Y.E.S. päiväkoti

Y.E.S. päiväkoti

Y.E.S. päiväkoti sijaitsee Kartanonkoskella Pakkalan oppimis- ja informaatiotalo POINT:ssa yhdessä kansainvälisen koulun ja kirjaston kanssa.
Y.E.S. päiväkoti palvelee koko Vantaan alueen perheitä tarjoamalla lapsille laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta, jonka kohdekielenä on englanti. Esiopetusryhmät ovat englanninkielisiä.

Päiväkodissamme toimii kahdeksan ryhmää; Toukat (1-3-v), Kirput (1-3v), Dragonflies (2-4v), Ants (2-5-v), Bees (4-5-v), Bugs (4-5-v) ja kaksi esiopetusryhmää (6v), joiden nimet vaihtelevat lasten innovoimina vuosittain.

Pidämme tärkeänä lapsen kohtaamista ja hänen kanssaan yhdessä asioiden ihmettelyä, ilmiöiden tutkimista sekä keskustelua. Päiväkodissamme korostuu lapsen kielellisten- ja ilmaisuvalmiuksien tukeminen leikillisyyden, leikin, taiteen ja lukemisen kautta.

Päiväkodissamme on monikulttuurinen oppimisympäristö, jossa lasten on helppo heittäytyä kielellä leikkimiseen sekä englannin kielen oppimiseen.

Y.E.S. Day Care Centre

The Y.E.S. Day Care Centre was founded and started as a private English kindergarten in 1993. From the year 1997, parents association Y.E.S. ( Young English Speakers) had an purchasing agreement with the City of Vantaa and finally in the year 2003 Y.E.S. became a part of Vantaa City municipal Early childhood education services. The centre also got new premises in part of new Pakkala Learning and Information Centre POINT.

The basic premise of the centre is to provide a creative, safe and multicultural learning and early childhood education environment, which gives support to socializing the child as well as helping him/her to be an individual trough playful, stimulating activities conducted in the English language. Our motto is “Learning by playing”.

There are three mixed language (Finnish and English) groups for children under 4 years of age, three English speaking groups for children from 4-to 5 years of age and also two English speaking preschool groups.

Yhteinen oppimisympäristömme

Päiväkotimme tilat ovat tilavat ja taipuvat monenlaiseen leikkiin ja toimintaan. Pyrimme muokkaamaan tiloja niin, että ne houkuttelevat lapsia entistä enemmän leikkiin, liikuntaan ja ihmettelyyn.

Päiväkodissamme on liikuntasali, suuri piha ja paljon pienryhmätoimintaan soveltuvia tiloja. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti laajennamme oppimisympäristöjä myös päiväkodin ulkopuolelle. Ryhmät käyvät säännöllisesti retkillä lähialueen puistoissa sekä metsässä. Teemme myös yhteistyötä kirjaston ja kansainvälisen koulun kanssa. Painotamme tänä vuonna erityisesti lukemista, leikkiä ja leikillisiä menetelmiä kielen kehityksen tukemisessa.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Hyvinvointityön peruspilarina näemme hyvän ja avoimen yhteistyön perheen kanssa.
Jokaisella lapsella on oikeus tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Pyrimme rakentamaan positiivisien oppimisilmapiirin, jossa jokainen lapsi uskaltaa olla oma itsensä.

Arvostamme hetkeen pysähtymistä, asioiden ihmettelyä, lapsen kohtaamista sekä opastamista arjen tilanteissa. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten kaverisuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen leikin avulla. Aikuinen on mukana rakentamassa ja ylläpitämässä leikkitilanteita ja tukee samalla lasten välisiä suhteita mallintamalla tilanteita verbaalisesti. Aikuisella on merkittävä osa kiusaamisen ehkäisyssä.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja Eeva Hyttinen vierailee yksikössämme säännöllisesti.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Hyvä ja avoin vuorovaikutus huoltajien kanssa on meille tärkeää. Tietoa ja kuulumisia vaihdetaan huoltajien kanssa päivittäin suullisesti sekä erilaisten sähköisten viestintävälineiden avulla viikottain.

Ryhmät ovat myös sopineet yhdessä huoltajien kanssa erilaisten sosiaalisen median kanavien käytöstä, joiden kautta voidaan sopia ryhmää koskevia asioita, jakaa dokumentteja lasten arjesta sekä ideoida ryhmän toimintaa yhdessä huoltajien kanssa.

Päiväkodissamme toimii erittäin aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka omalta osaltaan auttaa perheitä verkostoitumaan keskenään, järjestää mukavaa toimintaa lapsille ja perheille sekä toimii linkkinä vanhempien ja henkilöstön välillä.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: klo 9.00-13.00

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista