Ympäristölautakunta päätti polttoaineen jakeluaseman toiminnan lopettamisesta Vaaralan pohjavesialueella

Ympäristölautakunta kokoontui syksyn ensimmäiseen kokoukseen 13.8. Käsittelyssä tuolloin oli muun muassa pohjavesialueella sijaitsevan polttonesteiden jakeluaseman toiminnan lopettaminen Vaaralassa Kuussillantiellä (asia 11).

Shell Vaaralan jakeluasemalle ei ole voitu myöntää ympäristölupaa mahdollisen pohjaveden pilaantumisvaaran vuoksi, joten jakeluaseman toiminta on lopetettava. Alueen pohjavesien tarkkailussa on nähtävissä polttoaineperäisiä haitta-aineita, jotka voivat olla peräisin jakeluasemalta.

Jakeluasematoiminta tulee lopettaa 31.3.2021 mennessä. Polttonesteiden jakelulaitteet on oltava poistettuna 30.6.2021 mennessä. Toiminnanharjoittaja on sitoutunut toiminnan lopettamiseen tässä aikataulussa.

Jakelulaitteiden purkamisen myötä voidaan myös tarvittavat maaperän kunnostustyöt toteuttaa viivytyksettä ja näin välttää mahdollinen pohjaveden pilaantuminen. Toiminnan lopettamiseen liittyvät toimenpiteet on tehtävä siten, että päästöt vesistöön, maaperään, ilmaan ja pohjaveteen jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Polttoaineita sekä jätteitä on käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu vesistön, maaperän eikä pohjaveden pilaantumisvaaraa, epäsiisteyttä, roskaantumista tai muuta haittaa ympäristölle. Myös pohjavesien tarkkailua on alueella jatkettava vähintään vuoden ajan toiminnan lopettamisesta.

Lautakunta päätti myös myöntää ympäristöluvan Suomen Paalauskeskuksen jätteiden vastaanotolle, välivarastoinnille ja käsittelylle Hanskallionkujalla, Kiilan alueella (asia 4). Laitoksella saa hakemuksen mukaisesti vastaanottaa, välivarastoida ja käsitellä paperia, pahvia ja muovia. Laitoksella ei saa ottaa vastaan muita jätteitä. Toiminnan aikana (klo 7.00–20.00) melutaso lähimpien, pysyvään asumiseen käytettävien kiinteistöjen piha-alueilla ei saa ylittää 48 dB.

Lisäksi lautakunta muun muassa antoi lausuntonsa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, joka oli pyytänyt Vantaan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa lupahakemuksesta, joka koskee Peab Industri Oy:n maa-aineslupahakemusta sekä ympäristölupahakemusta kallion louhintaan, louheen murskaukseen ja asfalttijätteen käsittelyn Hanskalliontiellä, Kiilan alueella (asia 10). Lautakunta katsoo, että toiminnan sijaintipaikka on korkeusasemansa ja läheisen asutuksen vuoksi ongelmallinen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Kuutamotiellä ja Katriinantiellä noin 400 metrin päässä toiminta-alueen rajasta ja alemmalla tasolla kuin toiminta-alue. Ympäristölautakunta lausuu, että lupaa ei tule myöntää nyt esitetyin tiedoin. Luvan myöntämisen edellytykset tulisivat harkittavaksi uudelleen hakemuksen täydentämisen jälkeen.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter