Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää hyväksyttäväksi Pyhtäänkorventien kaavamuutosta Veromiehessä

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 17.3. Vantaan kaupunki on linjannut, että poikkeustilasta huolimatta lautakuntien varsinaisten toimielinten kokoukset pidetään toistaiseksi kokousaikataulun mukaisesti.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi Pyhtäänkorventien kaavamuutosta Veromiehen kaupunginosassa, Aviapoliksessa. Pytinojan ympärille sijoittuvalle alueelle suunnitellaan uutta asumista noin 460 asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi. Alue sijaitsee reilun kilometrin päässä Aviapoliksen juna-asemasta (asia 9).

Alkavia asemakaavatöitä eri puolilla Vantaata

Lautakunta merkitsi tiedoksi useita alkavia asemakaavamuutostöitä. Vantaankosken myllyn alueelle suunnitellaan tapahtuma- ja hotellikäyttöä. Vapaalan Pilkkirinne 3:een suunnitellaan kerrostaloa. Roselundin alueelle Hiekkaharjussa on suunnitteilla pientalotontteja. Rajatielle Vaaralaan on suunnitteilla liike- ja toimistorakennusten korttelialueen muuttaminen asuinkortteleiksi. Myyrmäen, Vapaalan ja Variston kaupunginosiin sijoittuvalle Kelokuusenkujan kaava-alueelle suunnitellaan kerrostalokorttelia. Aviapoliksen teemat -työ kiteyttää lentokenttäkaupungin suunnitteluperiaatteita. Pähkinänsärkijän kaavamuutos Pähkinärinteessä sisältää asuinkerrostalon, pysäköintilaitoksen ja liiketilaa. Osoitteeseen Vanha Nurmijärventie 36 suunnitellaan pientaloja. Haxaksen kaavamuutosalueelle Tikkurilan Jokiniemeen suunnitellaan asuinpientaloja. Martinlaaksoon Laajakorvenkujan päähän on suunnitteilla kaksi uutta asuinkerrostaloa. Mondon asemakaavamuutos Veromiehen kaupunginosassa, Aviapoliksessa, pitää alustavan suunnitelman mukaan sisällään hotellin, toimistotilaa ja pysäköintilaitoksen.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat . Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lautakunta merkitsi tiedoksi vuosiraportin menneestä vuodesta

Vuonna 2019 Vantaalla rakennettiin ennätysmäärin, mutta tasaantumisen merkkejä kasvuvauhdista oli ilmassa. Uusia asuntoja valmistui 5014, joka on 481 enemmän kuin edellisenä ennätysvuonna 2018. Valmistuneita asuntoja oli merkittävästi enemmän kuin Vantaan vuotuinen asuntotuotantotavoite, 2400 asuntoa. Myös uuden koko kaupungin kattavan yleiskaavan (yleiskaava 2020) valmistelu eteni aikataulun mukaisesti luonnosvaiheeseen.

Vuotta 2019 leimasi monin tavoin kaupungin hallintoa muokanneeseen organisaatiouudistukseen valmistautuminen. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut organisaatiomuutos muutti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan kaupunkiympäristön toimialaksi ja yhdisti toimialan seitsemän tulosaluetta kolmeksi palvelualueeksi.

Toimialan taloudellinen kokonaistulos oli hieman parempi kuin alkuperäisen talousarvion tavoite vuodelle 2019. Vaikka maanmyyntivoitot vähenivät voimakkaasti, niiden vähenemän korvasivat budjetoitua suuremmat maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset ja maanläjitysmaksut.

Lisäksi päätettiin:

  • Kolme asuintonttien tarjouskilpailua tuloksettomina (asiat 12-14). Tonteista osa tulee jatkuvaan myyntiin.
  • Merkitä tiedoksi laaja lahokaviosammalselvitys, josta lisätietoja ennakkotiedotteessa.
  • Delegoida kaupunkisuunnittelun toimivaltaa kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajalle, kaupunkisuunnittelujohtajalle ja kiinteistöjohtajalle siltä varalta, että kaupunkitasoisesti linjattaisiin, että lautakunnat eivät koronavirustilanteen vuoksi kokoontuisi kahtena peräkkäisenä kuukautena.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti. Asia 10, Harrikujan asemakaavamuutos Nikinmäessä, poistettiin esityslistalta esittelijän toimesta.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.3.2020 
(muokattu: )