Ollaksen päiväkoti

xx

Ollaksen päiväkodissa on viisi lapsiryhmää ja vajaat 100 lasta. Ryhmien ikäjakauma vaihtelee vuosittain tarpeen mukaan. Tällä kaudella meillä on ryhmät ikäluokille alle 3v, 2-5v, 3-5v, 4-5v ja esiopetus 6v. Tällä hetkellä päiväkotimme on avoinna klo 7-17.15 (tarvittaessa 6-18 välillä). Päiväkodissamme on keskeistä vahva yhteisöllisyys ja iloinen yhdessä tekeminen ja kehittävä leikkipedagogiikka.

Toiminnallemme on ominaista erittäin monipuolinen toiminta ja liikunta sekä lasten sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen. Meille on tärkeää myös lasten luontosuhteen vahvistaminen ja niinpä retkeilemmekin ahkerasti Ylästön alueen kauniissa metsissä. Retkeily, liikunta ja leikit metsässä ovat lapsille todella mieluisaa ja monipuolista toimintaa. Ryhmien toiminnan teemat tulevat usein mm. luonnon moninaisuudesta, metsästä, eläimistä ja vuodenajan vaihteluista sekä kestävän kehityksen aiheista. Lasten kiinnostuksen kohteet ja toiveet ohjaavat teemojen valintaa ja toimintatapoja. Rakennamme lasten kanssa leikkiin innostavia leikkimaailmoita eri aiheista. Leikkimaailmoissa syntyy mukavia yhteisiä leikkihetkiä. Toimintavuoden edetessä kehittelemme teemoja ja projekteja, joiden aiheet kehittyvät lapsia kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista.

Jatkamme edelleen hyve -kasvatusta kaikissa ryhmissämme: Jokaiseen ryhmään valitaan ryhmän kasvatusta tukeva hyve, joka elää arjessa ja sitä peilataan eteen tuleviin tilanteisiin. Hyve voi olla esimerkiksi ystävällisyys, reiluus, huomaavaisuus, oikeudenmukaisuus, uteliaisuus.

Vahvistamme entisestään lukemisen kulttuuria ja kokeilemme myös taidekasvatuksen eri muotoja. Luemme paljon lapsille ääneen ja käytämme myös monin tavoin Lukulumon valtavaa kirjavalikoimaa. Tarkoituksena on vahvistaa kielellisiä taitoja, yhdessä eläytymistä ja herättää luovuutta ja lukuintoa. Vuosittain painotamme myös kestävän kehityksen tavoitteita eri näkökulmista.

Esiopetuksemme on englanninkielellä rikastettua. Opetuksesta alle 25% tapahtuu englannin kielellä. Tavoitteena on maistella englannin kieltä ja vahvistaa myönteistä asennetta kielten opiskeluun.

Yhteinen oppimisympäristömme

Huolehdimme siitä, että oppimisympäristö on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen. Kasvatusyhteisömme ilmapiiri on myönteinen, kannustava, iloinen, innostava, lämmin, hyväksyvä, lasten vahvuuksia löytävä ja läsnäoleva. Ryhmäytymiseen, kaverisuhteiden muodostumiseen ja ryhmässä toimimisen taitoihin kiinnitämme erityistä huomiota. Lapset ovat erilaisia persoonia. Tuemme heitä vahvuuksissa ja haasteissa.

Kasvattajatiimit huolehtivat siitä, että oppimisympäristö on muuntuva ja mahdollistaa erilaiset leikit ja monipuolisen toiminnan. Meneillään olevat teemat, projektit, ryhmän eri kulttuurit, lasten ideat, leikit ja tuotokset näkyvät tiloissa. Haluamme, että tiloissa on lapsille merkityksellisiä ja innostavia leikkimaailmoita. TVT-laitteita käytämme pedagogisina välineinä suunnitellusti. Pihamme sopii hyvin vauhdikkaisiin leikkeihin vapaasti ja ohjatusti. Liikuntavälineet salissa ja ryhmissä ovat lasten käytettävissä.

