksi ja isoksi pihaksi. Lisäksi käytössä on koulun piha ja jalkapallokenttä. Retkiä tehdään usein lähialueen puistoihin ja metsiin. Vierailut vaikkapa museoissa, kotieläinpihoilla tai käynnit kirjastoautolla ovat esimerkkejä monipuolisesta oppimisympäristöstä.​ Isompien lasten oma-aloitteista TVT:n käyttöä mahdollistetaan paremmin tuomalla tabletit yhdeksi leikkivaihtoehdoksi esille.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Kanniston päiväkodin hyvinvointityö muodostuu vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja turvallisesta kasvulle ja oppimiselle suotuisasta kasvuympäristöstä. Lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Jokainen lapsi on erityisen tärkeä ja hänet kohdataan yksilönä. Hyvinvointityön tavoitteena on jokaisen yksilön ja koko yhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen ja painopiste on ennaltaehkäisyssä. Hyvinvoinnin toteuttaminen kuuluu koko yksikön henkilökunnalle ja se toteutetaan yhdessä vanhempien kanssa.​

Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmassa on useita ohjeita liittyen lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Yksikköön on laadittu turvallisuussuunnitelma jota päivitetään vuosittain. Yksikköön on laadittu Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma. Yksikkö tekee säännöllistä yhteistyötä konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan ja kieli- ja kulttuurikoordinaattorin kanssa lapsen kehityksen ja turvallisen kasvun turvaamiseksi. Yksikössä toteutetaan HYVE-mallia ja –prosessia neuvolan, vanhempien ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä lapsen ollessa 4 –vuotias.​

Käytämme Väestöliiton Turvataidot ja lapsen keho -materiaalia lapsien ikään sopivalla tavalla kun ohjaamme lapsien turvataitojen kehittymistä.​

Keskustellaan lasten kanssa ja ohjataan lapsia hyväksymään kaikki sellaisina kuin he ovat, ja kasvattajat huomioivat myös mahdolliset omat ennakkoasenteensa. Kasvattajilla on sukupuolineutraali suhtautuminen esim. lasten leikkien valinnassa tai vaatetuksessa. Keskustellaan lasten kanssa siitä, että sukupuoli ei määrää sitä mitä voi tehdä tai mistä pitää.​

Keskustellaan erilaisista perheistä ja kulttuuritaustoista ja siitä, että me kaikki olemme yhdenvertaisia. Ollaan avoimia lasten kysymyksille ja pyritään keskustelemaan asiat auki siinä tilanteessa. Vahvistetaan vanhempien osallisuutta ja tasa-arvoista kohtelua kantamalla ammattilaisina vastuuta vuorovaikutuksen ja avoimen keskustelun syntymisestä myös vanhempien kanssa, joilla on vaikea puhua vieraan kielen tai jonkun muun takia.​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Viestintä aloitetaan Tervetuloa Kanniston päiväkotiin esitteellä, jossa kerrotaan yksikkömme tärkeistä asioista, yhteystiedoista ja tiedotetaan hoidon aloitukseen liittyvistä seikoista. Jokaisella ryhmällä on oma sähköposti, ja oma ilmoitustaulu, joista vanhemmat saavat tietoa ryhmän omista ja päiväkodin yhteisistä asioista. Usealla ryhmällä on käytössä Instagram tili, jolla he lähettävät kuvia ryhmän tapahtumista vanhemmille. Koko yksikköä koskevat asiat tiedotetaan tarvittaessa perheille sähköisesti koko talon tiedotuskirjeillä. Kaikkein tärkein on kuitenkin päivittäinen kohtaaminen.​

Kotiväen kanssa tehtävä yhteistyö on keskeinen osa varhaiskasvatusta. Arvostava kohtaaminen luo perustaa hyvälle yhteistyölle, jossa vanhemmat pääsevät osallistumaan toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Vanhempaintilaisuudet pidetään toimintavuoden aikana osin koko talon yhteisinä, tai ryhmittäin ja eri teemaisina kulloinkin ajankohtaisiin asioihin liittyen. Vanhempaintilaisuudet voivat olla iltojen lisäksi esim. aamukahvit, yhteiset talkoot, koko perheen ulkoilu-, peli- ja leikkitapahtumat tai mitä kulloinkin koetaan kiinnostaviksi toimintatavoiksi. ​

Toimintakauden aikana vanhemmat kutsutaan osallistumaan lapsen Vasu-keskusteluun ja yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen. Vasu-keskustelulle varataan aikaa 30 min/ lapsi. Perhe täyttää etukäteen huoltajien puheenvuoron kaavakkeeseen.​

Perheitä ohjataan tutustumaan Lasten Vantaa -sivustoon ja heille lähetetään säännöllisesti Vantaan varhaiskasvatuksen uutiskirje.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12.30​

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma