Louhelan aseman viereen asuinrakentamista Patotie 2:ssa (nro 002368)

Ilmakuva Patokujalta

Mitä alueelle suunnitellaan?

VTK Kiinteistöt OY hakee asemakaavamuutosta asuinkerrostalolle osoitteeseen Patotie 2.

Suunnittelutyön tavoitteita ja kysymysten asettelu

Kaavatyön tavoitteena on purkaa nykyinen toimitilarakennus ja rakentaa kortteliin asuinkerrostalo, jossa on myös liike- ja toimintatiloja sekä mahdollisesti pysäköintilaitos. Yhteenlaskettu kerrosala olisi n. 10 000 k-m2. Rakennuksen muotoa ja korkeutta arvioidaan kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti. Kaavarungossa esitettyä enimmäiskerroslukua (24 kerrosta) tutkitaan. Asuntorakentamista tutkitaan tornitaloon ja toimitilaa ensisijaisesti matalampaan siipeen Patoaukion laidalle.

Aukion muotoilua ja toiminallisuutta tutkitaan osana kaavarungossa määriteltyä urbaanin sykkeen vyöhykettä. Patotie 2:n uusi rakennus muodostaa pohjoisen päätteen Myyrmäen uudistuvaan korkeatasoiseen ja omaleimaiseen kaupunkikeskustaan.

Keinoina ovat tehokas rakentaminen, korkeatasoinen arkkitehtuuri ja korttelin kivijalan elävyys. Kaavatyö on vuoden 2019-20 kaupunkisuunnittelun työohjelmassa. Kaavamuutokseen liittyy mahdollisesti maankäyttösopimus.

Asemakaavamuutos Patotie 2, 002368 noudattaa Myyrmäen kaavarunkoa (työnumero 014400). Kaavarunko on asemakaavaa yleispiirteisempi suunnitelma, jossa määritellään tavoitteet ja keinot ohjaamaan Myyrmäen alueen kokonaissuunnittelua.

Kaavatyö noudattaa ”Maa- ja asuntopoliittisia linjauksia koskien kaavoitusta, maanhankintaa ja tontinluovutusta” (Kv 18.6.2018), joiden mukaan keskustojen elinvoimaisuutta parannetaan ja rakentamista suunnataan täydennysrakentamiseen. Tavoitteena on keskittää täydennysrakentamista olemassa oleville alueille, erityisesti radanvarsien keskustoihin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Maapolitiikalla pyritään monipuolisen ja kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteutumiseen.

Käsiteltäviä teemoja Patotie 2 kaavatyön yhteydessä ovat muun muassa:

  • Uomatien itäosan elävyys ja viihtyisyys, kivijalkaliiketilat
  • yhteisöllinen, viihtyisä ja kestävä kaupunkiasuminen
  • tornin luonne ja sen vaikutukset Myyrmäen silhuettiin, sekä uuden rakennuksen suhde varsinkin Myyrmäen rakennustaiteellisesti arvokkaaseen kirkkorakennukseen
  • toimiva liikenne sekä polkupyörä- ja ajoneuvo-pysäköinti, erityinen huomio kiinnitetään Louhelan aseman kevyenliikenteen ympäristön toimivuuteen ja ilmeeseen, omaleimaisuuteen.
  • Toimiva huolto- ja pelastus-ajoneuvojen liikenne

Uomatieltä Patotielle Patoaukion yli huomioidaan myös.

Nykytilanne

Toimitilatontilla on 3-kerroksinen rakennus, jossa toimii mm. Vantaan musiikkiopisto. Ei luontoarvoja. Lähellä on valmiit palvelut. (Ostoskeskus, päiväkoti, koulu)

Kaavan nro 002368 asiakirjat

Asukastilaisuuden esitys 5.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2019

Lisätietoja

Anders Hedman
asemakaava-arkkitehti
050 302 9167
anders.hedman@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 29.10.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter