Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Backaksen kartanoalueen asemakaavamuutos

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu ensi viikolla 11.2. Käsittelyssä tuolloin on muun muassa Pakkalan ja Ylästön kaupunginosiin sijoittuvan Backaksen kartanoalueen asemakaava ja asemakaavamuutos. Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen kartanoympäristö, sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.

Aluetta rajaa pohjoisessa Ylästöntie, idässä Kartanonkosken asuinalue, lännessä viljelykäytössä oleva peltoalue ja etelässä entisten kasvihuoneiden alue ja Kartanonkosken liikuntapuisto.

Kartanoalueen kaikki rakennukset ja historiallinen puisto muodostavat kokonaisuuden, jossa rakennussuojelu ja ympäristön suojelu nivoutuvat toisiinsa. Alueen käytön pitää sopeutua historialliseen kartanomiljööseen.

Kaava-alue on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi, jonka maisemakuvaa on suojeltava. Rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakenteet, rakennukset pihapiireineen tai puistoineen sekä maisemallisesti merkittävät kujanteet, pensasaidanteet ja puut on säilytettävä. Alueella tapahtuva rakentaminen ja ympäristönhoito tulee sopeuttaa alueen maisemallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin. Alueelle rakennettaessa tai tehtäessä muutoksia olemassa oleviin rakennuksiin on huolehdittava siitä, että rakentaminen sopeutuu tähän ympäristöön.

Suojelupäätöksen mukaiset rakennukset suojellaan lukuun ottamatta sahaa, joka on palanut, ja pihattosikalaa (lantala), jonka kunto on todettu erittäin huonoksi. Lisäksi suojellaan muun muassa kartanon puiston maisemallisia ominaispiirteitä, kuten puurivejä ja historiallisia tielinjauksia. Krakanojan varsi osoitetaan luonnonsuojelualueeksi asemakaavan alueella. Avoin maisematila tulee jatkossakin ympäröimään kartanomäkeä joka puolelta korostaen kartanokukkulan hallitsevaa asemaa maisemassa.

Lantalan tilalle varataan paikka päivittäistavarakaupalle. Ylästöntien uudesta liittymästä alueen itälaidalta järjestetään kaupan asiakas- ja huoltoajo, kartanoalueen ajoyhteydet ja kulku pysäköintialueelle. Ylästöntien liikenneympyrästä osoitetaan uusi katu, Pitokartanontie, joka palvelee huoltoajoa ja alueen pienempiä rakennuksia.

Lautakunnalle esitetään kaavan etenemistä kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Esityslistalla myös muun muassa:

  • Asemakaavamuutos Kuohukuja 1-3, Myyrmäki: Asemakaavamuutoksella esitetään purettavan Kuohukujan ostoskeskuksen paikalle uutta 8-kerroksista asuinrakennusta ja yksikerroksista liikerakennusta, yhteensä 3 645 k-m2. Autopaikat sijoittuvat osin pysäköintihalliin, jonka katolle tulee oleskelupiha, ja osin pysäköintitontille. Sauna sijoittuu asuinrakennuksen katolle. Kaavamuutosta esitetään hyväksyttäväksi. Kaava on aiemmin palautunut valmisteluun kaupunginhallituksesta. Palautuksen johdosta kaavaehdotukseen on nyt tehty muutoksia, mm. huoneistojakaumaa on tarkistettu siten, että viidennes asuinrakennuksesta on perheasuntoja. Kuohukujan vanhassa ostoskeskuksessa ei ole käyttökelpoisia rakennusosia, mutta uudisrakennuksessa voidaan käyttää vanhan, persoonallisen ostoskeskusrakennuksen aiheita kuten tummaa tiiltä, puupalkkeja ja oransseja levyjä. (asia 8)

  • Veromiehen kaupunginosan nimen muuttaminen Aviapolikseksi: Kaupunkisuunnittelulautakunnan nimistöryhmä esittää lautakunnalle Veromiehen kaupunginosan nimen muuttamista Aviapolikseksi. Kaupunginosa sijaitsee Kehä III:n ja Lentokentän välisellä alueella. Veronmiehenkylässä (Skattmansby) asusti 1500-luvulla nimismies, verottaja, mistä kaupunginosa on saanut nimensä. Nykyisin Veromies on keskeistä Aviapolis-aluetta, jonne on sijoittunut toimistoja ja hotelleja, mutta alueelle suunnitellaan runsaasti myös uutta asuntorakentamista. Kaupunginosan uudeksi nimeksi esitetään nimeä Aviapolis, joka on ollut alkuaan Ilmailulaitoksen yritysalueen markkinointinimi (2001) sekä suuralueen (2007) ja juna-aseman (2015) nimi. Aviapolis on muodostelma englannin sanasta aviation, joka tarkoittaa ilmailua, ja kreikan sanasta polis, joka on tarkoittanut alun perin kaupunkivaltiota. Aviapolis-nimi on vakiintunut yleiseen käyttöön. (asia 10)

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter