Kaupunginhallitus teki muutoksia ensi vuoden talousarvioon – Islannista mallia perheiden tukemiseen

Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyssä oli noin kaksisataa muutosesitystä kaupunginjohtajan talousarvioehdotukseen. Valtaosa esityksistä oli tekstilisäyksiä. Määrärahamuutoksia kohdennettiin lähinnä terveyspalveluihin sekö vanhus- ja vammaispalveluihin.

Terveyspalveluissa lisättiin 130 000 euroa mielenterveyspalveluiden vahvistamiseen perustasolla ja vaikuttavan lyhytpsykoterapian saatavuuden parantamiseen. Erityiskohderyhmänä ovat nuoret aikuiset. Puhelinpalveluihin lisättiin kaksi hoitajan vakanssia ja iltavastaanottojen järjestämiseen terveysasemilla 300 000 euroa. Työllisyyspalvelujen kanssa kehitetään kohdennettua lääkäripalvelua pitkäaikaistyöttömille, joilla terveysongelmat ovat työllistymisen esteenä.

Perusopetuksessa kohdennetaan kolmiportaisen tuen parantamiseen suomen ja ruotsinkielisessä perusopetuksessa syyslukukaudesta 2020 alkaen 170 000 euroa. Kasvatuksen ja opetuksen toimiala selvittää kevään 2020 valtuustoseminaariin, miten kolmiportaisen tuen selvityksessä ilmenneet puutteet korjataan.

Liikuntapalveluihin lisättiin yksi liikuntapaikan hoitajan vakanssi ja tilakeskukseen kaksi sisäilma-asiantuntijaa.

Sisällöllisiä muutoksia talousarvion teksteihin

Kaupunginjohtaja teki pohjaesitykseensä muutamia tekstimuutoksia, jotka kaupunginhallitus hyväksyi. Lisäksi neuvottelujen pohjalta tehtiin tarkennuksia talousarvion sitoviin tavoitteisiin, tekstiosaan ja päätettiin erilaisista palveluja koskevista selvityksistä.

Vantaan ratikkaa koskeva yleissuunnitelma ja esitys ratikan toteutustavoista valmistuu vuonna 2019. Kaupunginvaltuusto päättää hankkeen suunnittelun jatkosta vuoden 2019 lopussa. Jotta vuonna 2020 päästäisiin käynnistämään yksityiskohtainen suunnittelu ja tarvittavat rekrytoinnit, on valtuustolle yleissuunnitelman esittelyn yhteydessä esiteltävä suunnitelmat ratikan rahoituksesta ja toteutusmallista sekä maankäyttöpotentiaalin kasvusta reitin varrella. Lisäksi on esiteltävä vertailu vaihtoehtoiseen toteutustapaan, jossa yhteyttä liikennöitäisiin ratikkamaisella kaksinivelisellä superbussilla. Lisäksi suunnittelun eteneminen edellyttää, että Vantaan ratikka sisällytetään MAL2020-sopimukseen valtion kanssa. Tavoitteena on aloittaa ratikan rakentaminen vuonna 2024. Vantaan ratikka tukee Vantaan hiilineutraaliustavoitetta vuonna 2030.

Hallitusohjelman mukaan jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Tavoite kytketään Vantaalla ns. Islannin malliin. Tärkeiksi teemoiksi nousevat harrastamisen mahdollistaminen ja vanhemmuuden ja perheiden tukeminen. Vantaa pyrkii yhdessä pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa luomaan oman toteutuksen toimialat ylittävän yhteistyön keinoin. Kouluterveyskyselyn perusteella etsitään niitä tekijöitä, joilla voitaisiin vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Vantaalla malliin luodaan selkeät tavoitteet, joissa hyödynnetään jo toimivat vantaalaiset toimintatavat sekä huomioidaan ne ratkaisevat tekijät, joissa Islanti onnistui mallin luomisessa.

Varhaiskasvatus järjestää yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa puistoruokailun kesällä 2020 kaikissa asukaspuistoissa (Vihertie, Nissas ja Korso) ja yhdessä toimipisteessä Havukosken alueella sekä Tikkurilan kirjastopuiston alueella.

Opintojen keskeyttämistä ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa pyritään vähentämään opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua tukemalla. Toimintatapoja kehitetään yhteistyössä perusopetuksen kanssa tarjoamalla oppilaille ja henkilökunnalle entistä enemmän tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja mahdollisuuksia tutustua aloihin.

Useassa tekstimuutoksessa kiinnitettiin huomiota vanhusten palvelujen tehostamiseen, muun muassa tekemällä toimenpideohjelma ikääntyneiden erilaisista asumisratkaisuista ja nopeuttamalla apuvälineiden saantia. Kotihoidon palvelutasoa parannetaan ja varmistetaan, että vakanssit täytetään täysimääräisesti. Asiakasmäärää seurataan ja tavoitteiden toteutumisesta annetaan valtuustolle selvitys ja tarvittaessa lisäbudjettiesitys ennen kesätaukoa. Vantaa valmistautuu henkilöstöpolitiikassaan ja palveluiden suunnittelussa hyvissä ajoin siirtymään kohti vanhuspalveluiden 0,7 hoitajamitoitusta. Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin kartoitetaan kyselytutkimuksella.

Vantaa pyrkii parantamaan omaishoitajien asemaa huolehtimalla omaishoitajien jaksamisesta, kuntoutuksesta ja riittävästä omaishoidon tuen palkkiosta, jotta omaishoito olisi todellinen vaihtoehto myös omaisille ja läheisille.

Kaupungin jokaiselle toimialalle laaditaan liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen tavoitteet kuntalaisten ja omien työntekijöiden liikkumisen edistämiseksi yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa.

Selvitetään keinot jättää leikkipuistojen keinut paikoilleen talven ajaksi.

Vantaalaiset halutaan mukaan talkoisiin vieraslajien torjunnassa. Asian viestintää tehostetaan ja kaupunki tarjoaa tukea talkooporukoille muun muassa työvälineinä ja siirtolavoina.

Koulujen ja päiväkotien sisäilma-asioihin oli useita esityksiä, joista hyväksyttiin muun muassa se, että kokeillaan sisäilmaesteetöntä sisustamista ja kalustamista.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota ja taloussuunnitelmaa 11. marraskuuta. Liitteenä on kooste kaupunginhallituksen tekemistä muutoksista talousarvioon. Siihen voi tulla vielä teknisiä tarkastuksia.

Veroprosentit ennallaan

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle vahvistettavaksi kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 saman suuruisina kuin kuluvana vuonna, eli:

- Vantaan tuloveroprosentti 19,00

- Vantaan kiinteistöveroprosentit:

  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
  • vakituinen asuinrakennus 0,41
  • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,00
  • voimalaitos 2,85
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,00.

Muut asiat

Kaupunginhallitus valitsi Soili Haverisen tilalle yleiskaavatoimikunnan varajäseneksi Jouko Jääskeläinen sekä päätti antaa valtuustolle vastauksen kolmeen valtuustoaloitteeseen.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja julkaistaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 29.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter