Kummipuistot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristönsä ja lähiluontonsa viihtyisyyteen ja siisteyteen - roskien ja lemmikkien jätösten vieminen roska-astioihin, hyvä käytös ja muiden huomioiminen pitävät yllä yhteisen ympäristömme viihtyisyyttä. Tämän lisäksi Viheralueyksikkö haluaa tarjota asukkaille mahdollisuuden aktiivisesti osallistua viheralueiden ylläpitotyöhön.

Vantaalaisilla asukasryhmillä, yhteisöillä ja yrityksillä on mahdollisuus erillisellä kummipuistosopimuksella ottaa hoidettavakseen lähialueensa puisto (tai katuviheralue, jolloin sopimus tehdään Kadunpitoyksikön kanssa). Kummipuistosopimuksia on tehty noin kolmekymmentä kappaletta.

Kummipuistosopimuksessa sovitaan niistä puiston hoitotöistä, jotka asukasryhmä, yhteisö tai yritys sitoutuu sopimuksen kohteena olevalla alueella tekemään. Tehtyjen sopimusten sisältö vaihtelee riippuen puiston luonteesta ja työn tekijöiden asiantuntemuksesta. Suurin osa tehdyistä sopimuksista koskee puistoalueen siistimistä ja puhtaanapitoa. Vaativimpia kummipuistokohteita ovat luontoharrastajien ylläpitämät niittyalueet.

Ajankohtaista