Sanataide

Sanataiteen perusopetus rikastuttaa mielikuvitusta ja kielellisiä taitoja. Opiskelussa pääpaino on omassa ilmaisussa, kirjallisessa ja suullisessa. Nykyajan lukemisen ja kirjoittamisen muodot ja menetelmät muodostavat sanataiteen perustan perinteisiä kirjallisuuden muotoja unohtamatta. Sanataiteen opiskelu kehittää ajattelutaitoja, maailman jäsentämistä ja tukee kouluopinnoissa menestymistä yleisesti. Sanataide on elämyksellistä ja opetusmenetelmät monitaiteisia. Opetus korostaa iloa, leikkiä ja ilmaisuvapautta.

Vantaan sanataidekoulu, perustettu v. 1994, antaa sanataideopetusta kaikenikäisille yli kymmenessä opetuspisteessä eri puolilla Vantaata. 0 – 4 -vuotiaat tutustuvat sanataiteeseen perhesanataiteessa. Sanataiteen yleiset opinnot alkavat 4 – 6 -vuotiailla varhaisiän sanataide-opetuksella. 7 – 18 -vuotiaat opiskelevat ikätasoisesti eteneviä opintoja. Aikuisille tarjotaan lyhyt- ja pitkäkestoisempaa lyriikan, proosan ja draaman opetusta. Lisäksi koulu tarjoaa sanataidepainotteisia iltapäiväkerhoja, joissa sanataideopinnot voi aloittaa.

Ajankohtaista