Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu Vantaalla

Vantaa on valittu mukaan Suomessa järjestettävään kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu koskee vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.

Kokeilun aikana seurataan, miten kaksivuotinen esiopetus vaikuttaa siihen osallistuviin lapsiin. Siksi lapset on jaettu koe- ja verrokkiryhmään. Koeryhmän lapset osallistuvat kaksivuotiseen esiopetukseen ja verrokkiryhmän lapset eivät osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen. Vantaalla koeryhmään kuuluu noin 500 lasta ja verrokkiryhmään kuuluu noin 2200 lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nämä ryhmät, eikä Vantaa ole voinut vaikuttaa näihin päätöksiin.

Kokeilusta yleisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun vuosina 2021-2024. Kokeiluun osallistuvat kunnat on valittu satunnaisotantana ja Vantaa on mukana tässä otoksessa.

Opetushallitus on laatinut kokeilulle opetussuunnitelman perusteet, jonka pohjalta Vantaalla on laadittu paikallinen opetussuunnitelma. Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opetussuunnitelma on luettavissa e-perusteissa.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi kokeilulla selvitetään esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita ja perheiden palveluvalintoja. Tavoitteena on saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen. Tavoitteet toteutetaan leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Kokeilussa kokeilutoimintaan osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön arpomat toimipaikat. Kokeilu on tarkoitettu vuosina 2016 ja 2017 syntyneille lapsille. Kokeilun koeryhmään poimituille lapsille tullaan lähettämään kirje mahdollisuudesta hakea kaksivuotiseen esiopetukseen. Kokeiluun liittyy tutkimushanke, jonka avulla arvioidaan kokeilun toteutumista ja vaikuttavuutta.

Lue lisää kokeilusta ja tutkimushankkeesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa mukana olevat toimipaikat Vantaalla

Dickursby daghem
Fazerin päiväkoti
Havukallion päiväkoti
Hevoshaan päiväkoti
Hämeenkylän päiväkoti
Illenpuiston päiväkoti
Isonmännyn päiväkoti
Jokiuoman päiväkoti
Keihäspuiston päiväkoti
Kimaran päiväkoti
Lipunkantajan päiväkoti
Martinlaakson päiväkoti
Metsolanmäen päiväkoti
Metsälinnun päiväkoti
Pakkalanrinteen päiväkoti
Peltolan päiväkoti
Peltovuoren päiväkoti
Rautpihan päiväkoti
Seljapolun päiväkoti
Solkikujan päiväkoti
Suitsikujan päiväkoti
Tammistonrannan päiväkoti
Tikkurilan päiväkoti
Ulrikan päiväkoti
Varistonniityn päiväkoti
Vartiokujan päiväkoti

Usein kysyttyä

Miten kokeilutoimipaikat on valittu?

Opetus ja -kulttuuriministeriö vastaa satunnaisotannalla tehdystä kokeilutoimipaikkojen valinnasta. Kunta ei ole voinut vaikuttaa paikkojen valintaan. Kokeilutoimipaikkojen otanta perustuu lakiin kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020).

Kuka pääsee kaksivuotiseen esiopetukseen? Voimmeko hakea itse lasta mukaan kokeiluun?

Perheet, eivät voi itse hakea lasta mukaan kokeiluun. Kaksivuotiseen esiopetukseen oikeutetut lapset ovat olleet kokeilutoimipaikaksi valikoituneessa päiväkodissa varhaiskasvatuksessa otannan aikaan (maaliskuu 2021) tai kotona olevan lapsen perhe asuu tällaisen päiväkodin lähellä.

Saimme koeryhmäpäätöksen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun, onko siihen pakko ilmoittautua?

Lapsenne on valikoitunut kaksivuotisen esiopetuksen koeryhmään, koska hän on joko varhaiskasvatuksessa kokeilua järjestävässä päiväkodissa tai asutte tämän toimipaikan lähellä. Kokeilusta säädetään laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta (1046/2020) ja koeryhmään valituille lapsille kaksivuotinen esiopetus on velvoittavaa. Kuitenkin lapsen osallistuminen kokeilutoimipaikassa järjestettävään kaksivuotiseen esiopetukseen perustuu suostumukseen ja perheen hakemukseen. Koeryhmään kuuluvat perheet voivat siis valita, osallistuuko 5-vuotias kokeilulain mukaiseen esiopetukseen kokeilutoimipaikassa vai saavuttaako hän esiopetuksen tavoitteet muutoin, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kotona. Vaikka valitsisitte lapsellenne muun tavoitteet saavuttavan toiminnan, lapsi kuuluu edelleen kokeilun koeryhmään.

Ikätovereista suuri osa todennäköisesti osallistuu kokeiluun, joten kokeilutoimipaikassa tapahtuvaan kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumalla lapsella olisi mahdollisuus tutustua ja oppia yhdessä heidän kanssaan ennen perusopetukseen siirtymistä. Kaksivuotisen esiopetuksen aika on perheelle maksutonta, ja tietyin edellytyksin olisi mahdollista saada myös kuljetusetuus. Korostamme kuitenkin huoltajien päätösvaltaa: perheet varmasti tietävät omaan tilanteeseensa parhaan ratkaisun.

