Luvat ja ilmoitukset

Anniskelualueen rajaamisen suunnitelma (Valvira)
Anniskelulupa (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
Arpajais- ja rahankeräyslupa (Poliisi)
Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen (Ympäristökeskus)
Ensiapuvalmius (Pelastuslaitos)
Erikoistehosteet (Pelastuslaitos)
Ilmoitukset yleisötilaisuudesta (Poliisi, Ympäristökeskus)
Ilmoitus vaarallisesta tavarasta tai palvelusta (Tukes)
Jätehuoltosuunnitelma (Ympäristökeskus)
Jätevesien johtaminen viemäriverkkoon (HSY)
Katselmus viheralueella (Kuntatekniikan keskus)
Liikennejärjestelyt, liikenteen katkaisu ja erikoiskuljetukset (Kuntatekniikan keskus, ELY-keskus, poliisi)
Maankäyttölupa kaupungin omistamille tonteille (Yrityspalvelut)
Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat (Ympäristökeskus)
Meluilmoitus (Ympäristökeskus/ Ympäristönsuojeluyksikkö)
Musiikin esittäminen tapahtumissa (Teosto ry / Gramex ry)
Pelastussuunnitelma (Pelastuslaitos)
Suuritehoisten lasertehosteiden käyttö (Säteilyturvakeskus)
Tapahtuman järjestäminen yleisellä alueella (Lupapiste)
Tilapäisen leirintäalueen perustaminen (Ympäristökeskus)
Tilapäiset opasteet ja mainokset (Kuntatekniikan keskus)
Tilapäiset rakennelmat (Rakennusvalvonta)
Tilavaraukset (Vantaan kaupunki)
Tuliesitykset (Pelastuslaitos)
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa (Valvira, Ympäristökeskus)
Turvallisuusasiakirja (Tukes)

Anniskelualueen rajaamisen suunnitelma

Ajantasainen anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma on pyydettäessä esitettävä alkoholihallintoviranomaiselle. Ohjeita suunnitelman laadintaan löytyy Valviran sivulta.

Anniskelulupa

Tapahtumanjärjestäjä voi hakea tapahtumaan tilapäistä alkoholin anniskelulupaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallinto-vastuualueelta.

Arpajais- ja rahankeräyslupa

Mikäli tapahtumassa aiotaan myydä arpoja tai kerätä rahaa, on tähän haettava kirjallisesti lupaa Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Lisätietoja www.poliisi.fi/ita-uusimaa.

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta tiedottaminen

Ulkomyyntiä harjoittavalla toimijalla tulee olla ilmoitettu tai ennen 1.9.2011 hyväksytty liikkuva elintarvikehuoneisto. Ilmoitetun/hyväksytyn liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta Vantaan alueella tulee tiedottaa Vantaan ympäristöterveydenhuoltoa viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Lisätietoa ympäristöterveydenhuollon sivuilta ja tiedotus- ja ilmoituslomakkeet verkkoasiointipalvelusta.

Ensiapuvalmius

Tapahtumanjärjestäjän velvollisuus on huolehtia tapahtuman ensiapuvalmiudesta. Ensiapuvalmiussuunnitelma on liitettävä pelastuslaitokselle toimitettavaan pelastussuunnitelmaan.
Suomen Punaiselta Ristiltä voi tilata tapahtumaan ensiapuyksikön. p. 020 701 2000

Erikoistehosteet

Mikäli yleisötilaisuudessa aiotaan käyttää erikoistehosteina räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja, on siitä tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin (vähintään 14 vuorokautta) ennen tilaisuuden järjestämistä. (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390 81 §)

Erikoistehosteita ovat esimerkiksi rock- konsertissa käytettävät liekit, kipinäsuihkut, välähdykset jne.

Ilmoitukset yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Lisätietoa www.poliisi.fi/ita-uusimaa.

Yleisötilaisuudesta, johon ennakoidaan osallistuvan yhtä aikaa yli 500 henkilöä, tulee tilaisuuden järjestäjän tehdä lisäksi ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoituksessa selvitetään, miten tapahtuman talousvesi-, jätevesi-, käymälä- ja jätehuoltojärjestelyt toteutetaan. Yleisötilaisuuksien hygieeniset olosuhteet tulee järjestää siten, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa.

Ilmoitus vaarallisesta tavarasta tai palvelusta

Jos tapahtumanjärjestäjä/kuluttajapalvelun tarjoaja saa tietoonsa, että tapahtumassa myyty tuote tai tarjottu palvelu aiheuttaa vaaraa kuluttajan tai palvelun vaikutusalueella olevan henkilön terveydelle, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi valvontaviranomaiselle. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin vaaran johdosta on ryhdytty. Lomake palautetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Lisätietoa ja ilmoituslomakkeet löytyvät Tukesin sivuilta.

