Montessoriopetus

Montessoriopetus perustuu kokonaisuuksiin ja on enimmäkseen ainejaotonta. Montessoriluokat ovat yhdysluokkia, joissa toiminnallinen oppimateriaali mahdollistaa oppilaan opiskelun yksilöllisen ja kiireettömän etenemisen. Työskentelytapa lisää yhteisöllisyyttä ja kasvattaa ryhmän aktiiviseksi jäseneksi. Opiskelun kehyksenä on elämää kunnioittava, ekologinen käsitys maailmasta ja ihmisestä osana sitä. Tärkeää on tutkiminen, käsin tekeminen, luova ongelmanratkaisu, oivaltava oppiminen ja syy-seuraus-suhteiden pohtiminen.

Vantaan montessoriluokat toimivat Kuusikon koulussa vuosiluokilla 1–6. Vantaalla ei ole montessoriopetusta vuosiluokilla 7–9. Montessoriopetuksen opetussuunnitelma noudattaa Kuusikon koulun, Vantaan kaupungin ja valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. Tämä koskee myös oppimisen arviointia. Montessoriluokalle otetaan oppilaaksi ensisijaisesti vantaalaisia lapsia. Luokalle valitaan oppilaat pääsääntöisesti niistä koulutulokkaista, jotka ovat osallistuneet montessorikasvatukseen päivähoidossa tai esiopetuksessa. Muiden vuosiluokkien montessoriluokille otettavilta oppilailta edellytetään, että heillä on montessoritausta edellisestä koulusta. Montessoriluokille oppilaiden ottaminen on toissijaista oppilaaksiottoa.

Mitä on montessoripedagogiikka?

Montessoriluokkien opetusmenetelmä perustuu italialaisen lääkärin Maria Montessorin kehittämään pedagogiikkaan. Montessorimenetelmä ei ole taustaltaan uskonnollinen tai filosofinen, vaan perustuu Montessorin havaintoihin lapsen kehityksestä ja herkkyyskausista. Hän uskoi jokaisella lapsella olevan oppimisen halun ja lapsen jaksavan keskittyä mielekkääseen työhön useitakin tunteja kerrallaan, kun saa toimia oman aikataulunsa mukaisesti ja valita itse työnsä. Lasta ohjataan hänen yksilöllisten edellytystensä mukaan itsenäiseen työhön ja hän oppii jo varhain ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan.