Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavoituksen painotukset tälle vuodelle

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui tiistaina 14.1. Lautakunta hyväksyi kokouksessaan kaupungin kaavoituksen painopisteet vuodelle 2020. Asemakaavoitus Vantaalla painottuu keskustojen kehittämiseen: keskustoista halutaan monipuolisia paikkoja asumiselle, palveluille ja työlle. Työn alla on myös useita laajempia aluekokonaisuuksia, kuten Tikkurilan kaavarungon päivitys, Aviapoliksen teemat, Kivistön keskustan kaavarunko sekä Vantaan ratikkaan liittyvät kaavarungot. Näillä laajemmilla suunnitelmilla ohjataan kaupungistumista, kaupunkirakenteen tiivistymistä ja palveluiden sijoittumista. Myös yleiskaavan 2020 valmistelu jatkuu. Kaavoituksen painotuksista laajemmin ennakkotiedotteessa.

Alkava asemakaavatyö Hämeenkylässä

Lautakunta merkitsi tiedoksi alkavan asemakaavamuutostyön Hämeenkylän Santamäentie 15:ssa. Alueelle suunnitellaan vanhan bussin kääntöpaikan tilalle kolmea pientalotonttia. Kaavamuutosta hakee Vantaan kaupunki.

Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä www.vantaa.fi/ajankohtaiset_kaavat. Kaavaluonnoksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Vaaralanlampien kaavamuutosta esitetään nähtäville

Kaava mahdollistaa virallisen uimapaikan ja siihen liittyvän vähäisen rakentamisen Vaaralanlammille sekä alueen ulkoilureittien kehittämisen (asia 7). Lisäksi kaava vahvistaisi Slåttmossenin suon luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet. Suunnittelualue sijaitsee Vaaralan ja Rajakylän kaupunginosissa, Vaaralan asuin- ja teollisuusalueiden ja Porvoonväylän välillä. Alue rajautuu lännessä Helsingin kaupunginrajaan ja idässä virkistysalueisiin ja Fazerin tehtaisiin. Vaaralan ja Jakomäen lampien kehittämisestä lähialueen asukkaiden virkistysalueeksi ja viralliseksi uimapaikaksi on tehty valtuustoaloite sekä Vantaalla että Helsingissä. Lampien aluetta on tarkoitus kehittää yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaavan asettamista nähtäville.

Lisäksi päätettiin mm.

  • Esittää nähtäville Lauhatien päiväkodin asemakaavamuutosta Viertolassa (asia 8). Kurjenpolven päiväkoti osoitteessa Lauhatie 19 puretaan ja korvataan uudella kaksikerroksisella päiväkodilla, jonka nimeksi tulee Lauhatien päiväkoti. Nykyisen Murattipuiston alue liitetään päiväkotitonttiin, ja Murattitien itäpuolelle muodostetaan uusi puistoalue.
  • Esittää hyväksyttäväksi Vanha Sahatien asemakaavamuutosta Hiekkaharjussa (asia 9). Kaavamuutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen.
  • Ostaa tila ja määräala Lapinkylästä (asiat 13 ja 14). Raivio -niminen tila ja sen määräala ovat tämän hetkisessä yleiskaavassa pääosin osoitettu pientaloalueeksi. Yleiskaava 2020 -luonnoksessa tila on edelleen pääosin pientalovaltaista asuntoaluetta, lähivirkistysalueen laajuus on kasvanut ja liikennealuevaraus poistunut. Alueella ei ole asemakaavaa. Kaupunki ostaa maa-alueet yksityiseltä maanomistajalta. 12,53 hehtaarin suuruinen tila päätettiin ostaa 1 008 000 euron kauppahintaan ja noin 4,75 hehtaarin suuruinen määräala 427 500 euron kauppahintaan.

Asia 11, Maa-alueen vuokraaminen Länsimäestä grillikioskin pitoa varten jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 15.1.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter