Oppilaanohjaus

Opettajat, oppilaanohjaaja sekä koulun muu henkilöstö ohjaavat oppilasta koulunkäynnissä, oppiaineiden opiskelussa ja opintoja koskevien valintojen sekä tulevaisuuden suunnittelussa.

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Oppilaanohjauksessa keskitytään oppimisen edistämiseen, itsetuntemukseen, työelämään ja koulutusmahdollisuuksiin.Oppilaanohjaus muodostaa esiopetuksesta toiselle asteelle kestävän jatkumon. Vantaan perusopetuksessa ohjausta toteuttaa koko koulu ohjaa -periaatteen mukaisesti koulujen koko henkilökunta. Ohjausta annetaan eri oppiaineiden opetuksen, oppilaanohjauksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjausta tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa.

Vantaan kaupungin perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa linjataan kaupunkitasoisesti ohjauksen suuntaviivat. Koulut täsmentävät kaupunkitasoista ohjaussuunnitelmaa vuosittain lukuvuosisuunnitelmassaan.

Ohjauksen ONNI-hanke

ONNI tulee sanoista ohjauksella notkeat nivelet, sillä yhtenä hankkeen tavoitteena on kehittää perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen siirtymiä tukevia oppilaanohjauksen toimintatapoja. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa perusopetuksessa oppilaanohjauksen vaikuttavuutta sekä tukea, kehittää ja vahvistaa oppilaanohjauksen toimintatapoja, erityisesti tehostettua oppilaanohjausta. Näiden lisäksi tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten oppilaiden jatko-opintoihin siirtymistä, purkaa koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoistumisen syitä sekä työelämän sukupuolisegregaatiota. Lisätietoja ONNI-hankkeesta.

Oppilaanohjaus perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksessa oppilaanohjaus alkaa vuosiluokkien 1.-6. aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä. Opetussuunnitelmaan on kirjattu oppilaanohjauksen tavoitteet ja sisällöt sekä yhteys laaja-alaiseen osaamiseen vuosiluokilla 1.-6.

Vantaalla jokaisessa 6. luokassa toteutetaan luokan opettajan ja vastuuoppilaanohjaajan yhteistyönä alakouluohjauksen kokonaisuus kaupungin strategiatavoitteita tukien. 6. luokan ohjauskokonaisuuden tavoitteena on tukea oppilaiden opiskeluvalmiuksia, vahvuuksien tunnistamista, koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Vuosiluokilla 7.-9. oppilaanohjaus muodostuu opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti luokkamuotoisesta ohjauksesta, henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta ja työelämään tutustumisesta. Lisäksi oppilaanohjaukseen kuuluu ohjaus nivelvaiheissa ja siirtymissä. Ohjaus sisältää myös tutustumiskäyntejä yrityksiin ja oppilaitoksiin.

Yhteishaku

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilaanohjaaja yhteistyössä opettajien kanssa tukee ja ohjaa oppilaita jatko-opiskeluvalintojen teossa sekä yhteishaussa. Ohjauksen ja huoltajien tuella oppilas tekee omiin vahvuuksiinsa, kykyihinsä ja kiinnostuksen kohteisiinsa perustuvia opiskelua ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.

Huoltajilla on tärkeä rooli näiden valintojen pohtimisessa. Koulut tiedottavat yhteishausta, järjestävät yhteishakuun liittyvän vanhempainillan ja tarpeen mukaan henkilökohtaisia tapaamisia. Huoltajilla on vuosittain mahdollisuus tutustua Vantaan toisen asteen oppilaitoksiin muun muassa avointen ovien tilaisuuksissa. Lisätietoa yhteishausta ja Vantaan toisen asteen oppilaitoksista löytyy Vantaan yhteishakusivustolta. Valtakunnallinen yhteishakusivusto on Opintopolku.

Koulujen työelämäyhteistyö ja oppilaiden työelämään tutustuminen (TET)

Vantaan perusopetuksen oppilaanohjauksen yhtenä painopisteenä on työelämätaidot ja yrittäjyys. Tavoitteena on edistää oppilaan kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan sekä vahvistaa siihen liittyvää tietämystä. Koulun työelämäyhteistyön toteuttamisen tapoja ovat muun muassa eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden vierailut oppitunneilla, opintokäynnit työpaikoille ja yrityksiin, yhteistyöprojektit, työelämäpainotteinen opetus sekä työelämään tutustumisjaksot (TET). Työelämäyhteistyötä toteutetaan myös eri oppiaineiden opetuksessa.

Työelämään tutustumisen jaksot (TET)

Kaikille peruskoulun 9. luokan oppilaille kuuluu kahden viikon työelämään tutustumisjakso (TET) koulutus- ja ammatinvalintojen perustaksi. Näitä jaksoja voi olla myös 7.–8. vuosiluokkien aikana 2–5 päivän tutustumisjaksoina.TET-jaksot ovat suunniteltua ja tavoitteellista toimintaa. Oppilas saa kokemuksia työpaikalla toimimisesta ja tutustuu työelämän pelisääntöihin, toimintatapoihin ja ammatteihin. Lisätietoja oman koulun TET-jaksoista saa koulun oppilaanohjaajilta.

Joustava työelämäpainotteinen perusopetus

Kaikissa Vantaan ylä- ja yhtenäiskouluissa tarjotaan koulun 8.-9.-luokkalaisille oppilaille työelämäpainotteista opetusta joko joustavan perusopetuksen luokassa (JOPO) tai joustavan työelämäpainotteisen ei-luokkamuotoisen perusopetuksen kautta (TEPPO).

Ajankohtaista