Lapsiryhmät retkeilevät viikoittain lähimetsissä. Lähiympäristön liikuntapaikat, leikkipuistot, kirjastopalvelut ja muut kohteet ovat osa oppimisympäristöämme. Käytämme Vantaan ja lähikuntien kulttuuri- ja muita palveluita. Tilaamme teatteri- ja konserttiesityksiä myös päiväkotiin.
(Koronapandemia rajoittaa hieman mm. kulttuuripalveluiden hyödyntämistä.)

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Haluamme omalta osaltamme tukea lapsen ja perheen hyvinvointia. Lapsen hyvinvointi lähtee siitä, että hän tuntee olonsa päiväkodissa turvalliseksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin hän on. Meille on tärkeää huolehtia siitä, että jokainen lapsi tuntee kuuluvansa joukkoon. Toimintakauden alussa vahvistamme lasten ryhmäytymistä monin eri keinoin. Näihin pyrimme vahvalla läsnäololla ja toteuttamalla positiivisen pedagogiikan keinoja. Yksikössämme on kiusaamisen ehkäisyn ja siihen puuttumisen suunnitelma.

Lapsen hyvinvointia tukevia yhteistyökumppaneita meille ovat esim. puheterapeutit, toimintaterapeutit, lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja lasta tutkivat tai hoitavat tahot. Esiopetuksessa kumppaneita ovat myös esiopetuksen psykologi ja kuraattori. Lapsen tarvitsemaa tukea suunnittelemme yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Huolet otamme heti puheeksi vanhempien kanssa. Tarvittaessa kutsumme koolle monialaisen työryhmän pohtimaan yhdessä lapsen hyvinvoinnin tukemista.
Osallistumme Ylästön alueen esiopetuksen yhteisölliseen hyvinvointiryhmään, jossa ideoidaan toimia, jotka tukevat alueemme eskareiden hyvinvointia. Ryhmässä on mukana myös koulun edustaja.

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Vanhemmat saavat lapsensa ryhmän viikko- tai kuukausikirjeet ja muut tiedotteet sähköpostitse. Tarvittaessa tiedotamme tärkeistä asioista myös ovitiedotteilla. Päivittäiset kohtaamiset lasten tuonti- ja hakutilanteissa ovat tärkeitä lapsen arkisten asioiden viestintään puolin ja toisin.

Jokaisessa lapsiryhmässämme dokumentoidaan ryhmän toimintoja Instagramiin. Näistä vanhemmat saavat kuvia ja tietoa ryhmän toiminnasta ja voivat keskustella niistä lapsen kanssa yhdessä.

Lapsen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma laaditaan ja arvioidaan yhdessä vanhempien kanssa. Tavoitteena on hyvä yhteinen keskustelu ja yhdessä hyväksi koettu suunnitelma lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi.

Toimintavuoden alussa järjestämme jokaisessa ryhmässä vanhempainillan, jossa keskustellaan ryhmän toiminnasta ja ajankohtaisista aiheista. Vanhempien ideat ja toiveet huomioidaan toimintaa suunniteltaessa. Toimintavuoden aikana järjestämme myös yhteisiä toiminnallisia tapahtumia. Asiakaskyselyiden tuloksia käsitellään yhdessä vanhempien kanssa. Otamme mielellämme vastaan vanhempien palautetta ja ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Ollaksen vanhempaintoimikunta järjestää yhteisiä tapahtumia ja hankkii varoja leikkivälineisiin ja muihin tarpeisiin.
(Koronapandemian vuoksi yhteistyön toteuttamistapoihin saattaa tulla muutoksia.)

Päiväkodissa toimii vanhempaintoimikunta Ollaksen vanhemmat.

Esiopetus ja valmistava opetus päiväkodissamme

Päivittäinen toiminta-aika: 8.30-12-30

Esiopetuksen lukuvuosisuunnitelma

Ajankohtaista