Opiskelun erityinen tuki

Opiskelijat saavat tarvittaessa monipuolista tukea ja ohjausta. Erityisen tuen palveluja on tarjolla sekä lukioissa että ammattiopisto Variassa.

Erityinen tuki lukiossa

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukemisesta huolehtivat lukiossa kaikki opettajat. Lukion erityisopettaja tarjoaa tukea oppimaan oppimiseen, oman oppimistyylin ja oppimisen ilon löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana. Lukiossa erityisopettaja ei osallistu eri oppiaineiden opetukseen eikä anna tukiopetusta, joten erityisopettajan rooli on erilainen verrattuna perusopetuksen opettajan rooliin.

Erityisopettaja auttaa erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa (lukivaikeuksissa). Lukivaikeus ei ole este opiskelulle. Ylioppilaskirjoituksiin voi lukivaikeuden takia saada erityisjärjestelyjä.

Tukiopetusta eri oppiaineissa antavat aineenopettajat. Opiskelijoita tuetaan myös erilaisilla koe-, opiskelu- ja opetusjärjestelyillä.

Erityisopetus Variassa

Variassa tuetaan erityisopetuksella niitä opiskelijoita, jotka eivät etene opinnoissaan tavanomaisen opetuksen keinoin. Opintojen alussa erityisopettaja tekee kaikille opiskelijoille luku- ja kirjoitustaitoja sekä matemaattisia valmiuksia mittaavan alkukartoitusseulan, jonka avulla pyritään tunnistamaan oppimisen tuen tarpeet. Erityisopettaja toteuttaa samanaikaisopetusta, pienryhmä- tai yksilöohjausta suunnitelmallisesti opiskelijan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Variassa erityisopettajan tuki kohdentuu pääasiassa yhteisiin tutkinnon osiin.

Erityistä tukea opinnoissaan tarvitsevalle opiskelijalle tehdään tarvittaessa erityisopetuspäätös, jolloin hänelle laaditaan henkilökohtainen opiskelun järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisopiskelijaksi nimeäminen ja HOJKS-prosessi on kuvattu Varian erityisopetuksen suunnitelmassa.

Tukiopetusta saavat ne opiskelijat, jotka ovat jääneet opinnoissaan tilapäisesti jälkeen sekä opiskelijat, joilla on lieviä oppimis- tai sopeutumishäiriöitä.

Ajankohtaista