Järjestyssäännöt

Hakijat ja kuvataidekoulussa opiskelevat sitoutuvat noudattamaan seuraavia sääntöjä:

1. Lukukausimaksut
Oppilaan on suoritettava lukukausi- ym. maksut viimeistään laskujen eräpäivinä. Mikäli maksuja ei ole suoritettu viimeistään annettuina eräpäivinä, oppilas menettää oppilaspaikkansa.
Oppilaan on ilmoitettava välittömästi opiskelun keskeytymisestä tai lopettamisesta koulun toimistoon. Kesken lukukauden opintonsa keskeyttäneelle tai keskeytyksestä ilmoittamatta jättäneelle oppilaalle ei palauteta hänen suorittamiaan lukukausimaksuja. Uusi oppilas voi käydä veloituksetta tutustumassa opintoihin korkeintaan kaksi kertaa. Jos oppilas ei tee lopetusilmoitusta toimistoon edellä mainittujen tutustumiskertojen jälkeen ennen kolmatta opetuskertaa, sitoo häntä alla kuvatut maksuvelvoitteet.

Syyslukukausi 2021
Ajalla 23.8.-15.10.2021 aloittavat oppilaat ovat velvollisia suorittamaan koko syksyn lukukausimaksun.
Ajalla 25.-29.10.2021 aloittavat oppilaat ovat velvollisia suorittamaan puolet syyslukukauden hinnasta.
Ajalla 23.8.-24.10.2021 lopettavat tai tauolle jäävät oppilaat ovat velvollisia suorittamaan puolet syyslukukauden hinnasta.
25.10.2021 ja sen jälkeen lopettavat tai tauolle jäävät oppilaat ovat velvollisia suorittamaan koko syksyn lukukausimaksun.

Kevätlukukausi 2022
Ajalla 10.1.-18.2.2022 aloittavat oppilaat ovat velvollisia suorittamaan koko kevään lukukausimaksun.
Ajalla 10.-31.1.2022 lopettavat tai tauolle jäävät oppilaat ovat velvollisia suorittamaan lukukausimaksun tammikuun ajalta.
Ajalla1.-28.2.2022 ja sen jälkeen lopettavat tai tauolle jäävät oppilaat ovat velvollisia suorittamaan puolet kevään lukukausimaksusta.
1.3.2022 ja sen jälkeen lopettavat tai tauolle jäävät oppilaat ovat velvollisia suorittamaan koko kevään lukukausimaksun.

2. Oppitunnit
Opetus perustuu siihen, että oppilas käy oppitunneilla säännöllisesti.
Mikäli oppilas sairauden tai muun syyn takia ei voi saapua oppitunneille, on toivottavaa, että hän ilmoittaa siitä opettajalle. Opettaja ottaa yhteyttä kotiin, mikäli ilmoittamattomia poissaoloja on peräkkäin kolme, selvittääkseen poissaolojen syyn. Oppilas ei ole oikeutettu saamaan jälkikäteen niitä oppitunteja, jotka ovat peruuntuneet hänen oman poissaolonsa takia. Oppilas on oikeutettu saamaan ne oppitunnit, jotka ovat peruuntuneet esim. arkipyhän tai koulun toiminnan takia. Opettajan sairauden tai muun esteen sattuessa kuvataidekoulu järjestää sijaisopettajan.

3. Opetusvälineet ja -tilat
Jos oppilas tahallaan hukkaa tai vahingoittaa työskentelyvälineitä tai muuta koulun omaisuutta, on hän velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Tahallisesti aiheuttamastaan vahingosta opiskelija on korvausvelvollinen vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Oppilas osallistuu opettajansa ohjauksessa opetustilojen järjestelyyn ja välinehuoltoon.

4. Oppilastyöt
Kuvataidekoulussa tehty työ on koulun käytettävissä siihen saakka, kunnes työt jaetaan oppilaille takaisin. Kuvataidekoulu dokumentoi oppilaiden työskentelyä ja valmiita oppilastöitä mm. arviointia varten. Kuvataidekoulu ei ole vastuussa noutamatta jääneistä töistä. Oppilastöitä säilytetään kaksi viikkoa lukukauden päättymisen jälkeen.
Kuvataidekoulu voi käyttää oppilastöitä ja kuvia oppilastöistä näyttelyissä, koulutustilaisuuksissa, internet-kotisivulla, tiedotusvälineissä, tiedotteissa, esitteissä tai julkaisuissa.

5. Opintoja koskevat ilmoitukset
Keväällä oppilaan on ilmoitettuun määräaikaan mennessä ilmoitettava opintojensa jatkamisesta, päättämisestä tai keskeyttämisestä.

6. Kurinpito
Oppilaan tulee noudattaa järjestyssääntöjä ja opettajien ohjeita, jotka koskevat opintoja ja yleistä järjestystä kuvataidekoulussa. Jatkuvaan häirintään tai muutoin epäasialliseen käyttäytymiseen syyllistyvä oppilas voidaan erottaa kuvataidekoulusta. Kiusaamisen suhteen Vantaan kuvataidekoulussa on nollatoleranssi. Oppilaan rikkoessa koulun järjestyssääntöjä tai muuten häiritessä opetusta tai toisia oppilaita menetellään seuraavasti:
1. Keskustelut oppilaan, oppilaan vanhempien ja opettajien kesken.
2. Asian käsittely kuvataidekoulun johtotiimissä, joka päättää jatkotoimista esim. koulusta erottamisesta.

Ajankohtaista