Kaavaa muutetaan Timmermalminkujalla (nro 002037)

Kaupunginvaltuusto on 25.10.2010 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 12.1.2011

Timmermalminkujan asemakaavamuutos on aiemmin ollut osa asemakaavaa nro 262200, Koivurinne 1. Asemakaava on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa osiin, joista tämä on yksi.

Tämä asemakaavamuutoskäsittää Timmermalminkujaan liittyvät korttelit 20040 ja 20042, joissa asemakaavaa muutetaan Vihdintienmeluselvityksen (2006) ja kehittämiselvityksen (2008) edellyttämällä tavalla.

Nykytilanne ja lähtötiedot

  • Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta.
  • Voimassa olevassa yleiskaavassa (1992) alue onympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työpaikka-aluetta. Kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymässä yleiskaavassa alue on teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaatoiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY).
  • Voimassa olevassa asemakaavassa vuodelta 1980kaavamuutosalue on pienteollisuusrakennusten kortteli-aluetta (TP7), jossa kullekin tontille saa rakentaa enintäänkaksi asuntoa, sekä katualuetta ja puistoa (P).
  • Maan omistaa katu- ja puistoalueiden osalta Vantaankaupunki, korttelialueiden osalta yksityiset.
  • Vihdintien kehittämisselvityksessä (Tiehallinto 2008)Timmermalminkujan liittymä Vihdintielle on esitettysuljettavaksi.
  • Alueella on nyt 5 asuinrakennusta ja 2 teollisuusraken-nusta
  • Alueelle on laadittu yleiskaavan ja aiemmin järjestettyjenosallistumisten, viranomaisneuvottelun ja Vihdintienkehittämisselvityksen pohjalta asemakaavan muutosluonnos..

Kaavamuutoksen kuvaus ja perustelut

Vihdintien kehittämisselvitys (Tiehallinto 2008) edellyttää Timmermalmintien liittymän sulkemista. Liittymä korvataan suunnitellulla Askiston eritasoliittymällä ja sinne johtavalla Kurkihirsikadulla. Eritasoliittymää koskevat asemakaavanro 261100 (Koivurinne 1) ja asemakaavamuutos nro 001781. Lisäksi Vihdintien meluselvitykset edellyttävätasemakaavan ajantasaisuuden arviointia ja asemakaavanmelumääräysten tarkistamista. Asemakaavan muutos-luonnos on esitetty sivuilla 3 - 4.

Kaavan nro 002037 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.02.2009 (PDF)

Lisätietoa

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 12.1.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter