Kehityksen ja oppimisen tuki

Lapset aikuinen tutkivat kuvia

Lapsen näkökulmasta on tärkeää, että tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain ja lapselle järjestetään hänen kehitystään, oppimistaan ja hyvinvointiaan edistävä oppimisympäristö sekä mahdollinen muu tarvittava tuki heti tuen tarpeen ilmettyä. Mitä aikaisemmin lapsi saa tarvitsemaansa tukea, sitä paremmin voidaan välttää vaikeuksien lisääntyminen. Huomiota kiinnitetään kehityksen ja oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen.

Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja tukee ja ohjaa

Lapsen tuen tarvetta koskevista asioista vastaavat varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi varhaiskasvatuksen konsultoivat erityisopettajat (KVEO) on kehityksen ja oppimisen tuen asiantuntija, jonka tehtävänä on ohjata ja opastaa henkilöstöä ja vanhempia lapsen tuen tarpeeseen liittyvissä asioissa. Konsultoiva erityisopettaja osallistuu tarvittaessa lasten tuen tarpeen arviointiin, tutkimuksiin ohjaukseen sekä tuen suunnitteluun ja seurantaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Konsultoivat varhaiskasvatuksen erityisopettajat antavat kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Jos lapsen tuen tarve on tiedossa varhaiskasvatukseen haettaessa, toivotaan vanhempien olevan yhteydessä oman alueen konsultoivaan erityislastentarhanopettajaan. Tuen tarpeesta on hyvä mainita varhaiskasvatushakemuksessa. Mahdolliset asiantuntijalausunnot liitetään päivähoitohakemukseen.

Pedagogiset ja rakenteelliset tukitoimet

Kehityksen ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa toteutuu mahdollisimman pitkälle lapsen kotia lähellä olevassa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö tukee suunnitelmallisesti lapsen kasvua ja oppimista käyttäen monipuolisesti erilaisia menetelmiä ja välineitä. Oppimis- ja kasvuympäristöä muokataan lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia tukevaksi. Lasta autetaan erilaisin tukimuodoin, jotka riippuvat vaikeuksien laadusta ja laajuudesta.

Pedagogisten tukitoimien lisäksi lapsiryhmiin voidaan myöntää rakenteellisia tukitoimia. Rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä.

Lapsiryhmän avuksi voidaan palkata lisähenkilökuntaa, esimerkiksi varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja (RVEO), taidepedagogi, lastenhoitaja tai avustaja. Joissakin päiväkodeissa on integroituja ryhmiä, jolloin osa hoitopaikoista on varattu tukea tarvitseville lapsille ja erityisryhmiä, jolloin kaikki ryhmän paikat on varattu tukea tarvitseville lapsille. Integroidussa ryhmässä on pääsääntöisesti 12 lasta. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.

Lisätietoa lapsen kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisestä löytyy Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmasta (2019).

Vantaalla on lisäksi vaikeavammaisille lapsille suunnattu erityisryhmä Veturin päiväkodissa, Veturipolku 4, 01300 Vantaa