Joustava työelämäpainotteinen perusopetus

Työelämä on isossa muutoksessa ja tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään erilaisia työelämätaitoja. Vantaan perusopetuksessa pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen vahvistamalla oppilaiden työelämätaitoja, luomalla joustavia opiskelupolkuja ja monipuolistamalla osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Toiminnalla tuetaan oppilaiden vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemusta sekä luodaan mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Joustava työelämäpainotteinen opetus

Syksystä 2019 lähtien kaikissa Vantaan ylä- ja yhtenäiskouluissa tarjotaan koulun 8.-9.-luokkalaisille oppilaille joustavaa työelämäpainotteista opetusta joko joustavan perusopetuksen luokassa (JOPO) tai joustavan ei-luokkamuotoisen perusopetuksen kautta (TEPPO). Koulu päättää itse kumpaa mallia toteuttaa, ja lisätietoja koulun työelämäpainotteisesta opetuksesta saa koulun rehtorilta.

Tavoitteena on tukea nuorten itsetuntemusta ja omien vahvuuksien tunnistamista, motivaatiota, vastuunkantoa ja toimijuutta sekä päätöksentekotaitoja ja ajankäytön hallintaa. Nuoret oppivat työelämätaitoja ja saavat työelämätuntemusta ja urasuunnitteluvalmiuksia sekä kokemuksia erilaisista töistä ja työpaikoista. Työelämäpainotus voi toimia myös tuen muotona esimerkiksi Suomeen kotoutumisen näkökulmasta.

Opinnoissa vuorottelevat työssäoppimisjaksot työpaikoilla sekä opetus koululla. Tärkeää on oppilaan omat vahvuudet ja yksilöllinen oppimispolku. Joustavassa työelämäpainotteisessa opetuksessa noudatetaan Vantaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa toiminnallisilla työmenetelmillä. Työelämäpainotteista opetusta ohjaa koululla opettaja tai oppilaanohjaaja, ja sitä tukee koulun moniammatillinen tiimi.

JOPO

 • 10–13 oppilaan luokka
 • Oppilaat opiskelevat työssäoppimisjaksoilla noin puolet kouluvuodesta (esim. 3 päivää viikossa koulussa ja 2 päivää viikossa työpaikoilla)
 • Luokassa JOPO-opettaja
 • JOPO-luokka on seuraavissa kouluissa: Hämeenkylän koulu, Kilterin koulu, Mikkolan koulu, Simonkylän koulu ja Sotungin koulu.

TEPPO

 • Ei-luokkamuotoista toimintaa
 • Oppilailla on 4–7 viikkoa työssäoppimisjaksoja lukuvuoden aikana
 • Muutoin oppilaat opiskelevat oman luokkansa mukana lukujärjestyksen mukaisesti
 • Koulussa TEPPO-oppilaanohjaaja
 • TEPPOa toteuttavat seuraavat koulut: Aurinkokiven koulu, Havukosken koulu, Jokiniemen koulu, Kartanonkosken koulu, Koivukylän koulu, Leppäkorven koulu, Lehtikuusen koulu, Länsimäen koulu, Martinlaakson koulu, Peltolan koulu, Ruusuvuoren koulu, Vantaan kansainvälinen koulu, Veromäen koulu ja Ylästön koulu.

Oppilaaksiotto joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen

Hakukriteerit

Päähaku koulun joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen keväisin. Hakea voivat oman koulun 7.- ja 8.-luokkalaiset. Hakukriteerit ovat seuraavat:

 • oppilas on motivoitunut ja sitoutunut työelämäpainotteiseen opiskeluun
 • oppilas tarvitsee omakohtaisia kokemuksia urasuunnitteluvalmiuksien kehittämiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen
 • oppilas hyötyy erilaisiin työympäristöihin tutustumisesta ja varhaisista työelämäkontakteista mm. uravalinnassaan tai kotoutumisessa
 • oppilas kaipaa motivaatiota, suunnitelmallisuutta tai tukea opintoihinsa TAI
 • oppilas kaipaa monipuolisuutta tai lisähaastetta opintoihinsa (erityisesti TEPPO)
 • oppilaan huoltajat ovat sitoutuneet joustavan työelämäpainotteisen opiskelun tukemiseen.

JOPO-luokan koko on 10–13 oppilasta. TEPPO-toimintaan otetaan maksimissaan 18 tai 24 oppilasta koulun 8.-9.-luokkalaisten määrän mukaisesti seuraavasti:

 • koulussa 8.- ja 9.-luokkalaisia alle 300 oppilasta => 12–18 TEPPO-oppilasta
 • koulussa 8.- ja 9.-luokkalaisia vähintään 300 oppilasta => 16–24 TEPPO-oppilasta

Hakeminen työelämäpainotukseen

Keväällä 2022 haetaan lukuvuoden 2022–2023 toimintaan. Hakuaika on 7.3.-20.3.2022. Hakea voivat oman koulun 7.–8.-luokkalaiset. Haku tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta.

Ohjeet sähköiseen Wilma-hakuun:
Huoltaja täyttää yhdessä nuorensa kanssa Wilma-hakulomakkeen. Lomaketta pääsee täydentämään koko hakuajan. Jos nuorella on voimassa oleva pedagoginen asiakirja, se näkyy Wilma-hakemuksella automaattisesti. Jos pedagogista asiakirjaa ei ole, koulun asiantuntija (esim. luokanvalvoja tai oppilaanohjaaja) kirjoittaa lyhyen selvityksen, jossa puolletaan tai ei puolleta valintaa joustavaan työelämäpainotteiseen opetukseen. Selvitys näkyy huoltajalle Wilmassa lausunnon kirjoittajan asettaman päivämäärän jälkeen.

Hakuajan jälkeen hakijat ja heidän huoltajansa haastatellaan koulussa. Haastattelemassa on aina kaksi koulun asiantuntijaa. Tarvittaessa oppilasvalinnassa voidaan hyödyntää myös kokeilujaksoa työpaikalla, jos koulu katsoo sen tarpeelliseksi. Päätökset oppilasvalinnasta tehdään ja tiedotetaan hakijoiden huoltajille toukokuussa 2022. Päätökset perustuvat oppilaaksiottokriteereihin, hakulomakkeeseen kirjattuihin tietoihin sekä oppilaan ja huoltajien haastatteluun.

Syyslukukauden ajan koulun työelämäpainotukseen on jatkuva haku, jos oman koulun työelämäpainotuksessa on vapaita oppilaspaikkoja.

Tarkat ohjeet sähköisen Wilma hakulomakkeen täyttämiseen löydät oikealta linkeistä. Poikkeustilanteessa hakea voi myös paperisella lomakkeella, jonka saa omalta koululta.

Yrittäjyyskasvatus

Vantaan sivistystoimen yrittäjyyskasvatussuunnitelmassa kuvataan, miten eri kouluasteilla Vantaalla toteutetaan koulujen ja oppilaitosten työelämäyhteistyötä tukevaa yrittäjyyskasvatusta. Vantaalla kaikki 4.-luokat toteuttavat opettajansa johdolla Nuori yrittäjyys ry:n ohjelmaa ”Meidän yhteiskuntamme”. Kaikki Vantaan 6.- ja 9.-luokkalaiset osallistuvat Yrityskylä-kokonaisuuteen. Lisäksi koulut toteuttavat muuta yrittäjyyskasvatusta, joka on kirjattu koulun lukuvuosisuunnitelmaan.