Jätehuoltosuunnitelma

Tapahtuman järjestäjän tulee toimittaa jätehuoltosuunnitelma Vantaan ympäristökeskukseen sähköisesti osoitteeseen ymparistotarkastajat@vantaa.fi.

Jätehuoltosuunnitelma voi olla vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää vähintään seuraavat asiat:

 1. Arvio tapahtumassa muodostuvista jätemääristä (kg tai t) jätejakeittain
 2. Jätteenkeräysastioiden määrä jätejakeittain (esim. sekajäte, pahvi, biojäte, metalli, lasi, energiajäte)
 3. Keräysastioiden sijoittelu alueelle (kartta)
 4. Jätteiden lajitteluohjeet jätepisteille
 5. Jätteen kuljetusyhtiö ja arvioitu tyhjennystiheys (usean päivän tapahtumat)
 6. Jätehuolto tapahtuman mahdollisten rakenteiden rakentamis- ja purkamistoimintojen aikana
 7. Tapahtuma-alueen loppusiivouksen järjestäminen
 8. Lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa tapahtuman jälkeen toteutuneet jätemäärät jätejakeittain ympäristökeskukselle
 9. Jätehuoltosuunnitelma-ohjeistus

Lisäksi tapahtuman järjestäjän tulee ilmoittaa tapahtuman jälkeen toteutuneet jätemäärät jätejakeittain ympäristökeskukselle. Lisätietoja jätehuoltosuunnitelman laatimisesta löytyy SIISTI TAPAHTUMA! -ympäristöoppaasta.

Jätevesien johtaminen viemäriverkkoon

Jos poikkeavaa jätevettä on vähän tai jäteveden laatu poikkeaa vain vähän normaalista asumajätevedestä, voidaan johtamislupaa pyytää vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella esimerkiksi sähköpostitse HSY:ltä. Hakemukseen tulee liittää viemärikelpoisuuden arvioinnissa tarvittavat tiedot. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät HSY:n sivuilta.

Katselmus viheralueella

Jos tapahtuma järjestetään viheralueella, kuten kaupungin puistoalueella, tulee ennen ja jälkeen tapahtuman järjestää katselmukset alueen ylläpitäjän kanssa. Katselmuksissa sovitaan alueella toimimisesta sekä mahdollisesti tarvittavasta maanpinnan ja kasvillisuuden suojauksesta. Mahdolliset viheralueen kasvillisuudelle tai kalusteille aiheutuneet vauriot todetaan tapahtuman jälkeen.

Tapahtuman järjestäjä on velvollinen korjaamaan tapahtumasta aiheutuneet vauriot katselmuksessa sovittavan aikataulun mukaisesti. Katselmus sovitaan tapahtuma-alueen vastaavan puutarhurin kanssa. Yhteystiedot löytyvät puistot -sivulta.

Liikennejärjestelyt, liikenteen katkaisu ja erikoiskuljetukset

Tilapäistä liikennejärjestelyä tai kunnan omistaman tien katkaisemista varten on haettava lupa Kuntatekniikan keskukselta. Yleisten alueiden luvat tulee hakea sähköisen asiointipalvelun www.lupapiste.fi kautta.

Kaikki valtiolle kuuluvilla tiealueilla järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) tai poliisin luvan.
Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on ilmoitettava myös poliisille. Tapahtumien tilapäiset liikenteenohjaajat hyväksyy poliisi.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää koko Suomen osalta maanteillä kuljetettavien normirajat ylittävien kuljetusten erikoiskuljetusluvat.

Jos tapahtumaan osallistuu vähintään 8 000 henkilöä, on tapahtumasta ilmoitettava VR:lle. Suurista yleisötapahtumista on lisäksi hyvä ilmoittaa myös alueen taksikeskuksiin (Lähitaksi Oy) sekä Helsingin seudun liikenteelle (HSL).

Maankäyttölupa kaupungin omistamille tonteille

Maankäyttölupa haetaan yrityspalveluiden tonttiyksiköstä.

Maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat

Erilaiset kilpailut voivat vaatia vesilain, maasto- tai vesiliikennelain mukaisen luvan. Maastoliikennelain mukaan moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on haettava sen lisäksi, mitä luvan- ja suostumuksenvaraisuudesta muualla laissa säädetään, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa.
Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja muun muassa ympäristölle, asutukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle.

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on haettava, sen lisäksi mitä luvanvaraisuudesta säädetään muualla laissa, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Luvan usean kunnan alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen antaa toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Usean ELY-keskuksen alueella pidettävään kilpailuun tai harjoitukseen myöntää luvan se ELY-keskus, jonka toimialueella kilpailu tai harjoitus pääosin pidetään.

