Oppimisen arviointi

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta opiskelussa, tukea myönteisen minäkuvan rakentumista sekä kehittää hänen edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi on kokonaisuus, joka on muutakin kuin todistusten ja arvosanojen antamista. Oppilas saa opiskelustaan ohjaavaa palautetta pitkin lukuvuotta ja hän osallistuu itse oman oppimisensa arviointiin.

Arviointi perustuu opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa oppilaita ei rinnasteta toisiinsa vaan oppilaan osaamista, työskentelyä ja käyttäytymistä verrataan opetussuunnitelmassa tai oppilaan omassa opinto-ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Arvioinnin tehtävänä on

  • kehittää oppilaan opiskelutaitoja
  • tukea oppilasta oman oppimisprosessin ymmärtämisessä ja tehdä näkyväksi oppilaan edistyminen
  • vahvistaa oppilaan itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa oppijana

Oppilaan saaman jatkuvan ohjaavan palautteen lisäksi Vantaalla oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi väliarviointia. Toinen väliarvioinneista toteutetaan arviointikeskusteluna opettajan, oppilaan ja hänen huoltajansa kesken ja toinen kirjallisesti. Arviointikeskutelussa käytetään yhteistä kaupunkitasoista oppilaan itsearviointilomaketta. Koulut kertovat omissa lukuvuosisuunnitelmissaan väliarvioinnin ajankohdan ja väliarviointi näkyy oppilaan Wilmassa.

Lukuvuositodistus

Keväällä lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka on opettajan tekemä arvio oppilaan edistymisestä ja osaamisesta. Vantaalla vuosiluokilla 1.-5. lukuvuosiarviointi annetaan sanallisesti ja 6. vuosiluokalta alkaen numeroarvosanoin (4-10).

Päättöarviointi

Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.

Päättöarviointi pohjautuu valtakunnallisiin perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien arvosanojen perusteella. Päättöarvioinnissa painottuu oppilaan yhdeksännen luokan opinnoissa osoittama osaamisen taso. Päättötodistuksen arvosanat ovat merkityksellisiä, sillä opiskelijat valitaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin pääsääntöisesti niiden perusteella.

Oppilaiden on tärkeää tiedostaa, että joidenkin kaikille yhteisten oppiaineiden opiskelu päättyy jo ennen yhdeksättä luokkaa. Esimerkiksi kotitaloutta, kuvataidetta ja käsityötä opiskellaan yhteisenä aineena vain seitsemännellä luokalla. Näistä aineista seitsemännen luokan keväällä saatu arvosana on myös päättöarvosana, mikäli oppilas ei esimerkiksi valinnaisen lyhytkurssin avulla saa sitä korotettua. Historian ja musiikin opetus päättyy yleensä kahdeksannella luokalla, jolloin niistä silloin saadut arvosanat tulevat myös päättötodistukseen.

Päättötodistus

Oppilaalle annetaan päättötodistus yhdeksännen luokan lopuksi, jonka suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä (arvosana 5). Päättöarvioinnissa työskentelyä ei arvioida erikseen, vaan se sisältyy eri oppiaineiden arviointiin. Käyttäytymisen arvosanaa ei myöskään merkitä päättötodistukseen. Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, todistukseen tulee arvosanaksi hyväksytty -merkintä. Tämä ei koske ruotsin kieltä, josta on oltava arvosana päättötodistuksessa riippumatta siitä, onko sitä opiskeltu valinnaisena vai kaikille yhteisenä aineena.

Ajankohtaista


Twitter