Lapsen osallistumisen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeilutoimipaikassa voi keskeyttää. Mikäli lapsi ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen, hän voi edelleen osallistua varhaiskasvatukseen ja yhden lukuvuoden kestävään esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.

Onko kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen velvoittavaa?

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Tämä koskee myös kaksivuotiseen esiopetukseen valittuja lapsia. Velvoittavuus tarkoittaa sitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen kokeilupäiväkodissa tai muussa esiopetuksen tavoitteet saavuttavassa toiminnassa. Kokeilupäiväkodissa lapsi osallistuu esiopetukseen säännöllisesti perheen tilanne ja lapsen etu huomioiden. Poissaoloista tulee sopia esiopetuksen henkilöstön kanssa etukäteen ja yli kahden viikon poissaolot anoa.

Kuinka paljon kaksivuotista esiopetusta on ja maksaako se?

Kaksivuotista esiopetusta järjestetään yksivuotisen esiopetuksen tavoin 4 tuntia päivässä perusopetuksen toiminta- ja loma-aikojen mukaisesti ja tämä esiopetusaika on maksutonta. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta peritään maksu.

Lapselleni on osoitettu kaksivuotisen esiopetuksen paikka eri päiväkotiin, kuin minne olisimme toivoneet. Voiko lasta silti hakea toiseen päiväkotiin?

Lapselle voi hakea paikkaa toisesta päiväkodista. Mikäli myös tämä päiväkoti kuuluu kokeiluun, kaksivuotiseen esiopetukseen osallistuminen kokeilutoimipaikassa on edelleen mahdollista. Jos päiväkoti puolestaan ei kuulu kokeiluun, kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelman mukainen toiminta ei ole tässä paikassa mahdollista.

Onko lapseni osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun mahdollista päättää kesken?

Kyllä, lapsen osallistuminen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeilutoimipaikassa on mahdollista päättää. Tällöin asiasta sovitaan yhdessä päiväkodin johtajan kanssa, jonka kautta tieto päivittyy kokeilurekisteriin. Tällöin myös tehdään päätös kaksivuotiseen esiopetukseen osallistumisen päättymisestä kokeilutoimipaikassa. Koeryhmästä ei kuitenkaan ole mahdollista poistua, eli vain kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamisen tapa muuttuu.

Saimme postissa päätöksen, että lapsemme kuuluu kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun verrokkiryhmään. Mitä tämä tarkoittaa?

Vantaa on valittu mukaan Suomessa järjestettävään kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja kehittää esiopetuksen laatua. Kokeilu koskee vuonna 2016 ja 2017 syntyneitä lapsia.

Kokeilun aikana seurataan, miten kaksivuotinen esiopetus vaikuttaa siihen osallistuviin lapsiin. Siksi lapset on jaettu koe- ja verrokkiryhmään. Koeryhmän lapset osallistuvat kaksivuotiseen esiopetukseen ja verrokkiryhmän lapset eivät osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen. Vantaalla koeryhmään kuuluu noin 500 lasta ja verrokkiryhmään kuuluu noin 2200 lasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nämä ryhmät, eikä Vantaa ole voinut vaikuttaa näihin päätöksiin.

Lapsesi siis kuuluu kokeilun tutkimuksen verrokkiryhmään, eli hän ei osallistu kaksivuotiseen esiopetukseen. Tämä ei vaadi teiltä mitään toimenpiteitä eikä täten aiheuta muutosta lapsenne varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluihin.

En halua, että lapseni kuuluu verrokkiryhmään ja hänestä kerätään tutkimustietoa. Voiko verrokkiryhmästä poistua?

Verrokkiryhmästä kuten koeryhmästäkään ei voi poistua. Laissa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa (1046/2020) todetaan, että vuonna 2021 alkavan kokeilun kohdejoukkoon kuuluvat ne kokeilukuntien alueella asuvat lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2016. Ne kohdejoukkoon kuuluvat lapset, jotka eivät kuulu koeryhmään, muodostavat verrokkiryhmän. Lain 9§ asetetaan, että kokeilukunnat keräävät ja ilmoittavat kokeilun kohdejoukkoon kuuluvista lapsista laissa osoitetut tiedot Opetushallitukselle. Opetushallitus tallentaa sille ilmoitetut tiedot kokeilurekisteriin. Tämä koskee myös verrokkiryhmään kuuluvia lapsia.

Seurantatutkimuksen tarkoitus on arvioida kokeilutoimintaa vertaamalla koe- ja verrokkiryhmää. Yksittäisten lasten vaikutusarviointeja tai huoltajien kyselyjen tuloksia ei raportoida seurantatutkimuksessa eikä vastaajia voida muutoinkaan tunnistaa.

Saimme verrokkiryhmäpäätöksen, mutta olisiko lapseni mahdollista päästä koeryhmään ja osallistua kokeiluun?

Valitettavasti tämä ei ole mahdollista, sillä koe- ja verrokkiryhmät ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ja perustuvat tutkimusryhmän otantaan. Koeryhmään kuuluvat lapset on valittu 8.4.2021 kokeilutoimipaikoissa varhaiskasvatuksessa olevista tai toimipaikan lähellä asuvista vuonna 2016 syntyneistä lapsista. Vantaa ei ole pystynyt eikä pysty vaikuttamaan näiden ryhmien muodostumiseen.