Meluilmoitus

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle. Jos toiminta tapahtuu usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka alueella toiminta pääasiassa tapahtuu.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Toiminnat, joista meluilmoitus pitää tehdä:

 • ulkoilmakonsertti
 • moottoriurheilukilpailu
 • urheilu-, huvi-, tai näytöstilaisuus tai muu suuri yleisötapahtuma
 • lentonäytös tai tilapäinen yleisölennätys, johon kuuluu yli kymmenen laskua tai nousua.
 • ilotulitusnäytökset, jos näytös järjestetään klo 24.00–7.00 tai siinä ammutaan halkaisijaltaan yli 100 mm tai meluisuudeltaan niitä vastaavia ilotulitteita klo 22.00 jälkeen. Määräys ei koske vuoden vaihteessa järjestettävää ilotulitusta.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske yksipäiväistä tapahtumaa, joka järjestetään maanantaista lauantaihin klo 7.00–20.00 tai sunnuntaina tai yleisenä juhlapäivänä klo 12.00–20.00. Lisätietoa meluilmoituksesta.

Musiikin esittäminen tapahtumissa

Musiikin julkinen esittäminen tapahtumissa on tekijänoikeuslain (404/1961) alaista ja siihen tarvitaan Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n sekä useimmissa tapauksissa myös Tekijänoikeusjärjestö Gramex ry:n lupa. Lisätietoja Gramex ry:n sekä Teoston internetsivuilta.

Pelastussuunnitelma

Tilaisuuden järjestäjän tulee laatia pelastussuunnitelma yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski (Pelastuslaki 379/2011 16 §).

Pelastusasetuksen (407/2011 3 §) mukaan suunnitelma tulee laatia tapahtumaan, jossa:

 1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
 2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
 3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
 4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastuslaitokselle tiedoksi viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa. Käytännössä suurissa tapahtumissa on hyvä olla yhteydessä jo paljon aikaisemmin.

Mikäli samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antaman määräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslaissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa.

Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta. Lisätietoja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen nettisivuilta.

Suuritehoisten laserlaitteiden käyttö

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo suuritehoisten lasereiden käyttöä esimerkiksi konserteissa. Lasertehosteiden käytöstä tulee ilmoittaa STUK:een, joka tarkastaa laserit ennen niiden käyttöönottoa. Lisätietoa ilmoituslomakkeineen löytyy STUKin sivuilta. Lasereiden käytöstä on hyvä ilmoittaa myös Finavia Oyj:lle ja poliisille.

Tapahtuman järjestäminen yleisellä alueella

Tapahtuman järjestämiseen yleisellä alueella, kuten kaupungin katu- tai viheralueella, tarvittavan luvan voi hakea lupapisteestä osoitteessa lupapiste.fi. Ohjeet hakemuksen tekoon löytyvät lupapisteen ohjeet -sivulta.

Tilapäisen leirintäalueen perustaminen

Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukaan leirintäalueen perustamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Vantaan kaupungin ympäristölautakunnalle. Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Tilapäiset opasteet ja mainokset

Opasteille ja mainoskankaille on haettava lupaa Kuntatekniikan keskuksesta.

Valtion väylien varrella mainostamiseen tarvitaan ELY-keskuksen liikenne-vastuualueen lupa. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät ELY-keskuksen sivulta.

Yksityisen tien varteen pystytettäville mainoksille luvan myöntää tien omistaja.

Tilapäiset rakennelmat

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä enintään yhden kuukauden.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava riittävistä turvallisuus-, jätehuolto- ja käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ehkäisystä ja paikan siistimisestä viivytyksettä tapahtuman jälkeen. Lisäksi on huomioitava, että tilapäiset rakennelmat kuuluvat myös pelastuslaitokselle turvallisuuden puolesta ja ne on syytä mainita pelastussuunnitelmassa.

Tuliesitykset

Tuliesityksen tekeminen yleisötapahtumassa vaatii kiinteistön omistajan/haltijan ja tarvittaessa maanomistajan luvan ja esitystä varten on tehtävä pelastussuunnitelma. Tuliesityksen järjestäjän on tehtävä ilmoitus esityksestä pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa

Tupakkatuotteita saa myydä vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan perusteella. Myyntilupaa haetaan ennen toiminnan aloittamista Valviran sähköisellä hakemuksella. Tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma tulee toimittaa hakemuksen liitteenä. Lisätietoja ympäristöterveydenhuollon ja Valviran sivuilta.

Turvallisuusasiakirja

Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) on lueteltu palveluja, joiden tarjoajan on tehtävä toiminnastaan turvallisuusasiakirja. Tukesin internetsivuilta löytyy tarkemmat tiedot siitä missä tapauksessa turvallisuusasiakirja on laadittava sekä ohjeita sen laatimiseen.

Ajankohtaista